Nicolaus Copernicus University

Repository of Nicolaus Copernicus University
Not a member yet
  6715 research outputs found

  Suicidal behavior as a result of maladjustment of servicemen to the conditions of military service in Ukraine

  Get PDF
  Ethics approval The ethical examination of the conducted empirical research was carried out and it was approved by the Committee on Ethics of Scientific Researches of the Public Organization “National Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine”, protocol № 12, dated from the 14th of December, 2021.Introduction and aim. The purpose of the article is to analyze the peculiarities of suicidal behavior as a result of maladjustment of servicemen to the conditions of military service in Ukraine. The tasks of the article are to identify among militaries: 1) the most significant risk factors for autoregressive and suicidal behavior; 2) the psychological peculiarities of adaptive disorders that may lead to suicide; 3) protective factors against autoregressive and suicidal behavior. Material and method. To solve the problem of our research, a set of methods was used: theoretical methods – theoretical and methodological analysis of scientific sources, their systematization, classification, generalization; empirical methods – the observation, the interview, a questionnaire, testing, the method of expert assessments. In general 420 militaries were participated in our research. The participants of the 1st stage of the study were 240 militaries in the age 18-25 years old with suicidal and auto-aggressive behavior in anamnesis and one or more attempts of suicide. These militaries were treated in the psychiatric hospital № 1 in Kyiv (Ukraine). At the 2nd stage of the study 180 militaries were participated. They were treated in the Main Military Clinical Hospital (the Center), Kyiv, Ukraine. The research was organized during May–November, 2021. Results. We investigated that 120 militaries had various forms of post-suicidal encephalopathy, such as acute affective, non-psychotic state. The number of patients with residual psychoorganic pathology was 41 people (34.16%); after poisoning there were 37 people, the number of patients with toxic encephalopathy – 33 people (27.5%); after self-arson – 9 people, there were 4 patients (3.33%) with burn encephalopathy. We identified the following clinical variants of depressive reactions as a result of maladjustment and suicidal attempts: 1) the reaction of disadaptation in combination with neurosis-like disorders (48.9%); 2) the reaction of maladjustment including hypochondriacal inclusions (in 23.4% of cases of respondents); 3) maladaptive reactions with an anxious component were observed in 28.6% of cases. Conclusion. It was shown that the suicidal behavior of soldiers depended on many external and internal risk factors. We showed protective factors against autoregressive and suicidal behavior

