Ternopil Ivan Pului National Technical University

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University
Not a member yet
  33402 research outputs found

  Особливості формування позитивного іміджу та репутації керівника

  No full text
  Необхідність розуміння та вміння створювати імідж стає все більш актуальною проблемою для керівників вітчизняних організацій. Таким чином, питання підготовки кваліфікованих спеціалістів в галузі іміджостворювальної діяльності, які б оволоділи методикою формування іміджу та репутації, прийомами та методами психологічного впливу і переконання людей набирає особливої актуальності

  Методичні вказівки по організації виробничої практики бакалаврів. Для студентів спеціальності 174 «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування»

  No full text
  Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні кафедри комп’ютерно- інтегрованих технологій (протокол №7 від 29.01.2024 р.) Схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (протокол №5 від 08.02.2019 р.)Методичні вказівки призначені для організації та проведення виробничої практики бакалаврів, які навчаються за спеціальністю 174 – «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування» на кафедрі комп’ютерно- інтегрованих технологій. Викладені матеріали визначають мету, місце, зміст ви- робничої практики, вимоги до відповідальних за проведення практики та практикантів, форми та методи контролю, вимоги до змісту, обсягу і структури звіту з практики, його оформлення та проведення заліку з виробничої практики.ВСТУП ... 5 1. Мета і завдання практики ... 6 2. Бази практики та розподіл робочого часу студента на практиці ... 8 3. Організація, керівництво та зміст виробничої практики ... 10 3.1. Порядок направлення студентів на практику ... 10 3.2. Практичні дії студентів по організації практики при самостійному виборі ними місця проведення виробничої практики ... 11 3.3. Обов’язки керівника виробничої практики від кафедри ... 12 3.4. Обов’язки керівника виробничої практики від підприємства ... 14 3.5. Обов’язки студентів-практикантів ... 14 3.6. Робочий час і порядок проходження виробничої практики ... 15 3.7. Зміст виробничої практики ... 15 4. Структура та оформлення звіту з виробничої практики ... 20 4.1. Структура звіту з виробничої практики ... 20 4.2. Оформлення звіту з виробничої практики ... 20 5. Підведення підсумків виробничої практики ... 24 6. Критерії оцінювання результатів практики ... 25 6.1. Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ) ... 26 6.2. Критерії оцінки захисту звіту про практику ...27 Рекомендована література ... 2

  Cиcтемa_зaбезпечення_iнвеcтицiйно-iнновaцiйної_дiяльноcтi_пiдпpиємcтв (наукова стаття)

  No full text
  Далик В. П., Запісоцький І. В., Ільчишин М. З., Матвієвський Н. А. Система забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2024. № 1. doi: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-955

  THE SYSTEM OF ENSURING INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES

  Get PDF
  Dalyk, V., Zapisotskyi, I., Ilchyshyn, M., & Matviievskyi, N. (2024). THE SYSTEM OF ENSURING INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES. International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences,” 1(81). DOI: 10.25313/2520-2294-2024-1-955

  Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм здобуття освіти за освітньо-професійною програмою 208 «Агроінженерія»

  Get PDF
  В даних методичних вказівках викладено основні вимоги і вказівки при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва». Методичні вказівки розроблені відповідно до навчальних планів освітньо-професійної програми 208 «Агроінженерія» підготовки студентів денної та заочної форм здобуття освіти. Завдання методичних вказівок – надати методичну допомогу студентам при виконанні лабораторних робіт

  Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Технологія проєктування та адміністрування баз даних і сховищ даних» для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»

  Get PDF
  Розглянуто і затвержено на засіданні кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв. Протокол № 7 від 29 грудня 2023 року. Рекомендовано науково-методичною комісією факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії ТНТУ імені Івана Пулюя. Протокол № 5 від 8 лютого 2024 року.У методичних рекомендаціях подано у стислій формі теоретичні відомості, практичні завдання, завдання для самостійного опрацювання, контрольні запитання. Основна мета – отримання і закріплення практичних навичок з проєктування, побудови і застосування реляційних баз даних при розв’язанні задач опрацювання інформації в комп’ютерних системах для прийняття важливих рішень. Рекомендовано для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка».Практична робота № 1... 4 Концептуальне моделювання предметної області. Практична робота № 2... 12 Реляційна алгебра. Операції з маніпулювання даними у БД. Практична робота № 3... 18 Функціональні залежності у відношеннях. Практична робота № 4... 23 Нормалізація відношень. Практична робота № 5... 30 Логічне проєктування БД. Практична робота № 6... 33 Практична реалізація в середовищі Microsoft Access спроєктованої БД. Практична робота № 7... 37 Адміністрування та захист даних в Access. Практична робота № 8... 38 Визначення об’єктів бази даних за допомогою SQL. Практична робота № 9... 44 Мова SQL. Вибірка даних. Практична робота № 10... 54 Мова SQL. Маніпулювання даними. Практична робота № 11... 57 Визначення прав доступу користувачів до даних. Література...5

  Publish page

  No full text

  Studying the corporate culture of a public organization (municipal enterprise “Husyatyn Balneological Hospital” as a case study")

