Hemeroteca Cientifica Catalana
Not a member yet
  29282 research outputs found

  Quatre notes i un uc

  Get PDF

  Ikunde: Wild animals from Spanish Guinea for the Barcelona Zoo

  No full text
  Des de ben petit, l’Antoni Jonch i Cuspinera (1916-1992) va anar cultivant una intensa afició per la natura i els animals. Poc a poc va anar construint un petit zoològic particular constituït per animals autòctons del Vallès a la seva casa de Granollers. La primera meitat de la dècada de 1950, a títol particular i abans d’ocupar el càrrec de director del Parc Zoològic de Barcelona (1955-1984), va dur a terme un projecte d’adquisició, d’aclimatació a la captivitat i d’enviament d’animals salvatges de la Guinea Espanyola a Granollers. No ho va fer sol, va comptar amb la col·laboració des de Guinea de l’Agustí Lorenzo i Gàcia. Periòdicament va rebre animals de Guinea que van passar a formar part de la seva col·lecció particular. L’èxit del projecte va afavorir la posició de Jonch com a aspirant a la direcció del zoo. Aquest projecte constitueix la gènesi del centre d’Ikunde (1958-1969), una estació de recerca que l’Ajuntament de Barcelona va instal·lar a la colònia espanyola de Guinea des d’on es van enviar al zoològic de la ciutat milers d’animals com, per exemple, el famós goril·la albí Floquet de Neu. Tots ells van ser exhibits al propi parc o utilitzats per al comerç i intercanvi amb d’altres parcs zoològics.Antoni Jonch i Cuspinera (1916-1992) had an intense interest in nature and animals since childhood. He gradually built up a small private zoo with animals from the Vallés region in his house in Granollers. In the first half of the 1950s, as a private person and before becoming director of the Barcelona Zoo (1955-1984), he carried out a project to acquire wild animals from Spanish Guinea, acclimatise them and send them to Granollers. He was not on his own, but could count on the collaboration of Agustí Lorenzo i Gàcia from Guinea. He received animals from the colony at regular intervals, which became part of his private collection. The success of the project favoured Jonch’s position as a candidate for the post of zoo director. This project gave rise to the Ikunde Centre (1958-1969), a research station set up by the Barcelona City Council in the Spanish colony of Guinea. From there, thousands of wild animals were sent to Barcelona Zoo, including the famous albino gorilla Snowflake. They were all exhibited in the park itself or used for trade and exchange with other zoos

  Primera cita en Costa Rica de dos especies de avispas gallícolas (Hym., Cynipidae, Cynipini) descritas de Panamá

  Get PDF
  Se citen per primera vegada per a Costa Rica dues espècies de cinípids (Hym., Cynipidae, Cynipini) conegudes prèviament de Panamà:Bassettia caulicola Medianero & Nieves-Aldrey, 2010 i Neuroterus elvisi Medianero & Nieves-Aldrey, 2017. Es discuteix l'hoste de les dues espècies i es confirma que B. caulicola correspon a una forma sexual; es descriu el mascle.Two species of cynipids (Hym., Cynipidae, Cynipini) previously known from Panama are recorded for the first time in Costa Rica: Bassettia caulicola Medianero & Nieves-Aldrey, 2010 and Neuroterus elvisi Medianero & Nieves-Aldrey, 2017. The plant host of both species is discussed and it is confirmed that B. caulicola corresponds to a sexual form, the male of which is described here.Se citan por primera vez para Costa Rica dos especies de cinípidos (Hym., Cynipidae, Cynipini) conocidas previamente de Panamá: Bassettia caulicola Medianero & Nieves-Aldrey, 2010 y Neuroterus elvisi Medianero & Nieves-Aldrey, 2017. Se discute el huésped vegetal de ambas especies y se confirma que B. caulicola corresponde a una forma sexual, describiendo el macho

  Guidelines for submitting a paper

  Get PDF

  Hyalomma lusitanicum (Acari: Ixodidae) como potencial problema de salud pública en el área de Barcelona

