Nicolaus Copernicus University

Repository of Nicolaus Copernicus University
Not a member yet
  6633 research outputs found

  Anemia in Chronic Kidney Disease (Ckd). Do we know how to Treat it Properly?

  Get PDF
  Renal anemia is one of the major complications observed in patients with chronic kidney disease (CKD). It is caused mainly by a relative erythropoietin deficiency due to progressive damage of renal parenchyma. The primary goal of anemia treatment using available today ESAs is not only to improve the quality of life of patients but, above all to reduce cardiovascular mortality. The target hemoglobin concentration during application of ESA in CKD patients treated conservatively and renal replacement therapy patients was and still is being discussed among nephrologists. Based on the clinical trials performed so far, it seems that in patients with renal anemia we should individualise treatment with ESA, seeking partial rather than complete correction of anemia.Niedokrwistość nerkopochodna jest jednym z istotnych powikłań obserwowanych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PCHN). Jest ona spowodowana głównie względnym niedoborem erytropoetyny wskutek postępującego uszkodzenia miąższu nerek. Podstawowym celem leczenia niedokrwistości przy pomocy dostępnych współcześnie czynników stymulujących erytropoezę (ESA) jest nie tylko poprawa jakości życia chorych, ale przede wszystkim zmniejszenie śmiertelności sercowo-naczyniowej. Docelowe stężenie hemoglobiny w czasie stosowania ESA u pacjentów z PChN leczonych zachowawczo, jak i dializowanych, było i nadal jest przedmiotem dyskusji w środowisku nefrologicznym. W oparciu o przeprowadzone do tej pory badania kliniczne wydaje się, iż w przypadku chorych z niedokrwistością nerkopochodną należy prowadzić indywidualizację leczenia z zastosowaniem ESA, dążąc raczej do częściowej niż całkowitej korekcji niedokrwistości

  Model Study of Epithelial Motility

  Get PDF
  One of the oldest achievements of human thought is the use of plants and plant extracts in therapeutics. Drugs of plant origin are characterized by multi-effects. In recent years, much interest in medicinal plants containing a mixture of biologically active substances with antimicrobial properties has increased. In medicine, extracts from plants and their secondary metabolites and plant extracts have been used for many years, but now by the development of organic chemistry, pharmacology and medicine, we can determine which biologically active substances produced by these plants are useful. Antimicrobial activity described selected groups of plant secondary metabolites, which potentially would allow their use as antimicrobial substances in medicine. These substances can be complementary to the basic medical treatment because their main advantage is the lower incidence of side effects. This paper presents an overview of research on the antimicrobial properties of alkaloids, coumarins, flavonoids, essential oils, phytosterols, and phenolic acids. Natural substances that inhibit the growth of microorganisms are becoming an alternative to synthetic compounds, as confirmed by this literature review.Celem badania jest odnalezienie substancji mogących wpływać na aktywność ruchową nabłonka w modelu eksperymentalnym poruszającego się ślimaka Achatina achatina. Ze względu na fizjologiczne, biochemiczne i fizyczne podobieństwa pomiędzy nabłonkami różnych gatunków, wyniki mogą mieć znaczenie dla mechanizmów fizjologicznego oddziaływania tych substancji. Materiał i metoda. Sfilmowano proces ruchu ślimaków Achatina achatina zarówno spontaniczny jak i po wstrzyknięciu w stopę wybranych wcześniej neuroprzekaźników (serotoniny, kompleksu serotoninowokreatyninowego adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy) oraz ambroksolu. Parametry mierzono wykorzystując filmy nagrane od spodu przez szklaną płytę po której poruszały się zwierzęta. Fale aktywności ruchowej nabłonka występowały na powierzchni stopy podczas ruchu. Wyniki i dyskusja. Każda z badanych substancji miała wpływ na ruch ślimaków. Wstrzyknięcie serotoniny, kompleksu serotoninowo-kreatyninowego, noradrenaliny i ambroksolu spowodowało wzmożenie aktywności ruchowej ślimaków, z kolei adrenalina i dopamina nie powodowały takich zmian, lub też działały hamująco. Ważne parametry, których zmiany zaobserwowano, to długość fali skurczu i odległości między nimi, częstotliwość fali skurczu, prędkość ślimaka, przesunięcie ciała na jedną falę skurczu i wydajność skurczu. Wnioski. Wyniki wskazują na możliwość zastosowania ślimaka A. achatina jako biologicznego modelu, ponieważ w czasie ruchu ślimaka można zaobserwować aktywność motoryczną nabłonka sterowaną przez układ nerwowy i wywoływaną skurczami tkanki mięśniowej, podobnie jak w ludzkich tkankach. Wstrzyknięcie serotoniny, kompleksu serotoninowo-kreatyninowego adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy w organizmie modelowym A. achatina zmienia fale skurczu nabłonka na stopie. Postuluje się, że podobny proces zachodzi w innych nabłonkach, w tym ludzkich

