D.A.Tsenov Academy of Economics Digital Repository
Not a member yet
  4238 research outputs found

  Новата европейска митническа реформа - възможности и предизвикателства

  Get PDF
  Митническата система на ЕС е пазител на единния пазар, но през последните години е подложена на повишен стрес поради бързото нарастване на обема на търговията, предизвикателствата, породени от е-търговията и увеличения брой стандарти по отношение на стоките, които трябва да се проследяват на границите. В резултат на това в началото на м. май 2023 г. Европейската комисия предложи проект на реформа, целяща опростяване на митническия съюз чрез намаляване на бюрокрацията и увеличаване на прозрачността, като същевременно се засили защитата на финансовите и нефинансовите интереси на ЕС. Промените могат да бъдат определени като революционни или дори като прекалено амбициозни, но при успех реформата би поставила началото на един нов подход към митническия контрол без аналог в световен мащаб. Всяка промяна води до нови възможности, но може да породи и редица проблеми. В това отношение е важно да бъдем добре подготвени, за да се възползваме максимално от първите и да можем да отговорим адекватно на последните и дори да ги предотвратим

  Стратегически аспекти на електронното административно обслужване в общините в Република България

  No full text
  Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и ускоряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на стратегически насоки за оптимизиране на електронното административно обслужване. За постигане на целта са поставени следните задачи: 1) да се характеризира дигиталната трансформация в ЕС; 2) да се изследват стратегическата и нормативната рамка за дигитална трансформация в България; 3) да се картографира текущото състояние на електронните административни услуги в общините в България; 4) да се очертаят предизвикателства и насоки за подобряване на електронното административно обслужване в общините в България. В разработката се защитава тезата, че за да се преодолеят предизвикателствата пред дигитализацията в общинските администрации в България, е необходимо оптимизиране на процесите в тях. Изводите и обобщенията се основават на проведено изследване на два етапа в периода м. май–септември 2022 г. и на основата на различни научноизследователски методи: контент анализ, критичен анализ на документи, индукция, дедукция. В резултат на осъщественото изследване е отчетен напредъкът на Република България във връзка с електронното административно обслужване в общините, идентифицирани са външните и вътрешните бариери и са систематизирани насоки за подобряване и ускоряване дигиталния преход на общинските администрации

  Customer-Centric Approach For Financial And Economic Surveys Of Private Security Companies

  Get PDF
  The subjects of the study are private security companies. Its object is the leading role of the customer-centric approach for financial and economic justification of the successful functioning and development of private security companies. The research hypothesis is that an objective assessment of the financial and economic aspects and the motivation of individuals and legal entities to purchase protection and security services under the conditions of post-epidemic recovery of the economy can be carried out by means of customer satisfaction and service pricing justification surveys. The aim of this article is to present the results of a customer satisfaction survey and the assessment of the financial and economic aspects as well as the motivation of individuals and legal entities to purchase protection and security services under the conditions of post-epidemic recovery of the economy. Structurally, the article includes three main sections: the first section focuses on the circulation of cash flows of private security companies; the second section presents selected elements of the conducted survey; and the third present an analysis of the survey among private security companies where the protection and security services compete and at the same time complement property insurance services. The survey results (based on a multi-crtieria Likert scale) confirm the validity of the "value for money" concept as an important factor for the pricing of private protection and security services. The survey questionnaire successfully compares the services of non-life insurance companies and the services of protection and security companies. The prevailing opinion is in favour of using the services of spe-cialized companies over taking out insurance policies, with 61% of respondents expressing the opinion that hiring a specialized protection and security company is a more effective way to ensure property protection to taking out equivalent insurance with a general insurance company

  Европейската зелена сделка – предпоставка за генериране на устойчив и приобщаващ растеж в българската икономика

  No full text
  Идеята за постигане баланс на интересите между икономиката, природната и социалната среда, подчинена на разбирането за опазването и възстановяването на природните ресурси, има водещо значение в изграждането на съвременни устойчиви политики. Изследването цели да се очертаят същността и спецификата на съвременната политика за постигане на устойчив растеж, с която ЕС, а заедно с това и нашата икономика, се стремят да подобрят благосъстоянието на обществото като цяло. В цялостната политика Европейската зелена сделка заема централно място, защото се разглежда като предпоставка за генерирането на устойчив и приобщаващ растеж. В този смисъл областите за реализиране на устойчивия и приобщаващ растеж в предварително селектирани икономики на страни–членки на ЕС, съпоставими с тази на България, се дефинират като обект на изследване, съгласно Целите за устойчиво развитие. Предмет на изследването са основните икономически и социални аспекти на съвременната европейска политика за постигане на устойчив растеж и пътищата за тяхното транспониране в практиката на България. В хода на изследването се доказва хипотезата, че в ЕС, както и в България, има предпоставки, заинтересовани страни и средства за изграждане на цялостна политика за постигане и поддържане на устойчив и приобщаващ растеж, за което спомагат европейските институции и европейските фондове за нейното финансиране. Фокус на изследването е измерване напредъка по целите за устойчиво развитие на ЕС чрез провеждането на мониторинг върху напредъка за осигуряване на устойчив и приобщаващ растеж, който позво-лява сравнителен анализ за установяване постигнатото от България

  The Emerging Changes In The Accounting Profession And The Acconting Practice Under The Influence Of Technology