  Przestrzeń polskich miast jako miejsce spędzania czasu wolnego przez pokolenie Z

  Get PDF
  Współcześnie coraz większe znaczenie dla sposobu spędzania czasu wolnego jest przypisywane nowoczesnym technologiom, zwłaszcza jeśli dotyczy to osób młodych, szczególnie przedstawicieli pokolenia Z. Dla tej grupy pokoleniowej możliwość korzystania ze smartfona podłączonego do internetu, przeglądania stron internetowych, korzystania z mediów społecznościowych wyznacza nowe ramy zachowań wolnoczasowych i nowe wzorce użytkowania przestrzeni. Z perspektywy geograficznej, ważnym spostrzeżeniem jest fakt, iż aktywności podejmowane w czasie wolnym, realizowane są w przestrzeni. Jednak przestrzeń miast, w zależności chociażby od ich wielkości, ale także organizacji przestrzeni, jest bardzo zróżnicowana. To z kolei nie pozostaje bez wpływu na możliwości spędzania czasu wolnego, zwłaszcza w kontekście wymagającej i bardzo zindywidualizowanej w oczekiwaniach generacji Z. Powstaje zatem pytanie: jak pokolenie Z spędza czas wolny? Gdzie go spędza? Czy rozwój internetu i nowych technologii wpływa na przestrzenne zróżnicowanie tych zachowań? Wobec tak licznych pytań za cel pracy przyjęto ustalenie i wyjaśnienie w drodze postępowania badawczego, jak przestrzeń polskich miast funkcjonuje w roli miejsca, gdzie pokolenie Z spędza swój wolny czas. Niniejsza praca stara się odpowiedzieć na powyższe pytania, biorąc pod uwagę, że w przekazach medialnych czy naukowych przedstawia się generację Z jako pokolenie, które nie rozstaje się ze smartfonem i jest nieustannie obecne w sieci internet, przez co wykazuje pewną aprzestrzenność. Przeprowadzone badanie mierzy się z tym powszechnym dyskursem i niejako weryfikuje uproszczony przekaz, przedstawiając podejmowane przez młodzież aktywności wolnoczasowe, wskazując przestrzenie (miejsca znaczące) w spędzaniu czasu wolnego oraz relacje między nimi i wpływające na nie czynniki. Praca doktorska podejmuje ważny i aktualny temat – przestrzenność spędzania czasu wolnego pokolenia Z w obliczu zmieniających się realiów, w których duże znaczenie (lub nawet większe) ma przestrzeń społeczna i wirtualna, obok klasycznej przestrzeni fizycznej (materialnej). Omawianą problematykę osadzono na gruncie geografii społecznej, ze względu na badanie zachodzących relacji pomiędzy przestrzenią czasu wolnego a aktywnościami wolnoczasowymi pokolenia Z. W celu wyjaśnienia wspomnianych relacji w pracy wykorzystano koncepcję społecznego wytwarzania przestrzeni, ramy postmodernizmu, koncepcję miejsca znaczącego i trzeciego miejsca oraz koncepcję poczucia miejsca. Stanowiły one kontekst interpretacyjny do uzyskanych wyników badań. W ich toku pogłębiona analiza dała możliwość wykazania, że pokolenie Z najchętniej wybiera przestrzenie zamknięte (przestrzenie mieszkaniowe, domowe), które umożliwiają całkowite zanurzenie się w formach spędzania czasu wolnego opartych na wirtualności. Tracą na tym inne przestrzenie, a w szczególności przestrzenie publiczne, tak jak m.in. przestrzeń sportowo-rekreacyjna. Co więcej, przeprowadzone analizy potwierdzają hipotezę dotyczącą wpływu wielkości miasta na wybór znaczącego miejsca spędzania czasu wolnego. Nie potwierdzono natomiast wpływu czynników społeczno-demograficznych na wybór znaczącego miejsca spędzania czasu wolnego. Podsumowując, potwierdzono główną cechę pokolenia Z, której podstawą i wyróżnikiem jest głębokie zakorzenienie i zanurzenie w świecie technologii i internetu, głównie za pomocą smartfona. Wyraża się to zarówno w zaprezentowanej charakterystyce aktywności wolnoczasowych, jak i samych aktywności w ujęciu przestrzennym. Co bardzo interesujące, aktywności wolnoczasowe pokolenia Z w przestrzeni wirtualnej dominują niezależnie od przestrzeni fizycznej, która występuje jako tło. Generacja Z jest na tyle silnie zakorzeniona w przestrzeni wirtualnej, że niezależnie od tego w jakiej przestrzeni fizycznej przebywa, to główną formą spędzania czasu wolnego jest aktywność wirtualna.In contemporary times, increasing significance is attributed to modern technologies in shaping leisure time activities, especially among the youth, particularly representatives of Generation Z. For this generational group, the opportunity to use a smartphone connected to the internet, browse websites, and to engage in social media sets new frameworks for leisure behaviors and patterns of space usage. From a geographical perspective, a crucial observation is that activities undertaken in leisure time are realized in space. However, the space of cities, depending on factors such as size and organization, is highly diverse. This, in turn, impacts the possibilities of spending leisure time, especially in the context of the demanding and highly individualized expectations of Generation Z. Hence, the question arises: How does Generation Z spend its leisure time? Where does it spend it? Do the development of the internet and new technologies influence the spatial diversity of these behaviors? Therefore, the thesis aims to determine and explain through research procedures how the space of Polish cities functions as a place where Generation Z spends its leisure time. This work seeks to answer the above questions, considering that media or scientific communications present Generation Z as a generation inseparable from smartphones and constantly present on the internet, demonstrating a certain nonspatiality. The conducted study engages with this common discourse and, in a way, verifies the simplified message by presenting leisure activities undertaken by young people, indicating meaningful spaces in leisure time activities, and highlighting the relationships between them and the factors influencing them. The doctoral thesis addresses an important and current topic – the spatial aspect of Generation Z's leisure time activities in the face of changing realities, where social and virtual space holds significant importance alongside the classic physical space. The discussed issues are grounded in social geography, considering the examination of relationships between leisure time space and the leisure activities of Generation Z. To explain these relationships, the thesis employs the concept of the social production of space, the framework of postmodernism, the concept of meaningful and third places, and the concept of a sense of place. These served as an interpretive context for the obtained research results. In the course of a detailed analysis, it was possible to show that Generation Z prefers enclosed spaces (residential and domestic spaces) that allow complete immersion in forms of leisure time activities based on virtuality. Other spaces, especially public spaces like sports and recreational areas, lose in popularity. Furthermore, the analyses confirm the hypothesis regarding the influence of city size on the choice of a meaningful place for spending leisure time. However, there is no confirmation of the influence of socio-demographic factors on the choice of a meaningful place for leisure time activities. In summary, the main characteristic of Generation Z is confirmed, based on a deep-rooted connection and immersion in the world of technology and the internet, mainly through smartphones. This is expressed in the presented characteristics of leisure activities and the activities themselves in a spatial context. Interestingly, leisure activities of Generation Z in virtual space dominate regardless of the physical space, which serves as a background. Generation Z is so strongly rooted in virtual space that regardless of the physical space they are in, the primary form of spending leisure time is virtual activity

