5 research outputs found

  Improving the technology of obtaining technical ethanol from alternative raw materials

  Get PDF
  Метою статті є дослідження властивостей опалого листя в якості сировини для виробництва біоетанолу; удосконалення технології переробки целюлозовмістної сировини в біоетанол максимально енергоефективним та екологічним способом. У результаті проведеного дослідження встановлено, що виробництву біопалива з відновлюваної сировини притаманні характерні ознаки інноваційної технології: швидке зростання цього сектора економіки супроводжується істотним збільшенням частки ринку. Застосування опалого листя в якості сировини дозволить усунути існуючий в даний час конфлікт інтересів, пов’язаний з використанням для виробництва біоетанолу харчової сировини, дозволить уникнути вилучення ресурсів зі сфери виробництва продуктів харчування. Істотними позитивними факторами виробництва і застосування біопалива є поліпшення екологічної обстановки, зниження шкідливого впливу на організм людини вихлопних газів, зниження забрудненості навколишнього середовища і, як наслідок, зниження захворюваності та супутніх витрат на медичне обслуговування. Використання біоетанолу в якості екобіопрісадок дозволяє підвищити октанове число палива, і, відповідно, підвищити ефективність роботи двигуна. Таким чином, використання біоетанолу призводить до якісного поліпшення техніко-економічних показників, що також є індикатором інноваційності. Загроза скорочення (вичерпання) невідновлюваних джерел енергії також є чинником, що обумовлює необхідність розвитку і вдосконалення технології виробництва біопалива. Порівняно низька рентабельність виробництва біопалива пов’язана з низьким виходом цільового продукту і високою вартістю попередньої обробки целюлозної сировини. Було вдосконалено методику отримання біоетанолу з відновлюваної незатребуваної сировини – опалого листя. Методика дозволяє збільшити вихід біоетанолу за рахунок більш ефективного гідролізу важкогідролізуємих полісахаридів. Дістало подальший розвиток дослідження відмінностей в мікроелементному складі листя, зібраного поблизу екологічно брудних виробництв і проїжджих вулиць, з одного боку, і на екологічно чистих територіях, з іншого боку. За допомогою спектрального аналізу встановлено, що мікроелементний склад опалого листя значно варіює залежно від місця збору. Цю обставину варто враховувати при організації збору сировини для подальшої переробки на біоетанол. Результати дослідження можуть бути використані в практичній роботі, пов’язаної з впровадженням екологічно чистих технологій переробки відновлюваної незатребуваної сировини. Подальші перспективи дослідження можуть бути пов’язані з більш глибоким дослідженням залежності між ступенем забрудненості території збору сировини для виробництва біоетанолу, та мікроелементного складу кінцевої продукції. Також подальші перспективи дослідження можуть бути пов’язані з уточненням ступеня інноваційності запропонованої технології і розрахунком її економічної ефективності.The purpose of the article is to study the properties of fallen leaves as raw materials for the production of bioethanol; Improvement of the technology of recycling cellulosic raw materials into bioethanol in the most energy-efficient and ecological way. As a result of the study, it has been found out that the production of biofuels from renewable raw materials is characterized by features of innovative technology: the rapid growth of this sector of economy is accompanied by a significant increase in market share. The use of fallen leaves as raw material will eliminate the current conflict of interests associated with the use of food raw materials for the production of bioethanol, will prevent the withdrawal of resources from the sphere of food production. Significant positive factors in the production and use of biofuels are improvement of environmental conditions, reduction of the harmful effects of exhaust gases on the human body, reducing environmental pollution and, consequently, reducing morbidity and associated costs of medical care. The use of bioethanol as an ecobiopilot makes it possible to increase the octane number of fuel, and, accordingly, increase the efficiency of the engine. Thus, the use of bioethanol leads to a qualitative improvement of technical and economic indicators, which is also an indicator of innovation. The threat of reducing (exhausting) non-renewable sources of energy is also the factor that necessitates the development and improvement of biofuel production technology. The relatively low profitability of biofuel production is due to the low yield of the target product and the high cost of pre-treatment of cellulose raw materials. The method of obtaining bioethanol from renewable non-demanded raw materials - fallen leaves - was improved. The technique allows to increase the bioethanol yield due to more effective hydrolysis of hard-hydrolysable polysaccharides. Further development of the study of the differences in the microelement composition of leaves collected near environmentally-polluting industries and streets with busy traffic, on the one hand, and ecologically clean territories, on the other hand, has been further developed. With the help of spectral analysis it was established that the microelement composition of fallen leaves varies considerably depending on the place of collection. This circumstance should be taken into account when organizing the collection of raw materials for further processing of bioethanol. The results of the study can be used in practical work related to the introduction of environmentally friendly technologies for the processing of renewable unclaimed raw materials. Further research perspectives may be related to the deeper study of the relationship between the degree of contamination of the raw material collection area for the production of bioethanol and the trace element composition of the final product. Also, further research perspectives may be related to the specification of the degree of innovation of the proposed technology and the calculation of its economic efficiency

