Ternopil Ivan Pului National Technical University

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University
Not a member yet
  41928 research outputs found

  Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Технологія проєктування та адміністрування баз даних і сховищ даних» для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»

  Get PDF
  Розглянуто і затвержено на засіданні кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв. Протокол № 7 від 29 грудня 2023 року. Рекомендовано науково-методичною комісією факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії ТНТУ імені Івана Пулюя. Протокол № 5 від 8 лютого 2024 року.У методичних рекомендаціях подано у стислій формі теоретичні відомості, практичні завдання, завдання для самостійного опрацювання, контрольні запитання. Основна мета – отримання і закріплення практичних навичок з проєктування, побудови і застосування реляційних баз даних при розв’язанні задач опрацювання інформації в комп’ютерних системах для прийняття важливих рішень. Рекомендовано для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка».Практична робота № 1... 4 Концептуальне моделювання предметної області. Практична робота № 2... 12 Реляційна алгебра. Операції з маніпулювання даними у БД. Практична робота № 3... 18 Функціональні залежності у відношеннях. Практична робота № 4... 23 Нормалізація відношень. Практична робота № 5... 30 Логічне проєктування БД. Практична робота № 6... 33 Практична реалізація в середовищі Microsoft Access спроєктованої БД. Практична робота № 7... 37 Адміністрування та захист даних в Access. Практична робота № 8... 38 Визначення об’єктів бази даних за допомогою SQL. Практична робота № 9... 44 Мова SQL. Вибірка даних. Практична робота № 10... 54 Мова SQL. Маніпулювання даними. Практична робота № 11... 57 Визначення прав доступу користувачів до даних. Література...5

  Publish page

  No full text

  Studying the corporate culture of a public organization (municipal enterprise “Husyatyn Balneological Hospital” as a case study")

  Get PDF
  Метою роботи є розробка пропозицій щодо покращення корпоративної культури організації на прикладі комунального підприємства «Гусятинська БЛ». Об’єктом дослідження є процес формування культури організації комунального підприємства «Гусятинська БЛ». Предметом дослідження є теоретико-методичні основи і практичний інструментарій управління корпоративною культурою організації. Методи дослідження – глибинне інтерв'ю, спостереження, вивчення правил, традицій, церемоній і ритуалів, що склалися на підприємстві, вивчення практики управління, що склалася на підприємстві, аналіз документів підприємства, спостереження, анкетування, модель Ч. Хенді, модель Едгара Шейна, модель Д. Денісона. Запропоновано шляхи вдосконалення корпоративної культури організації, зокрема, створення інклюзивної культури, створення фізкультурно-рекреаційної зони та вдосконалення комунікативної культури закладу. Результати дослідження будуть впроваджені у діяльність комунального підприємства «Гусятинська БЛ».ВСТУП. РОЗДІЛ 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 Поняття корпоративної культури 1.2 Складові корпоративної культури публічної організації 1.3 Характеристика корпоративної культури бальнеологічної лікарні РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КП “ГУСЯТИНСЬКА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ” 2.1. Характеристика КП «Гусятинська БЛ» 2.2 Аналіз показників діяльності та перспектив розвитку КП «Гусятинська БЛ» 2.3 Діагностика корпоративної культури КП «Гусятинська БЛ» РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КП “ГУСЯТИНСЬКА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ” 3.1 Пропозиції щодо створення інклюзивної культури КП “Гусятинська БЛ” 3.2 Пропозиції щодо посилення корпоративної культури за рахунок створення фізкультурно-рекреаційної зони 3.3 Шляхи вдосконалення комунікативної культури КП “Гусятинська БЛ” РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1 Охорона праці в медичних установах 4.2 Захист персоналу лікарні та пацієнтів у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій ВИСНОВКИ БІБЛІОГРАФІЯ ДОДАТК

  Енропійна модель визначення необхідної інформації при діагностуванні морських транспортних перевезень