  How Does Justice Relate to Economic Welfare? A Case Against Austro-Libertarian Welfare Economics

  Get PDF
  This research was funded in whole or in part by the National Science Centre, Poland, grant number 2020/39/B/HS5/00610. For the purpose of Open Access, the author has applied a CC-BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.This paper argues—contra some Austro-libertarians—that whether a given exchange is welfare-enhancing or welfare-diminishing does not depend on whether that exchange is just or unjust, respectively. Rather, we suggest that in light of our two thought experiments, Austro-libertar- ianism has at least a pro tanto reason to conceive of justice and welfare as two logically distinct ideals. This would in turn, most interestingly, predict the possibility of (a) just but welfare-diminishing exchanges and (b) unjust but welfare-enhancing ones. Upon considering possible re- joinders to our points, we suggest that Austro-libertarians abandon a justice-based notion of welfare

  Metabolizm pochodnych 8-oksyguaniny, 138 s.

  No full text
  Reaktywne formy tlenu, takie jak rodnik hydroksylowy i tlen singletowy, mogą reagować z resztami guaniny stanowiącej składnik nukleozydów, nukleotydów i kwasów nukleinowych (DNA i RNA), przeprowadzając ją w oksydacyjną pochodną - 8-oksyguaninę. 8-Oksyguanina powstająca w DNA jest źródłem mutacji punktowych typu GC=>TA z powodu jej potencjału błędnego parowania z adeniną. Ta zmodyfikowana zasada może być również wprowadzana do DNA w trakcie procesu replikacji z 8-oxodGTP, powstającego na skutek oksydacyjnej modyfikacji normalnego substratu do syntezy DNA - dGTP. 8-oxodGMP wprowadzony tą drogą do cząsteczki DNA powoduje najczęściej transwersje typu AT=>CG. 8-Oksy-2’-deoksyguanozyna (8-oxodG) jest obecnie najpowszechniej używanym markerem uszkodzeń oksydacyjnych DNA, oznaczanym zarówno w DNA jak i w moczu, poprzez który jest wydalana z ustroju jako produkt naprawy DNA. Obiektem tej pracy było kilka aspektów metabolizmu pochodnych 8-oksyguaniny: 1. Promieniowanie jonizujące jest jednym z najlepiej rozpoznanych czynników powodujących oksydacyjną modyfikację guaniny. Badano wpływ terapeutycznych dawek promieniowania rentgenowskiego na powstawanie 8-oxodG w limfocytarnym DNA ludzi. U czterech chorych na raka, leczonych radioterapeutycznie dawką sumaryczną 3000 cGy stwierdzono około dwukrotny wzrost ilości 8-oxodG w DNA limfocytów. Zjawisko to może mieć związek z wtórnymi nowotworami pojawiającymi się czasem u chorych na raka, leczonych radioterapeutycznie. 2. Mutagenny efekt zmodyfikowanej zasady znajdującej się w matrycy DNA zależny jest nie tylko od jej potencjału błędnego parowania, ale także od stabilności produktu modyfikacji w DNA. W celu określenia względnej stabilności 8-oxodG, zbadano kinetykę hydrolizy dG i jej oksydacyjnej pochodnej - 8-oxodG, w warunkach podwyższonej temperatury i przy różnym pH. Dowiedziono zdecydowanie wyższej stabilności 8-oxodG w porównaniu z niezmodyfikowaną dG. Świadczy to o tym, że 8-oksyguanina może być usuwana z DNA tylko na drodze enzymatycznej naprawy. W warunkach obniżonej efektywności systemów naprawy DNA wysoka stabilność 8-oxodG umożliwia jej kumulowanie się w DNA, co prowadzić może do podwyższenia tempa powstawania mutacji punktowych w obrębie genomu komórki. 3. 