Mamma på avstand, hva nå? En studie av mødre som har blitt fratatt barna sine. 3 mødrers stemme

Abstract

Masteroppgaven bygger på en kvalitativ studie av hvordan 3 mødre opplever å være mamma etter omsorgsovertakelse. Mødrene regner seg fortsatt som mødre og de ønsker å ha en rolle i barnas oppvekst. Deres nåværende foreldreskap utøves hovedsakelig gjennom samvær med tilsyn. I sine beskrivelser legger de vekt på deres møte med hjelpeapparatet, deres følelse av å ikke kjenne seg god nok, hvordan de fortsatt ønsker å være en mor og deres streben etter å finne sammenheng og mening. Mødrenes begrensede posisjon og delaktighet i barnas liv står sentralt. Likeledes mødrenes beskrivelser av egen opplevd historie. Mødrene beskrev hjelpeapparatets manglende ivaretakelse av mødrene ved omsorgsovertakelse. Barnevernets rolle som kontrollør ble tematisert som utfordrende i sorgprosessen, utvikling av forståelse, samt utøving av foreldreskap

    Similar works