  No full text
  Основною проблемою діагностики та управління транспортними потоками за умов невизначеності впливу зовнішнього оточення є отримання необхідного обсягу якісної інформації, оскільки в разі її малих значень зменшується точність прогнозів, а в разі її надмірності утруднюється можливість її використання. Представлено інформаційно-ентропійну модель, яка є обґрунтуванням діагностики та необхідної кількості вхідної інформації в умовах флуктуації зовнішнього середовища. Запропонована інформаційно-ентропійна модель кількісного оцінювання необхідної вхідної інформації та алгоритм її реалізації дає змогу вдосконалити основні принципи та правила організації інформаційного забезпечення процесу динаміки основних структуроутворюючих індексів. Розрахунки апріорної та апостеріорної інформації та величини ентропії здатні регулювати процес накопичення необхідної кількості інформації при ухваленні основних рішень щодо вдосконалення транспортної галузі. На прикладі вивчення морських транспортних перевезень в умовах змінної кон'юнктури, наслідків пандемії та воєнних втручань й інших проявів впливу довкілля оцінено ентропії різних значень апріорної та апостеріорної інформації. Як основні чинники розвитку торговельного морського флоту обрано обсяги міжнародних морських перевезень, річні темпи зростання торговельного флоту, середній вік флоту, ставки тарифів у контейнерних перевезеннях. Для реалізації запропонованої методики здійснено функціональний аналіз операційних процедур управління транспортними перевезеннями в умовах невизначеності, що дало змогу формувати процеси управління розвитком транспортних перевезень та акцентовано увагу на основних операціях підтримання ухвалення управлінських рішень щодо розвитку галузі інформаційного супроводу, оцінювання необхідного обсягу поточної інформації, її опрацюванні, виборі критеріїв оптимізації, здійсненні розрахунків та оцінок відповідними методами. Крім того, визначено основні тенденції сучасногорозвитку світового морського флоту. Побудовано алгоритм визначення необхідної кількості інформації з урахуванням невизначеності. Експериментальна верифікація виконана з урахуванням розгляду динаміки основних показників світового торгового флоту. Показано, що ентропія є кількісним заходом вхідноїінформації для керування та діагностики транспортними процесами в умовах невизначеностіThe main problem of diagnostics and management of traffic flows under conditions of uncertainty of the impact of the external environment is to obtain the required amount of high -quality information, since in the case of its small values the accuracy of forecasts decreases, and in the case of its redundancy the possibility of its use is hampered. The information-entropy model, which is the substantiation of diagnostics and the required amount of input information in the context of environmental fluctuations is presented in this paper. On the example of studying maritime transportation under conditions of variable conjuncture, the consequences of pandemic and military interventions and other manifestations of environmental impact, the entropy of different values of a priori and a posteriori information is estimated. The main factors of the merchant marine fleet development are the volume of international shipping, the annual growth rate of the merchant fleet, the average age of the fleet, and tariff rates in container transportation. The main trends in the modern development of the world’s maritime fleet are identified. The algorithm for determining the required amount of information with regard to uncertainty is constructed. The experimental verification is carried out taking into account the dynamics of the main indicators of the world merchant fleet. It is shown that entropy is a quantitative measure of input information for managing and diagnosing transport processes under conditions of uncertaint

  Періодичні функції зі змінним періодом – основні поняття та деякі результати їх дослідження