8-Oksy-2’-deoksyguanozyna oraz 8-oksyguanina obecne w moczu ssaków uważane są za specyficzne markery uszkodzeń oksydacyjnych DNA zachodzących in vivo. Aby związek mógł być traktowany jako specyficzny marker uszkodzeń oksydacyjnych DNA nie może on powstawać w żadnych procesach enzymatycznych i musi być absolutnie końcowym produktem naprawy DNA, który nie jest dalej degradowany. W związku z tym, w pracy tej badano potencjalne możliwości degradacji i powstawania 8-oxoGua i 8-oxodG pod wpływem enzymów szlaku katabolicznego klasycznych nukleozydów purynowych. Wykazano, iż 8-oxodG nie jest substratem dla fosforylazy nukleozydów purynowych i nie może być degradowana przez ten enzym do wolnej 8-oxoGua i deoksyrybozo-1-fosforanu. Dowiedziono również, że guanaza (enzym katalizujący hydrolityczną dezaminację guaniny do ksantyny) nie katalizuje dezaminacji 8-oksyguaniny do kwasu moczowego. Przebadano również potencjalną możliwość powstawania 8-oxoGua w procesie enzymatycznej oksydacji guaniny przez oksydazę ksantynową. Wykazano, iż guanina nie jest przekształcana do 8-oksyguaniny pod wpływem tego enzymu. Wyniki te potwierdzają słuszność założenia, iż 8-oxodG i 8-oxoGua mogą być traktowane jako specyficzne markery uszkodzeń oksydacyjnych DNA. 4. Dzięki opracowaniu metody selektywnego oznaczania aktywności pirofosfatazy 8-oxodGTP (hMTH1, ludzkiego homologu bakteryjnego białka MutT) w ekstraktach białkowych z tkanek, zbadano wpływ promieniowania jonizującego na aktywność pirofosfatazy 8-oxodGTP w hodowanych fibroblastach ludzkich linii VH16, VH25 i VH25A. Stwierdzono, że naświetlenie fibroblastów dawką promieniowania X, która wywołuje w typowych eksperymentach odpowiedź adaptacyjną komórek, nie wpływa na poziom ekspresji tego enzymu. Mogłoby to świadczyć o tym, że gen kodujący pirofosfatazę 8-oxodGTP nie znajduje się pod kontrolą czynników transkrypcyjnych aktywowanych przez reaktywne formy tlenu. 5. Wszystkie powyższe badania mogły zostać przeprowadzone dzięki wykonanym w ramach tej pracy syntezom: 8-oksy-2’-deoksyguanozyny oraz jej dwu fosforanowych pochodnych 5’-monofosforanu oraz 5’-trifosforanu

  Literary portraits of Nicolaus Copernicus for the young

  Get PDF
  The Year of Nicolaus Copernicus provides an excellent opportunity to reach out not only to contemporary, but also to slightly older and forgotten works intended for young readers that introduce the figure of the famous astronomer. Reading these works is an interesting form of journey through Copernicus’ biography, Polish and European history, and history of literature

  Przegląd polskich badań nad strukturą tematyczno-rematyczną wypowiedzi (1977–1997)

  Get PDF
  Artykuł jest syntetycznym przeglądem polskiego piśmiennictwa językoznawczego z lat 1977–1997 pod kątem publikacji poświęconych strukturze tematyczno-rematycznej wypowiedzi. Umowne granice opisywanego okresu wyznaczają daty publikacji dwóch ważnych monografii (Bogusławski 1977, Wajszczuk 1997). W kolejnych paragrafach zebrane są m.in. informacje o pionierskich publikacjach z lat 70. XX w., najważniejszych kierunkach badań nad STR prowadzonych przez polskich językoznawców we wskazanym okresie (1977–1997), a także o pracach zorientowanych bardziej dydaktycznie.The article is a synthetic review of Polish linguistic literature 1977–1997 from the point of view of publications devoted to the thematic-rhematic structure of utterances. The conventional boundaries of the described period are marked by the publication dates of two important monographs (Bogusławski 1977, Wajszczuk 1997). The following paragraphs gather information about, among other things, pioneering publications from the 1970s, the most important directions of STR research carried out by Polish linguists in the period indicated (1977–1997), as well as more didactically oriented works

  Nie pozostaje nam nic innego, jak Ją naśladować. Różaniec z błogosławioną Marią Karłowską, 26 s.

