Hemeroteca Cientifica Catalana

  Acte inaugural del curs 2002-2003 a l'IEC (Barcelona)

  Get PDF

  El Portal del mirador de la Catedral de Mallorca: noves perspectives iconogràfiques

  Get PDF
  El portal del Mirador de la catedral de Mallorca presenta un conjunt escultòric on la iconografia musical té una presència destacada. Els relleus i escultures foren realitzats per un grup de mestres i escultors, alguns d'ells provinents de països estrangers, durant la segona meitat del segle xiv. Es tracta, per tant, d'una obra en la qual van confluir distintes tendències artístiques, tant les pròpies de la Mediterrània com les vingudes del nord d'Europa. El programa iconogràfic destaca per la presència de tota una sèrie d'àngels músics en l'arquivolta, en el mainell que divideix el portal i en les parets laterals. En una recent restauració del portal es va poder tenir accés directe a les escultures i als relleus. Aquesta observació propera va permetre descobrir que en alguns dels instruments cordòfons que porten els àngels de l'arquivolta quedava un rastre d'una presència en origen de cordes metàl·liques. Aquesta especial característica aplicada pels escultors donava un caire molt realista a aquest conjunt escultòric i molt possiblement devia oferir un impacte visual important. El portal del Mirador, per la seva posició privilegiada sobre el mar, constituïa el lloc d'entrada més emblemàtic de la catedral i, per tant, mereixia un programa iconogràfic a l'altura de la seva importància.Musical iconography figures prominently in the sculptural group of Majorca Cathedrals Mirador Doorway. These reliefs and sculptures were made in the last half of the 14th century by a group of both local and foreign master builders and sculptors. Accordingly, different artistic trends from the Mediterranean as well as northern Europe converged in this work. The iconographic programme stands out for the presence of a whole series of angel musicians on the archivolt, on the mullion dividing the doorway and on the side walls. In a recent restoration of the doorway, direct access was gained to the sculptures and reliefs, giving a close-up look that revealed traces of the original presence of metal strings on some of the chordophones held by the angels on the archivolt. This peculiar feature introduced by the sculptors gave the sculptural group a very realistic appearance and probably produced a great visual impact. Due to its strategic position overlooking the sea, the Mirador Doorway was the cathedrals most emblematic entrance, receiving for this reason a suitably important iconographic treatment

  Estudios sobre el género Inocybe (Fr.) Fr., en la Península Ibérica e islas Baleares. III. Especies recolectadas en el Valle del Tiétar (Ávila y Toledo)

  Get PDF
  Research on the genus Inocybe (Fr.) Fr., in the Iberian Peninsula and Balearic islands. III. Species collected in the Tiétar Valley (Avila and Toledo, Central Spain). This paper represents a taxonomic contribution to the species of the genus Inocybe (Fr.) Fr. growing in the Tiétar Valley (provinces of Avila and Toledo). Descriptions, microscopical drawings and photographs afforded of I. leptocystis G.F. Atk., 1. Pseudoasterospora Kühner et Boursier and I. subtrivialis sp. nov., not previously recorded for the Iberian Peninsula, are also afforded.Se realiza una contribución a modo de catálogo de las especies del género Inocybe (Fr.) Fr. del Valle del Tiétar (Avila y Toledo). Aportamos descripciones, planchas de microscopía y fotografias de I. leptocystis G.F. Atk., I. pseudoasterospora Kühner et Boursier e I. subtrivialis sp. nov., que constituyen nuevos registros para la Península Ibérica

  Aportacions a la Flora Micològica de Catalunya

  Get PDF

  Fongs nematòfags: Harposporium anguillulae (Lohde) Karling a la Península Ibèrica

  Get PDF
  El fong endoparàsit nematòfag Harposporium anguillulae (Lohde) Karling fou obtingut de mostres de fems d'ovella recol·lectades en un erm a Catalunya. Aquest fong és primera citació per a la Península Ibèrica.Nematophagous fuogi: Harposporium anguillulae (Lohde) Karling in the Iberian Península. The endoparasitic nematophagous fungus Harposporium anguillulae (Lohde) Karling was obtained from samples of lamb dung collected in a waste field in Catalonia. This fungus is newly reported from Iberian Peninsula