  Get PDF
  Метою роботи є розробка пропозицій щодо покращення корпоративної культури організації на прикладі комунального підприємства «Гусятинська БЛ». Об’єктом дослідження є процес формування культури організації комунального підприємства «Гусятинська БЛ». Предметом дослідження є теоретико-методичні основи і практичний інструментарій управління корпоративною культурою організації. Методи дослідження – глибинне інтерв'ю, спостереження, вивчення правил, традицій, церемоній і ритуалів, що склалися на підприємстві, вивчення практики управління, що склалася на підприємстві, аналіз документів підприємства, спостереження, анкетування, модель Ч. Хенді, модель Едгара Шейна, модель Д. Денісона. Запропоновано шляхи вдосконалення корпоративної культури організації, зокрема, створення інклюзивної культури, створення фізкультурно-рекреаційної зони та вдосконалення комунікативної культури закладу. Результати дослідження будуть впроваджені у діяльність комунального підприємства «Гусятинська БЛ».ВСТУП. РОЗДІЛ 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 Поняття корпоративної культури 1.2 Складові корпоративної культури публічної організації 1.3 Характеристика корпоративної культури бальнеологічної лікарні РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КП “ГУСЯТИНСЬКА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ” 2.1. Характеристика КП «Гусятинська БЛ» 2.2 Аналіз показників діяльності та перспектив розвитку КП «Гусятинська БЛ» 2.3 Діагностика корпоративної культури КП «Гусятинська БЛ» РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КП “ГУСЯТИНСЬКА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ” 3.1 Пропозиції щодо створення інклюзивної культури КП “Гусятинська БЛ” 3.2 Пропозиції щодо посилення корпоративної культури за рахунок створення фізкультурно-рекреаційної зони 3.3 Шляхи вдосконалення комунікативної культури КП “Гусятинська БЛ” РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1 Охорона праці в медичних установах 4.2 Захист персоналу лікарні та пацієнтів у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій ВИСНОВКИ БІБЛІОГРАФІЯ ДОДАТК

  Енропійна модель визначення необхідної інформації при діагностуванні морських транспортних перевезень

  No full text
  Основною проблемою діагностики та управління транспортними потоками за умов невизначеності впливу зовнішнього оточення є отримання необхідного обсягу якісної інформації, оскільки в разі її малих значень зменшується точність прогнозів, а в разі її надмірності утруднюється можливість її використання. Представлено інформаційно-ентропійну модель, яка є обґрунтуванням діагностики та необхідної кількості вхідної інформації в умовах флуктуації зовнішнього середовища. Запропонована інформаційно-ентропійна модель кількісного оцінювання необхідної вхідної інформації та алгоритм її реалізації дає змогу вдосконалити основні принципи та правила організації інформаційного забезпечення процесу динаміки основних структуроутворюючих індексів. Розрахунки апріорної та апостеріорної інформації та величини ентропії здатні регулювати процес накопичення необхідної кількості інформації при ухваленні основних рішень щодо вдосконалення транспортної галузі. На прикладі вивчення морських транспортних перевезень в умовах змінної кон'юнктури, наслідків пандемії та воєнних втручань й інших проявів впливу довкілля оцінено ентропії різних значень апріорної та апостеріорної інформації. Як основні чинники розвитку торговельного морського флоту обрано обсяги міжнародних морських перевезень, річні темпи зростання торговельного флоту, середній вік флоту, ставки тарифів у контейнерних перевезеннях. Для реалізації запропонованої методики здійснено функціональний аналіз операційних процедур управління транспортними перевезеннями в умовах невизначеності, що дало змогу формувати процеси управління розвитком транспортних перевезень та акцентовано увагу на основних операціях підтримання ухвалення управлінських рішень щодо розвитку галузі інформаційного супроводу, оцінювання необхідного обсягу поточної інформації, її опрацюванні, виборі критеріїв оптимізації, здійсненні розрахунків та оцінок відповідними методами. Крім того, визначено основні тенденції сучасногорозвитку світового морського флоту. Побудовано алгоритм визначення необхідної кількості інформації з урахуванням невизначеності. Експериментальна верифікація виконана з урахуванням розгляду динаміки основних показників світового торгового флоту. Показано, що ентропія є кількісним заходом вхідноїінформації для керування та діагностики транспортними процесами в умовах невизначеностіThe main problem of diagnostics and management of traffic flows under conditions of uncertainty of the impact of the external environment is to obtain the required amount of high -quality information, since in the case of its small values the accuracy of forecasts decreases, and in the case of its redundancy the possibility of its use is hampered. The information-entropy model, which is the substantiation of diagnostics and the required amount of input information in the context of environmental fluctuations is presented in this paper. On the example of studying maritime transportation under conditions of variable conjuncture, the consequences of pandemic and military interventions and other manifestations of environmental impact, the entropy of different values of a priori and a posteriori information is estimated. The main factors of the merchant marine fleet development are the volume of international shipping, the annual growth rate of the merchant fleet, the average age of the fleet, and tariff rates in container transportation. The main trends in the modern development of the world’s maritime fleet are identified. The algorithm for determining the required amount of information with regard to uncertainty is constructed. The experimental verification is carried out taking into account the dynamics of the main indicators of the world merchant fleet. It is shown that entropy is a quantitative measure of input information for managing and diagnosing transport processes under conditions of uncertaint

  29,572

  full texts

  41,928

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University is based in Ukraine
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