Tilakohtaiset ilmanvaihto- ja ilmanpuhdistusmenetelmät

Abstract

Tiivistelmä. Ilmanvaihdon tehtävä on ylläpitää hyvää sisäilman laatua ja tuoda tilaan puhdasta ilmaa. Riittävä ilmanvaihto on edellytys hyvälle sisäilmalle, jolla puolestaan on suuri vaikutus rakennuksen käyttäjien terveyteen, viihtyvyyteen ja suorituskykyyn. Ilmanvaihdon merkitys korostuu erityisesti sellaisissa tiloissa, joissa on useita käyttäjiä päivittäin. Esimerkki tällaisesta tilasta on opetusrakennus. Tutkimukset osoittavat, että riittämätön ilmanvaihto on myös yhteydessä esimerkiksi väsymykseen ja oppimisvaikeuksiin, minkä vuoksi riittävän ilmanvaihdon takaaminen olisi tärkeää opetusrakennuksissa. Tavallisimmat ilmanvaihtomenetelmät ovat painovoimainen ilmanvaihto, koneellinen poisto- sekä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtomenetelmät voidaan jakaa tilakohtaisiin ja keskitettyihin menetelmiin. Tilakohtainen ilmanvaihtomenetelmä on ratkaisu, jossa tilan ilmanvaihtokoneen vaikutusalue on juuri kyseinen tila, kun taas keskusilmanvaihdon vaikutusalue on koko rakennus. Ilmanvaihtomenetelmien lisäksi on olemassa ilman puhdistamiseen kehitettyjä menetelmiä. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, millaisia tilakohtaisia ilmanvaihto- ja ilmanpuhdistusmenetelmiä on olemassa, ja arvioida niiden soveltuvuutta opetusrakennuksiin. Tutkimus on toteutettu kirjallisuusselvityksenä, ja siinä on esitelty tavallisimpia ilmanvaihtomenetelmiä ja niiden tehostamistapoja, joitakin tilakohtaisia menetelmiä sekä ilmanpuhdistustekniikoita.Room-based ventilation and air purification techniques. Abstract. The purpose of ventilation is to maintain good indoor air quality and supply fresh air to the indoor space. Adequate ventilation is the requirement for good indoor air which has a great effect on the health, comfort and efficiency of the occupants in the building. Ventilation is more important in buildings with many daily occupants. An example of this is an educational building. According to studies, insufficient ventilation is linked to tiredness and learning difficulties. On that basis, guaranteeing sufficient ventilation in educational buildings is important. The most conventional ventilation techniques are natural ventilation, mechanical exhaust and mechanical supply and exhaust ventilation. Ventilation techniques can be divided into decentralized and centralized methods. Decentralized ventilation system has a coverage area of only the exact room whereas centralized ventilation system affects around the whole building. In addition to ventilation techniques, there are methods developed for air purification. The aim of this thesis is to investigate decentralized ventilation and air purification techniques existing and assess their applicability in educational buildings. This thesis is carried out as a literature survey and it introduces the most conventional ventilation techniques and how to enhance them, some decentralized ventilation techniques, and air purification methods

    Similar works