Electronic National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" Institutional Repository (eNTUKhPIIR)

  National agency for the quality assurance of higher education – the long way to create

  Get PDF
  Досліджується процес створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі НАЗЯВО) як важливої складової механізму формування і надійного функціонування системи забезпечення якості вищої освіти (Система якості), трьох її підсистем: внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти та якісної діяльності НАЗЯВО. Окреслена роль Нацагентства у Системі якості, визначені негативні наслідки і ризики, що виникли через затримку з його створенням. Аналізуються кроки щодо відновлення Агентства і організації його діяльності.The main characteristic of the results of the fierce social and economic activity, including the educational, is their quality. It applies to the quality of higher education, based on its exclusive role in shaping the intellectual potential of the nation, ensuring the preemptive economic development of the State. Ukraine, having joined the Bologna process and signing Association with the European Union, has committed to reforming higher education, improving its quality. It is defined by the Law of Ukraine "аn Higher Education" in 2014, which complies with European quality standards and is accentuated by the integration of the national High School into the European educational space

  Економіка підприємства

  Get PDF
  Текст лекцій включає: перелік тем лекцій згідно з робочою та навчальною програмами, детальний виклад теоретичного матеріалу курсу, питання для самоперевірки знань за темами, теми рефератів для самостійного опрацювання та список джерел літератури, що можуть бути використані при самостійному вивченні курсу. Текст лекцій призначено для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання

  Statistical two-level model of the production process

  Get PDF
  The mathematical model of economical-manufacturing systems with mass production output was constructed. The state of any production system at any time moment is usually given as a point in two-dimensional phase space. The distribution function for the base product is input, and the equation, being analogous to the kinetic equation in Physics, is put down. Both the engineering-production and the generative functions were determined. The closed system of equations for the distribution function moment was put down in the zero approximation. For the closed system of equations of the manufacturing system’s macroscopic state was obtained. The conditions of manufacturing systems stable operating were written down. The connection between the surplus and the pace of base products motion lengthwise the technological chain was shown. The manufacturing process’ disturbed state system of equations for the particular case of the stability theory (the case of one zero roots of the system’s characteristic equation) was considered

  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Економіка підприємства"

  Get PDF
  Навчальний курс дисципліни «Економіка підприємства» базується на вивченні теорії та методологічних засад засвоєння практичних навичок управління підприємством у конкурентному середовищі, формування умінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу, забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку

  Investigation of the work of the electromagnetic actuator of the vacuum circuit breaker as a object diagnostis

  Get PDF
  В роботі запропоновано спосіб визначення вебер-амперної характеристики електромагніту у процесі роботи вакуумного вимикача. Проведено натурний експеримент із вимірюванням електричних параметрів та розрахунком магнітної характеристики обмоток електромагніту. Здійснено моделювання роботи електромагнітного приводу вимикача у програмі Finite Element Method Magnetics. Відповідність отриманих даних при розрахунку і моделюванні свідчить про вірність запропонованого методу розрахунку магнітної характеристики.The role of vacuum switches among switching devices of average voltage is considered in this work. The structure, principle of the action of the electromagnetic actuator of the vacuum circuit breaker is presented. A method for determining the weber-ampere characteristic during the operation of the vacuum circuit breaker is proposed. A full-scale experiment was conducted with the measurement of electrical parameters and the calculation of the magnetic characteristics of the electromagnetic windings. In accordance with the given passport data on the electromagnet of the vacuum circuit breaker VR0, the simulation of the operation of the electromagnetic actuator in the Finite Element Method Magnetics program was performed. The obtained results of modeling the strength of the anchor of an electromagnet in the program correspond to the passport data on the switch. Calculated values of the flow coupling from the experiment are half-dimensional with the results obtained in the simulation of the work ofthe electromagnet of the vacuum circuit breaker. The correspondence of the data obtained in the calculation and modeling indicates the correctness of the proposed method for calculating the magnetic characteristic of the electromagnet of thedirect current of the vacuum circuit breaker