  Learn, discover, develop and create: University of Southampton guide to research

  Get PDF
  The University of Southampton guide to research has been composed by the University’s academic librarians and is a gateway to resources listed by academic subject

  The role of UDP-glycosyltransferases in herbicide resistance

  Get PDF
  Spolu s širokým využíváním herbicidů v moderním zemědělství se objevil fenomén herbicidní rezistence, kdy se plevelné rostliny stávají částečně nebo zcela odolnými vůči působení jednoho nebo více herbicidů. Rezistence vzniká dvěma způsoby - změnou v cílové molekule, na kterou herbicid působí, tzv. "target site resistance" (TSR), nebo změnou v jiných necílových proteinech, tzv. "non-target site resistance" (NTSR). Na NTSR se podílí UDP-glykosyltransferázy (UGT), které glykosylují široké spektrum endogenních rostlinných molekul a xenobiotik. Rovněž zvýšená aktivita antioxidačních enzymů může přispívat k NTSR. Tato práce byla zaměřena na interakci herbicidů pinoxaden a sulcotrion s modelovou rostlinou Arabidopsis thaliana. Cílem této práce bylo zjistit, zda některé z vybraných UGT genů mění svůj expresní profil po kontaktu s pinoxadenem, a zda má na tyto změny vliv, jestli se rostliny v předchozích generacích s pinoxadenem již setkaly. Exprese vybraných UGT genů byla také sledována u rostlin ošetřených sulcotrionem. Dále bylo sledováno, zda se u rostlin, které byly ošetřeny herbicidem pinoxaden nebo sulcotrion, mění aktivita vybraných antioxidačních enzymů. Výsledky ukázaly, že v případě rostlin A. thaliana, které přišly do kontaktu s herbicidy, došlo u některých UGT genů k signifikantní změně v...Along with the widespread use of herbicides in modern agriculture, the phenomenon of herbicide resistance has appeared, where weed plants become partially or completely resistant to the action of one or more herbicides. Resistance arises in two ways - by a change in the target molecule on which the herbicide acts, so-called "target site resistance" (TSR), or by a change in other non-target proteins, so-called "non-target site resistance" (NTSR). UDPglycosyltransferases (UGT), which glycosylate a wide range of endogenous plant molecules and xenobiotics, are also involved in NTSR. Also, increased activity of antioxidant enzymes may contribute to NTSR. This work was focused on the interaction of the herbicides pinoxaden and sulcotrione with the model plant Arabidopsis thaliana. The aim of this work was to determine whether some of the selected UGT genes change their expression profile after contact with pinoxaden, and whether these changes are influenced by the contact of plants in previous generations with pinoxaden. The expression of selected UGT genes was also monitored in plants treated with sulcotrione. It was also monitored whether the activity of selected antioxidant enzymes changes in plants that were treated with the herbicide pinoxaden or sulcotrione. The results showed that in the case of...Katedra experimentální biologie rostlinDepartment of Experimental Plant BiologyPřírodovědecká fakultaFaculty of Scienc

  H.M. Briggs Library Serials List: 24th Edition

  Get PDF

  Supplement 24, Part 1, Authors: A To Z

  Get PDF
  United States Department of Agriculture, Bureau of Animal Industr
  corecore