  No full text
  Одним із важливих прикладних напрямків математики є дослідження реальних сигналів. За своїми властивостями сигнали бувають досить різноманітними, відповідно різними є і методи їх дослідження. Серед цього різноманіття значну долю складають періодичні сигнали, але при цьому період, через який їх значення повторюються, вже не є постійним, а певним чином змінюється. Яскравим прикладом таких сигналів є електрокардіограми, отримані під час чи після дії на організм людини певного збудника спокою, наприклад, фізичного навантаження. На інтервалах часу, протягом яких пульс приходить у «норму», період електрокардіограми змінюється. Подібною до електрокардіограми буде поведінка спірограми, теж отриманої після дії навантаження чи іншого збудника психофізичного стану людини. Приклади аналогічних сигналів можна також навести із багатьох технічних систем. Аналіз літературних джерел показує, що для такого роду сигналів будь якої теорії та аналітичних методів їх дослідження до недавніх пір не існувало. Вказується, що перші дослідження сигналів зі змінним періодом започатковані в роботах автора цієї статті. Наведено деякі з основних результатів цих досліджень. Найперше, визначено клас періодичних функцій зі змінним періодом T (x). Розглянуто деякі властивості змінного періоду, а також введено змінний період x T для випадку, коли аргумент функції спадає. Наведено приклади аналітичного задавання таких функцій у вигляді тригонометричних функцій зі змінним періодом sin x , cos x , tgx , сtgx 1, 1, та записано їх змінні періоди. Показано, що періоди тригонометричних функції sin х, cos x , tgx, сtgx є частинним випадком змінних періодів для функцій sin x , cos x , tgx , сtgx при 1, а, отже, і функції sin х, cos x , tgx, сtgx є частинним випадком функцій sin x , cos x , tgx , сtgx . Наявність функцій sin x , cos x наштовхує на питання щодо їх використання як базових функцій для отримання тригонометричної системи функцій зі змінним періодом, і у випадку її ортогональності розглянути питання побудови рядів Фур’є функцій зі змінним періодом. До поставленого завдання запланованого звернутися в наступних публікаціяхInvestigation of real signals is one of the most important applied areas of mathematics. According to their properties, signals are quite diverse, and methods of their research are different as well. Among this diversity, periodic signals with variable period make up a significant proportion. Till present, no attention was paid to the theory of such signals. In this paper, we define periodic functions with variable period, which are the model of these signals. Some properties of the variable period are considered. Examples of the analytical formulation of functions with variable period in the form of trigonometric functions with variable period are given and their variable periods are recorded. It is pointed out that these functions can be used as basic ones for constructing orthogonal system of trigonometric functions with variable period and its use for constructing Fourier series of functions with variable perio

  Методи дослідження в сучасній лінгвістиці і перекладознавстві : методичні вказівки для студентів факультету іноземних мов освітньої програми “Англійсько-український переклад”

  Get PDF
  Запропоноване видання призначене для студентів факультету іноземних мов освітньої програми “Англійсько-український переклад”, а також для студентів технічних спеціальностей, які вивчають комп’ютерні науки та інформаційні технології. Головна мета видання полягає у розвитку і вдосконаленні дослідницьких навичок перекладача як основи майбутньої професійної діяльності. Після вивчення навчальної дисципліни студенти знатимуть та вмітимуть застосовувати під час написання випускної кваліфікаційної роботи методологію і методи дослідження актуальних напрямів сучасної лінгвістики та перекладознавства: семасіології, ономасіології, психолінгвістики та етнопсихолінгвістики, когнітології, функціональної лінгвістики, теорії тексту, комунікативної лінгвістики, соціолінгвістики. До складу видання входить перелік тем лекційних, семінарських та індивідуальних завдань, запитання для самоконтролю, адаптовані тексти з класичної лінгвістики та перекладознавства, пам’ятка для написання дослідницької роботи з лінгвістики та перекладознавства, глосарій термінів, рекомендована література. Підібраний текстовий матеріал є необхідною складовою процесу фахової підготовки майбутніх спеціалістів, який сприяє освоєнню термінологічної лексики та готовності до написання випускної кваліфікаційної роботи. Глосарій термінів в кінці посібника полегшить самостійну роботу студентів із навчальним матеріалом.Видання містить теми лекцій та практичних занять з курсу “Методи дослідження в сучасній лінгвістиці і перекладознавстві ”, ключові терміни та поняття, питання для самоконтролю, перелік тем індивідуальних завдань, вибрані тексти з класичної лінгвістики та перекладознавства, пам’ятка для написання дослідницької роботи з лінгвістики та перекладознавства та глосарій термінів. Методичні рекомендації призначені для аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи студентів факультету іноземних мов освітньої програми “Англійсько-український переклад”, а також для студентів технічних спеціальностейПЕРЕДМОВА...4 ТЕМА 1. НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. СТРУКТУРНІ МЕТОДИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ...5 ТЕМА 2. ДІАХРОНІЧНІ І СИНХРОНІЧНІ АСПЕКТИ У МОВОЗНАВСТВІ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ ...7 ТЕМА 3. СЕМАНТИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМОК ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...9 ТЕМА 4. МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ...11 ТЕМА 5. МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...12 ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ...13 ЗІ СКАРБНИЦІ СВІТОВОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА...14 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ НАПИСАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ З ЛІНГВІСТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА...78 ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ...106 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА...119 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУР

