Even Things Have their Destinies. On the Disputes over the Estate of František Weyr

Abstract

Františka Weyra je možné bez pochyby považovat za největší osobnost v historii Právnické fakulty Masarykovy univerzity a nejvýznamnějšího českého právníka první poloviny dvacátého století. Weyr po sobě nezanechal nejen vlastní vědeckou školu nazývanou jako normativní teorie, která v pojetí jeho žáků přežívala i po jeho smrti, nýbrž i nevydané rukopisy, vilu a řadu movitých věcí. Jejich dalším osudům se věnuje tento příspěvek, který byl vypracován na základě provedeného archivního výzkumu a mj. analyzuje právní spory, jež v padesátých a šedesátých letech minulého století vedla jeho manželka Helena Weyrová. Do těchto sporů se přímo i nepřímo zapojili další profesoři v té době již zrušené brněnské právnické fakulty, jako byl Vladimír Vybral či Vladimír Kubeš.František Weyr can undoubtedly be considered the greatest personality in the history of the Faculty of Law of the Masaryk University and the most important Czech lawyer of the first half of the twentieth century. Weyr left behind not only his own scientific school, known as normative theory, which survived in the minds of his students even after his death, but also a villa and a number of movables. Their subsequent fate is the subject of this paper, which was prepared on the basis of archival research and among other things deals with the legal disputes that his wife, Helena Weyrová, led in the 1950s and 1960s. These disputes directly and indirectly involved other professors of the then already closed Brno Faculty of Law, such as Vladimír Vybral and Vladimír Kubeš

Similar works

Full text

thumbnail-image

Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

redirect
Last time updated on 15/02/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.