  No full text
  Różaniec, którego rozważania zostały oparte o zapiski bł. Marii Karłowskiej

  Global Cities and Multinational Enterprises: integrating the existing concepts for future research studies

  Get PDF
  Global Cities (GCs) and Multinational Enterprises (MNEs) shape the modern world economy in a very distinct way. To date, both have been given a lot of attention in the literature, but relatively few studies have been written linking these two important threads of deliberation, leaving the aspects of the relationships between GCs and MNEs largely unexplored. This is surprising, as GCs and MNEs are not sole players but symbionts in the world economy. Hence, the intention of the authors – and the aim of this paper – is to overview these issues and connect GC and MNE threads in order to provide a platform for future research studies. By adopting an evolutionary approach and integrating the perspectives of economic geography, urban studies and international business, the paper identifies several research areas that may be fundamental to the GC–MNE discussion. They have been grouped in the following five thematic categories: global trends, international and country-specific factors; heterogeneity and transformation of global cities; MNE internationalization motivations and different market entry modes; global cities and global value chains; outcomes of MNE activity

  Rzeczywistość wirtualna, lekcje z tablicą interaktywną czy edukacja tradycyjna? Analiza stopnia akceptacji poszczególnych form działania przez uczniów z poziomu edukacji wczesnoszkolnej

  Get PDF
  The article serves as a summary of one of the parts of the research carried out as part of the research grant: Initiative of Excellence – Débuts (“Initiative of Excellence – Research University” program) in the years 2020–2021. The presented analyses concern the comparison of the degree of acceptance of traditional and interactive classes taught with the use of a multimedia board and tablets with interactive classes carried out with the use of VR goggles with motion controllers. The issue of acceptance of classes taught with the use of various techniques and didactic tools is extremely important. A student-friendly environment and working methods influence students’ interest and their willingness to be active during lessons. The above-mentioned research was carried out in a group of 570 students in the 2nd and 3rd grade of primary schools from the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The analyses presented to the readers are mainly based on the quantitative data obtained on the basis of observations and surveys. The research material is supplemented with qualitative data obtained through interviews. During the statistical verification, the following tests were used: analysis of variance (ANOVA) with Welch’s correction, post-hoc analysis with Games Howell’s pair wise comparison test, and V-Cramer’s correlation. The calculations have shown that there is a statistically significant difference in the level of acceptance of the analysed types of classes.Artykuł jest podsumowaniem jednej z części badań zrealizowanych w ramach grantu badawczego Inicjatywa Doskonałości – Debiuty (program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”) w latach 2020–2021. Zaprezentowane analizy dotyczą porównania stopnia akceptacji zajęć tradycyjnych oraz interaktywnych realizowanych z użyciem tablicy multimedialnej i tabletów z zajęciami interaktywnymi realizowanymi z użyciem gogli VR z kontrolerami ruchu. W ramach badań przyjrzano się również temu, czy poziom akceptacji zajęć ma związek z interaktywno-immersyjnym charakterem zasobów edukacyjnych. Problematyka akceptacji zajęć realizowanych przy udziale różnych technik oraz narzędzi dydaktycznych jest niezmiernie ważna. Przyjazne uczniom środowisko oraz metody pracy w sposób bezpośredni przekładają się bowiem na zainteresowanie uczniów oraz ich chęć do aktywnego działania podczas lekcji. Przywołane badania przeprowadzone zostały w grupie 570 uczniów klas II i III szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Przedłożone czytelnikom analizy w głównej mierze opierają się na danych ilościowych pozyskanych na podstawie obserwacji, jak również ankiet. Materiał badawczy uzupełniony został o dane jakościowe otrzymane dzięki przeprowadzonym wywiadom. Podczas weryfikacji statystycznej zastosowano testy: analizę wariancji (ANOVA) z poprawką Welcha oraz analizę post hoc testem porównania parami Gamesa-Howella, korelację V-Cramera. Dokonane obliczenia wykazały, że istnieje statystycznie istotna równica w poziomie akceptacji analizowanych typów zajęć

  5,097

  full texts

  6,715

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repository of Nicolaus Copernicus University is based in Poland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