  British foreign direct investments in the light of the World financial crisis

  Get PDF
  This article analyzes outflow of foreign direct investment from the United Kingdom, with particular emphasis on the period of the global financial crisis (2007 +). Examined both flows and resources of British FDI in terms of industry and geography. In the final part of the article analyzes British transnational corporations profits from investments abroad

  Play Frames in Narratives: Some Implications of Considering Storytelling Practices as Anchored in Play-Pretend

  Get PDF
  This paper dwells on the trend of considering storytelling practices as anchored in play-pretend (e.g. Boyd 2009) and attempts at pointing to some of the implications of such an approach that have not so far been discussed, such as the problem of proper framing of a narrative, i.e. a story told. In order to provide the instances of possible framing designs and signals for narratives, the paper first outlines the general characteristics of play in animals that seem significant from the perspective of this very undertaking; then, it elaborates on the theory of art – and storytelling – as adaptation evolved from play (cf. Boyd 2009). Subsequently, it discusses play frames and pre-play exchange, as understood, primarily, by Gregory Bateson (1972), and, finally, applies these to the study of narrative media and forms

  Dizziness in older people

  Get PDF
  Dizziness is a very common disorder, and its incidence increases with age. It is a symptom of disorder not the essence of the disease. It is usually the result of disorders of the vestibular system, and can be caused by damage to the labyrinth (vertigo) or its innervation (dizziness). Dizziness deals with two areas of medicine - otolaryngology and neurology. Borderland  of these specialties is neurotology, which has been recently considered as a separate specialty. However, it is difficult to diagnose and treat the causes of dizziness and often beyond the otolaryngologist and neurologist  close cooperation of other professionals such as: a cardiologist, ophthalmologist, radiologist, orthopedist, and even a psychiatrist is required. Dizziness is a hardly perceptible symptom and usually very difficult to diagnose. In older persons dizziness occurs due to many different reasons of central, peripheral or psychiatric nature as well as on a background of variety of systemic diseases. Best pharmacological treatment should be started after the appropriate diagnostics and after proper diagnosis. If the cause of dizziness is vestibular system, customized exercise can have a very beneficial effect on the recovery of functional capacity.Zawroty głowy to dolegliwość bardzo rozpowszech-niona, a ich częstość występowania rośnie wraz z wiekiem. Stanowią one objaw schorzenia, a nie istotę choroby. Są one zazwyczaj wynikiem zaburzeń układu przedsionkowego i mogą być spowodowane uszkodzeniem samego błędnika (zawroty błędnikowe) lub jego unerwienia (zawroty pozabłędnikowe). Zawrotami głowy zajmują się dwie dziedziny medycyny – otolaryngologia i neurologia. Pogranicze tych specjalności stanowi neurootologia, zwana też otoneurologią, która ostatnio uznaje się za odrębną podspecjalność. Ale zdiagnozowanie przyczyn zawrotów głowy oraz ich leczenie jest bardzo trudne i często poza laryngologiem i neurologiem wymaga ścisłej współpracy innych specjalistów, między innymi:  kardiologa, okulisty, radiologa, ortopedy, a nawet psychiatry. Zawroty głowy są trudno uchwytnym objawem i z reguły trudnym do zdiagnozowania. U starszych osób zawroty głowy występują z wielu różnych przyczyn. Mogą być pochodzenia centralnego, obwodowego, psychiatrycznego lub występować na tle różnych chorób ogólnoustrojowych. Leczenie farmakologiczne najlepiej należy rozpocząć po wykonaniu odpowiedniej diagnostyki i po ustaleniu diagnozy. Jeśli przyczyną zawrotów głowy jest układ przedsionkowy, indywidualnie dostosowane ćwiczenia mogą mieć bardzo korzystny wpływ w odzyskiwaniu sprawności funkcjonalnej

