research

El Moviment per la pau dels anys vuitanta a Catalunya

Abstract

Aquesta recerca sobre el moviment per la pau s'ha realitzar per dos motius principals. El primer, és disposar d'un estudi complet sobre el moviment pacifista dels anys vuitanta, que és un dels més importants de la història contemporània de Catalunya. El segon propòsit ha estat aconseguir que els elements fonamentals d'aquest moviment puguin ser incorporats a la memòria col·lectiva i a les obres de síntesi d'història contemporània de Catalunya. L'article s'ha fonamentat en els documents de les organitzacions pacifistes i antimilitaristes i, també, en les respostes de cent setanta-cinc activistes d'aquell moviment a un qüestionari preparat per l'autor. El principals temes tractats són: els factors que van condicionar l'aparició, el desenvolupament i el reflux del moviment; les activitats, els sectors implicats i els principals resultats aconseguits. De manera específica, s'analitza el feminisme antimilitarista. Una part important de la investigació s'ha centrat en l'estudi dels activistes del moviment: el seu perfil sociològic, els valors i les idees.This investigation on the movement for the peace has been carried out for two main reasons. The first one is to have a complete study on the pacifist movement of the years eighty that was one of the most important of the contemporary history of Catalonia. The second purpose has been to get that the fundamental elements of this movement can be incorporate to the collective memory and the books of synthesis of contemporary history of Catalonia. The dissertation is based on the documents of the pacifist and antimilitarists organizations and also in the answers of hundred seventy five activists of that movement to a prepared questionnaire for the author. The main topics treaties are: the factors that conditioned the appearance, the development and the reflux of the movement, their activities, the implied sectors and the main gotten results. In a specific way, the feminist antimilitarism is analyzed. An important part of the investigation is centered in the study of the sociological profile, value and ideas of the activists of the movement

    Similar works