  Determining the optimal parameters for controlling law change of hydraulic fluid transfer during acceleration wheeled tractors hydrostatic mechanical transmissions

  No full text
  В даній роботі описано процес визначення оптимальних законів зміни параметрів регулювання гідромашин гідрооб’ємної передачі при розгоні колісних тракторів з гідрооб’ємно-механічними тран- смісіями, що працюють по схемам «диференціал на вході» або «диференціал на виході». У роботі- також представлені результати, отримані вході моделювання процесу розгону колісного трактора з отриманими оптимальними законами зміни параметрів регулювання гідромашин гідрооб'ємної передачі, а саме визначено: перепад робочого тиску в гідрооб'ємної передачі, а також коефіцієнт корисної дії, годинну продуктивності машинно-тракторного агрегату ігодинну витрати палива машинно-тракторного агрегату.This article describes the process of determining optimum laws of parameters of hydraulic transmission fluid regulation during acceleration wheeled tractors with hydrostatic mechanical transmissions. Based on analysis of recent research were selected four hydrostatic mechanical transmissions, working on the scheme "planetary gear input" and "planetary gear output". These transmissions were selected on the criterion of maximum coefficient useful action transmission and minimum power internal combustion engine. Also based on recent publications was compiled software realization process acceleration wheel tractor in the performance of technological operations "plowing". Compiled software realization allows for using the laws change: coefficient, which characterizes the position of the controls fuel delivery, parameters for controlling fluid of hydraulic transmission, traction on the hook to simulate the process of acceleration wheeled tractor. The article of the law in determining the optimal parameter changes of hydraulic transmission fluid regulation was considered the law in which the general criteria of "efficiency" and cost-wheel tractor in the performance of technological operations "plowing" would be the maximum. Cost-wheel tractor by the size of estimated hourly expenses of fuel internal combustion engine and "efficiency" wheel tractor by the size of the coefficient useful action and productivity hour tractor unit. During the optimization criterion for generalized functions introduced penalties that reflect the changes in the operating pressure drop of hydraulic transmission, angular velocities of the shafts hydraulic pumps and motors, as well as the angular velocity of the satellite in a planetary mechanism. The paper also marked the results obtained during the simulation process acceleration wheel tractor with optimum laws of parameters of hydraulic transmission fluid regulation, and is defined as:drop in operating pressure of hydraulic transmission and efficiency, productivity hour tractor unit and hourly expenses fuel consumption tractor unit

  Формування навичок тайм-менеджменту у майбутніх психологів-лідерів

  Get PDF
  Тайм-менеджмент розглядаєтся як спосіб організації часу в контексті розвитку лідерського потенціалу майбутніх психологів

  Development of information retrieval system of identification and measurement of activities results

  No full text
  Розглянуто питання побудови інформаційної системи для збору, видобування та вимірювання значень показників оцінки результатів діяльності. Реалізація інформаційної системи запропоновано на прикладі визначення оцінок організації процесу наукової діяльності вищого навчального закладу. Розроблено концептуальну модель веб-моніторингу. Визначено джерела даних та метод збору даних на прикладі показника оцінки наукової діяльності. Запропоновано агентно-орієнтовану парадигму для розробки архітектури інформаційної системи. Проведено апробацію інформаційної системи та досліджено результати експериментів.The problem of information retrieval system development is considered in this paper, which is able to collect, retrieve and measure the indicators of activities results. The realization of information system is suggested on the example of definition of the estimates of research activities of higher education establishment. The conceptual model of web-monitoring is suggested. The data sources and data collection methods are defined for the indicator of research activities. The agent-oriented paradigm is suggested for the development of information system architecture. The information system was approved and the experiments’ results were studied
  Electronic National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" Institutional Repository (eNTUKhPIIR) is based in UA
  Do you manage Electronic National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" Institutional Repository (eNTUKhPIIR)? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!