  New localities and habitat preferences of common milkweed Asclepias syriaca L. in Toruń (Central Poland)

  Get PDF
  The paper presents the location and general description of habitats and plant communities with common milkweed occurring within the city limits of Toruń. The data set comprised new localities of this species as well as those where Asclepias syriaca has been observed for several years but the sites have not been described in the ecological literature. Relevés made at these sites were compared with those described by Puchałka et al. (2013) from three sites of Asclepias syriaca in Toruń. A larger set of new sites included in the analysis allows for a more accurate description of the impact exerted by some ecological factors, e.g. afforestation, on the growth of the studied species. As evidenced by the new sites of Asclepias syriaca found recently in Toruń and the surrounding area, it is necessary to monitor the dynamics of the population and to undertake the research on the impact of common milkweed on plant communities

  The Judgment of the Polish Constitutional Tribunal of 23 June 2015 (no. SK 32/14) – Case Note (Partially Approving)

  Get PDF
  On 23 June 2015 the Polish Constitutional Tribunal issued the following judicial decision: “The provision of Article 79.1 (3b) of the Polish Act of 4 February 1994 on copyright and related rights1, in the way in which it entitles the right holder whose economic copyrights have been infringed to make request for remedy of the inflicted damage by payment, where the infringement is culpable, of triple the amount of the respective remuneration that would have been due as at the time of claiming it in exchange for the right holder’s consent for the use of the work, shall be deemed unconstitutional as it is inconsistent with Article 64.1 and 2 in relation to Article 31.3 in relations to Article 2 of the Polish Constitution”2

  IS DEFLATION TRAP A SERIOUS THREAT? CASE STUDY OF FED, ECB AND NBP

  Get PDF
  The goal of the paper is to compare nonstandard solutions implemented by Federal Reserve System, European Central Bank and National Bank of Poland in response to the outbreak of a subrime crisis in United States and to debt crisis in European Union. For that purpose there is carried out a comparative, descriptive analysis of institutional steps taken by the three central banks and the governments to preserve macroeconomic stability. The nonstandard measures allowed to avoid a comeback of the Great Depression and restored market’s confidence, unfortunately at the cost of decreased resilience for future possible crises along with many other medium and long run unintended consequences

  Linguistic politeness from an ethological perspective: Theoretical questions and empirical issues

  Get PDF
  Linguistic politeness (LP) refers to the set of “linguistic features mediating norms of social behaviour, in relation to such notions as courtesy, rapport, deference and distance” (Crystal 2008). Although researchers (e.g. Eelen 2001, Watts 2003) agree that it is intimately connected to normativity, group hierarchy and cooperation – the core questions of human ethology and human behavioural ecology – linguistic politeness has largely been neglected from those perspectives (Eibl-Eibesfeldt 1989 being a notable exception). In this paper we spell out the significance of a naturalistically oriented study of LP, outline a research agenda, and identify a number of methodological problems whose resolution is a prerequisite for such an approach.

  How? - Where to? About the changes and chellenges of adult education in Poland in the years 1989-2013

  Get PDF
  The purpose of this article is to present the changes that have taken place in Polish adult education in the years 1989-2013 under the influence of multiple factors, i.e. social, economic, political and those relating to civilization on the whole. This article is an attempt to answer the following questions: does modern adult education in Poland meet the expectations of society?; is it a driving force behind modernization?; and, does it respond to the needs of the modern labour market? These issues have been presented in an international context, in the light of statistical data and from the perspective of original reading of the literature of the subject.Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w polskiej edukacji dorosłych w latach 1989-2013 pod wpływem wielorakich czynników: cywilizacyjnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytania: czy współczesna edukacja dorosłych w Polsce spełnia oczekiwania społeczne? czy jest motorem modernizacji? czy odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy? Zagadnienia te zostały zaprezentowane w kontekście międzynarodowym, w świetle danych statystycznych oraz przez pryzmat autorskiego odczytania literatury przedmiotu

  5,032

  full texts

  6,629

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repository of Nicolaus Copernicus University is based in PL
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