  Get PDF
  Lelevat nombre de conills i senglars al voltant de nuclis urbans a làrea de Barcelona ha permès la proliferació de la paparra Hyalomma lusitanicum que, en algunes parts, té una gran densitat. La capacitat vectorial daquesta espècie i el fet que és activa en la cerca dhoste la converteixen en un problema potencial per a la salut de les persones.The large number of rabbits and wild boars near urban centres in the Barcelona area has allowed the proliferation of the Hyalomma lusitanicum tick, which, in some parts, has a high density. The vectorial capacity of this species and the fact that it is active in the search for a host make it a potential problem for human health.El gran número de conejos y jabalíes cerca de núcleos urbanos en el área de Barcelona ha permitido la proliferación de la garrapata Hyalomma lusitanicum que, en algunas partes, tiene una gran densidad. La capacidad vectorial de esta especie y el hecho de que es activa en la búsqueda de hospedador la convierten en un potencial problema para la salud de las personas

  Francesc Espinet (1937-2022)

  Get PDF

  Perfis conceituais de entropia e espontaneidade de processos físicos e químicos: uma abordagem voltada para a sala de aula

  Get PDF
  L’article té com a objectiu presentar diferents maneres de pensar i parlar sobre l’espontaneïtat dels processos físics i químics i l’entropia, estructurades en zones d’un perfil conceptual basat en situacions i fenòmens que els docents poden discutir a l’aula. La discussió sobre l’heterogeneïtat de pensament i llenguatge d’aquests dos conceptes serà utilitzada com a suport per a la proposició d’aspectes epistemològics, pedagògics i didàctics que puguin possibilitar un abordatge contextualitzat i plural del concepte d’entropia i d’espontaneïtat dels processos físics i químics, buscant facilitar l’acció docent a les classes de química.The article aims to present different ways of thinking and talking about spontaneity of physical and chemical processes and entropy, structured in zones of a conceptual profile, based on situations and phenomena that can be discussed by teachers in the classroom. The discussion about the heterogeneity of thought and language of these two concepts will be used as support for the proposition of epistemological and pedagogical resources that can enable a contextualized and plural approach to the concept of entropy and spontaneity of physical and chemical processes, seeking facilitate the teaching action in chemistry classes.O artigo tem por objetivo apresentar diferentes modos de pensar e falar sobre espontaneidade de processos físicos e químicos e entropia, estruturados em zonas de um perfil conceitual, a partir de situações e fenômenos que podem ser discutidos por professores em sala de aula. A discussão sobre a heterogeneidade do pensamento e da linguagem desses dois conceitos será usada como suporte para a proposição de recursos epistemológicos, pedagógicos e didáticos que podem possibilitar uma abordagem contextualizada e plural para o conceito de entropia e de espontaneidade dos processos físicos e químicos, buscando facilitar a ação docente em aulas de química

  Novelistic projections of Midons: literary portraits of four ladies from the 11th and 12th centuries

  No full text
  En aquest article proposo una reflexió sobre la recepció de la lírica trobadoresca a partir de les projeccions literàries d’una sèrie de nobles franceses dels segles xii i xiii, destinatàries de novel·les en vers que sotmeten a un desenvolupament narratiu la poètica de la fin’amor. Començarem el recorregut amb Maria de Xampanya, a la qual Chrétien de Troyes dedica Le Chevalier de la Charrette, una obra controvertida, que contemplarem també a la llum de la reescriptura paròdica d’alguns episodis a mans de Renaut de Bâgé. Veurem a continuació com el transsumpte literari de Maria de Ponthieu que construeix Gerbert de Montreuil al Roman de la Violette acusa ja una relectura de la fin’amor que potenciaran, en clau monàrquica i clerical, obres com Cléomadès i Meliacin, compostes en el cercle de Maria de Brabant a partir d’un relat de Blanca de França.In this article I offer a reflection on the reception of troubador lyrical poetry on the basis of the literary influence of a number of French nobles of the 11th and 12th centuries, which manifested itself in the form of novels written in verse, designed to create a narrative from the poetry of fin’amor (courtly love). We will begin with Maria de Xampanya, to whom Chrétien de Troyes dedicated Le Chevalier de la Charrette, a controversial work, which will be examined also in the light of the satirical rewriting of certain episodes by Renaut de Bâgé. Then we will look at how the literary representation of Maria de Ponthieu constructed by Gerbert de Montreuil in Roman de la Violette reveals areinterpretation of fin’amor, to be developed from a monarchic and clerical perspective in works such as Cléomadès i Meliacin, composed in the literary circle of Maria de Brabantfrom a story by Blanca de França

  20,678

  full texts

  28,643

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Hemeroteca Cientifica Catalana
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