Työntekijäkokemus digitaalisessa oppimisympäristössä

Abstract

Nykypäivän työelämän digitalisoituminen on tuonut mukanaan uusia ulottuvuuksia työntekijäkokemuksen johtamiseen. Digitaalinen toimintaympäristö vaikuttaa työntekijöiden odotuksiin, tarpeisiin ja kokemuksiin työssään. Työntekijäkokemuksen parantaminen voi olla ratkaiseva tekijä liiketoiminnan menestyksen kannalta. Laadukas oppiminen ja perehdyttäminen muodostavat keskeisen osan kokonaisvaltaista työntekijäkokemusta ja verkko-oppimisella on merkittävä vaikutus työntekijöiden oppimiskokemukseen ja osaamisen kasvuun. Tämän takia organisaatioiden tulisi panostaa jatkuvaan oppimiseen ja henkilöstön kehittämiseen. Opinnäytetyössä tutkitaan työntekijäkokemusta verkko-oppimisympäristössä sekä tarjotaan toimeksiantajaorganisaatiolle ehdotuksia tunnistettujen kehityskohteiden osalta. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys on rakennettu tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Työntekijäkokemuksen muodostuminen erityisesti teknologisessa ympäristössä antoi näkökulman tälle tutkimustyölle. Lisäksi teoreettiseen viitekehykseen sisältyivät työssäoppimisen ja verkko-oppimisen näkökulmat. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Aineiston hankinnassa hyödynnettiin kyselytutkimusta ja narratiivista tutkimusta. Kyselyn kautta tutkittiin työntekijäkokemuksen nykytilaa ja narratiivinen tutkimus auttoi syventämään verkko-oppimisympäristöstä vastaavien henkilöiden ajatuksia. Näiden tutkimusmenetelmien yhdistäminen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin hyödyntäminen mahdollisti monipuolisen tulkinnan ja konkreettisten toimenpide-ehdotusten muodostamisen. Tutkimuksen tuloksissa suositellaan yhteisöllisyyden ja yhteissuunnittelun vahvistamista, teknologian kehittämistä sekä ehdotetaan erilaisia verkko-oppimisympäristön ominaisuuksia. Osallistujat kokivat yleisesti ottaen nykyisen työntekijäkokemuksen positiivisena

Similar works

Full text

thumbnail-image

Theseus

redirect
Last time updated on 01/02/2024

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.