  Get PDF
  The implementation of new technologies in accounting brings many benefits for the future, but also carries many risks. In the current digital era, the adequate practical application of technologies in accounting can become a strategic advantage for companies. In relation to the digitalisation and the upcoming organizational changes, both in the sphere of accounting and in the companies themselves, accounting specialists are a key factor for success. This study gives a thorough overview and analysis of specialised literature in this area and a number of empirical studies. The results show that the literature mainly focuses on certain technologies, while other are actually used in practice. Differences have been identified between the accounting practices of the USA and the European countries. The authors outline three directions in which technologies help accounting teams to transition to modern accounting and effectively perform their tasks in the digital world. The conclusion is that today, specialised skills and strategic thinking of accounting specialists are particularly important and in the near future, they will not be entirely displaced by technologies

  КРЪГОВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ В УМНИЯ ГРАД

  No full text
  Градовете могат да се трансформират от консумиращи социални системи, потребяващи храна, енергия и други ресурси, към системи на възобновяема хранителна система и биоикономика. Преходът към кръгова икономика означава производство, което регенерира, а не вреди на естествените системи, на които разчита. Целта на проучването е да се обозначат ефектите на умния град върху обществото, икономиката и околната среда и да се дефинира, как интелигентните градове могат да из-вършат трансформацията към успешна кръгова икономика. Приложен е интегративен преглед на литературата по темите за Интелигентния град и кръговата икономика. Основните предизвикателства са свързани с търсене на приложими модели за умни и иновативни дейности в българските градове

  The Emerging Changes In The Accounting Profession And The Acconting Practice Under The Influence Of Technology

  Get PDF
  The implementation of new technologies in accounting brings many benefits for the future, but also carries many risks. In the current digital era, the adequate practical application of technologies in accounting can become a strategic advantage for companies. In relation to the digitalisation and the upcoming organizational changes, both in the sphere of accounting and in the companies themselves, accounting specialists are a key factor for success. This study gives a thorough overview and analysis of specialised literature in this area and a number of empirical studies. The results show that the literature mainly focuses on certain technologies, while other are actually used in practice. Differences have been identified between the accounting practices of the USA and the European countries. The authors outline three directions in which technologies help accounting teams to transition to modern accounting and effectively perform their tasks in the digital world. The conclusion is that today, specialised skills and strategic thinking of accounting specialists are particularly important and in the near future, they will not be entirely displaced by technologies

  Държавната намеса в дейности в областта на икономиката в условия на пандемия: прилики и разлики на равнище ЕС

  Get PDF
  Целта на настоящата статия е, на базата на относителните дялове на осем подгрупи разходи, съставящи държавните разходи за дейности в областта на икономиката по функции на КОФОГ спрямо БВП, 25 държави – членки на ЕС да се систематизират в еднородни групи и на тази основа да се направи сравнителен анализ на държавната намеса в дейности в областта на икономиката. За формирането на еднородните групи се използва нейерархичен метод на K-средните величини. Като измерител на различие се използва евклидовото разстояние. В резултат на клъстеризацията на 25-те държави по подгрупи разходи, съставящи държавните разходи за дейности в областта на икономиката по функции на КОФОГ, са разкрити икономическите дейности, по отношение на които съществуват прилики и разлики в държавната намеса между 25-те държави – членки на ЕС. Посочени са икономическите дейности, в които държавната намеса е необходима за преодоляване на негативните последствия от COVID-19

  The Areal As A Tool For Local Business Development And Prosuming (A vision)

  Get PDF
  Strategic turns in regional development are a serious challenge. They lead to actions related to the rationalisation of the management of administrative units and territorial systems, to their linking in order to seek synergistic effects. The article deals with a problem related to the creation of associations of municipalities, here conventionally called areals. This idea develops in the direction of their aggregation, conforming to, and responding to the megatrend of local prosuming. Emphasis is placed on the configuration and role of the areal. Strategic issues that accompany the formation of areals are formulated including models that can become the basis for visioning, strategizing and planning. On this basis, an integral model (vision) for the formation of a specific areal in the Southernmost Danube Arc, called Svibenik (Svishtov - Belene - Nikopol) is launched. The intention is also to combine in one the theory with the design of a real areal structure

  Small And Medium Sized Enterprises Management And Business In Crisis Conditions

  Get PDF
  Background: This study examines the management of small and medium-sized enterprises (SMEs) in crisis conditions, with a focus on the impact of the COVID-19 pandemic. It aims to identify strategies and best practices for enhancing SME resilience and sustainability. Methods: The research adopts a comprehensive literature review approach, analyzing previous studies and reports on SME management during crises. It also incorporates case studies and empirical data to provide practical insights. Results: The analysis reveals that SMEs face unique challenges during crises, such as disrupted supply chains, reduced consumer demand, and financial constraints. However, innovative solutions, collaboration among stake-holders, and supportive government policies have played a crucial role in enabling SMEs to adapt and recover. Conclusions: Based on the findings, it is evident that effective management practices, including adaptation, digital transformation, financial management, and crisis planning, are vital for SME survival and growth in crisis conditions. Collaboration and networking among SMEs, along with supportive government policies, contribute to collective recovery and sustainability. The study underscores the importance of ongoing research and development in SME crisis management, with a focus on resilience-building strategies, sustainable business models, and addressing the psychological well-being of SME stakeholders

  1,965

  full texts

  4,238

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  D.A.Tsenov Academy of Economics Digital Repository
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