research

Kazinczy fogság előtti költészete és a nyilvánosság fórumai

Abstract

Kazinczy verseinek kritikai kiadását készítvén azt reméltem, hogy a fogság előtti versekkel talán nem lesz nagyon sok baj, hiszen azok zöme megjelent a Magyar Museum ban és az Orpheus ban, amelyek kritikai feldolgozása már rendelkezésre áll egy idő óta. Nem tagadható, hogy e munkákból sok haszon származott a mos - tanira, de a ’sok bajt’ ennek ellenére nem sikerült elkerülni, aminek legfőképpen két oka volt. Egyrészt a fókuszban korábban természetszerűen maguk a folyóira - tok álltak, nem pusztán Kazinczy versei, másrészt forráskiadásokról lévén szó, az egyes versek kéziratos anyaga nem került részletes feldolgozásra. Amikor tehát most nem a folyóiratok felől közelítünk a versekhez, hanem a fogság előtti köl - tészet egésze felől ennek folyóiratokban megjelent szeletéhez, sok új kérdés és megoldandó probléma merül fel, de közben feltárulnak egészen új összefüggések is, s nem pusztán textológiai-filológiai érdekűek

    Similar works