  El Lied a través del temps. Una història del gènere narrada des del domicili de Josep Bartomeu durant el primer franquisme

  Get PDF
  Els concerts domèstics han estat una realitat freqüent en la història musical i social de Barcelona, sobretot al segle xx. Només deu anys després de donar per finalitzada la Guerra Civil espanyola (1936-1939), la ciutat, immersa en la severa dictadura del general Franco i amb fortes afectacions institucionals, seguia, en bona part, viva culturalment gràcies a algunes iniciatives privades entre les quals trobem els concerts domèstics. L'industrial Josep Bartomeu desenvolupà, en aquest context, una importantíssima labor de mecenatge musical, i la seva finca de Pedralbes fou la seu de nombrosos cicles. Entre aquests, El lied a través del temps constituí un exemple d'altíssim interès artístic i musicològic marcat per la realitat històrica que envoltà la seva execució.Domestic concerts have been an interesting part of the musical and social history of Barcelona, mostly during the 20th century. Only ten years after the end of the Spanish Civil War (1936-1939), the city, immersed in the harsh dictatorship of General Franco and suffering from a great institutional disruption, remained culturally alive largely thanks to some private initiatives which included domestic concerts. During that period, the industrialist Josep Bartomeu carried out an important musical patronage activity and many concert series were performed at his mansion in Pedralbes.These included The Lied over time, a concert series of great artistic and musicological interest primarily due to the historical context in which it was set

  Troisièmes journées mycologiques de la CEMM/AE

  Get PDF

  Skyttea heterochroae comb. et nom. nov. (Helotiales) un hongo liquenícola propio de Pertusaria heterochroa, presente en Catalunya, Islas Baleares y Maltra

  Get PDF
  Skyttea heteroehroae combo et nomo nov. (Helotiales) a lichenicolous fungus from Pertusaria heterochroa, present in Catalonia, Balearic Islands and Malta. The new name Skyttea heteroehroae combo et nomo nov. is proposed to include Lecidea pertusariieola Jatta in the genus Skyttea, in order to avoid the homonony with S. Pertusariicola Diederich et Etayo. Skyttea heleroehroae is a non-lichenized lichenicolous fungi that grows specifically on Pertusaria heleroehroa, and it is only known from few European Mediterranean localities, in concrete from Catalonia, Ibiza, Majorca and Malta. A description of this fungus based on the studied specimens is included, and its characteristics are compared with those of the related species, principally with S. Mayrhoferi and S. pertusariicola, two species that also grow on Perlusaria. Some collections of S. Pertusariicola from Catalonia have remained unnoticed, because of confusion with Unguieulariopsis thallophila, a lichenicolous fungi specific of Lecanora gr. ehlarotera.Skyttea heterochroae combo et nomo nov. (Helotiales) un hongo liquenícola propio de Pertusaria heterochroa presente en Cataluña, Islas Baleares y Malta. Se propone el nombre Skyttea heteroehroae combo et nom. nov. para incluir Lecidea pertusariicola Jatta en el género Skyttea, y evitar así la homonimia con S. Pertusariicola Diederich et Etayo. Skyttea heteroehroae es un hongo liquenícola no liquenizado que crece específicamente sobre Pertusaria heteroehroa, y que se conoce únicamente de diferentes localidades mediterráneas europeas, en concreto de Cataluña, Ibiza, Mallorca y Malta. Se incluye una descripción de este hongo basada en los ejemplares estudiados, y se comparan sus características con las de las especies próximas, principalmente con S. Mayrhoferi y S. pertusariicola, dos especies que crecen también sobre Pertusaria. Algunos de los ejemplares de Skyttea heteroehroae de Cataluña habían pasado confundidos con Unguieulariopsis thallophila, un hongo propio de Leeanora gr. ehlarotera
  Hemeroteca Cientifica Catalana
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Hemeroteca Cientifica Catalana? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!