  Дослідження напрямів покращення використання виробничих ресурсів підприємства, на прикладі ФГ «Вікторія-92»

  Get PDF
  The subject of research is a process of the production resources use in the farm “Viktoriya-92”. The object of research is the farm “Viktoriya-92”. The aim of the Master’s Paper is to examine the production resources use of farm “Viktoriya-92”. Research methods: analysis, grouping, comparison, synthesis, system approach, etc. The recommendations concerning the researching the directions to improve the production resources use of the farm “Viktoriya-92” have been developed. Recommendations are outlined as for іntroduction of cultivation of a new variety of barley, diversification of the farm’s activities, implementation of the processing of agricultural products of the farm.Предметом дослідження є процес використання виробничих ресурсів у фермерському господарстві «Вікторія-92». Об’єктом дослідження є фермерське господарство “Вікторія-92”. Метою магістерської роботи є дослідження використання виробничих ресурсів фермерського господарства «Вікторія-92». Методи дослідження: аналіз, групування, порівняння, синтез, системний підхід та ін. Розроблено рекомендації щодо дослідження напрямків удосконалення використання виробничих ресурсів фермерського господарства «Вікторія-92». Викладено рекомендації щодо запровадження вирощування нового сорту ячменю, диверсифікації діяльності господарства, впровадження переробки сільськогосподарської продукції господарства.Introduction. Chapter 1 The theoretical framework of the production resources of the enterprise. 1.1 Meanings and definitions of the production resources of the enterprise 1.2 Factors influencing the efficiency of enterprise’s production resources use. 1.3 Methodological approaches to formation the indicators of the efficiency of the enterprise’s production resources use. Chapter 2 Analysis of the production resources use of the farm «Viktoriya-92». 2.1 Company introduction. 2.2 Analysis of fixed assets and land resources of the farm «Viktoriya-92». 2.3 Analysis of material and labor resources of the enterprise. Chapter 3 Recommendations. 3.1 Recommendations as for іntroduction of cultivation of a new variety of barley. 3.2 Recommendations as for diversification of the farm’s activities. 3.3 Recommendations as for implementation of the processing of agricultural products of the farm. Chapter 4. Occupational health and safety in emergencies. 4.1 Occupational health at work. 4.2 Organization of civil safety at the farm. Conclusions. References

  The basics of heat engineering

  No full text
  Предметом освітньої компоненти «Основи теплотехніки» є формування теоретичних знань та практичних навичок для узагальнення положень основних законів термодинаміки та теплообміну, аналізу термодинамічних процесів та циклів теплових машин. «Основи теплотехніки» є обов’язковою компонентою підготовки здобувачів освітніх програм «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка», «Агроінженерія» та «Автомобілебудування». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних і ґрунтовних знань із таких дисциплін як математика та фізика. В свою чергу «Основи теплотехніки» є підґрунтям для ряду спеціальних дисциплін.У навчальному посібнику розглянуто основи термодинаміки, термодинамічні процеси ідеальних газів, реальні гази, теорію теплообміну, процеси горіння палива, термодинамічні основи компресора, цикли паросилових та холодильних установок. Посібник підготовлено відповідно до освітніх програм «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка», «Харчові технології», «Агроінженерія» та «Автомобілебудування».У навчальному посібнику розглянуто основи термодинаміки, термодинамічні процеси ідеальних газів, реальні гази, теорію теплообміну, процеси горіння палива, термодинамічні основи компресора, цикли паросилових та холодильних установок. Кожен розділ відповідає певній темі та складається із теоретичного матеріалу та практичних завдань із прикладами розв’язання

  CLASSIFICATION OF ENTERPRISE COSTS AS A MANAGEMENT TOOL

  Get PDF

  29,572

  full texts

  41,928

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University is based in Ukraine
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