Оцінка вартості бізнесу та обґрунтування заходів щодо перспектив її зростання (на прикладі ТОВ «Техно-буд-Центр»)

Abstract

АНОТАЦІЯ Мейник В.А. Оцінка вартості бізнесу та обґрунтування заходів щодо перспектив її зростання (на прикладі ТОВ «Техно-буд-Центр») Дослідження на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2023. Об’єктом дослідження є ТОВ «Техно-буд-Центр», яке є підприємством в сфері будівництва, надає будівельні послуги та має потенціал для розвитку та зростання. Предметом дослідження є оцінка вартості бізнесу ТОВ «Техно-буд-Центр» та обґрунтування заходів щодо перспектив його зростання. Дослідження буде зосереджене на аналізі загальної вартості підприємства сфери послуг, ключових чинників, котрі впливають на його вартість, а також на розробці рекомендацій для стратегічного розвитку і покращення результативності бізнесу, що дасть можливість наростити фінансову міцність та забезпечити зростання вартості підприємства у стратегічному періоді. Основною метою кваліфікаційної роботи є проведення комплексного дослідження з оцінки вартості бізнесу ТОВ «Техно-буд-Центр» та розробка обґрунтованих заходів для його перспективного зростання. У даній кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні підходи оцінки вартості підприємства, визначено практичні аспекти оцінювання вартості підприємства ТОВ «Техно-буд-центр», запропоновано механізми забезпечення зростання вартості підприємства ТОВ «Техно-буд-центр» у стратегічній перспективі. Ключові слова: вартість підприємства, грошовий потік, ринкова ціна акцій, показник EVA, вартісно-орієнтоване управління, прогнозування вартості підприємства.ЗМІСТ ВСТУП......................................................................................................... 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.................................................................. 10 1.1 Сутність концепції оцінки та детермінанти зростання вартості бізнесу в сучасних умовах господарювання.................................... 10 1.2 Нормативно-правова база та основні методологічні підходи реалізації оцінки вартості підприємства.......................................... 16 1.3 Сучасний інструментарій оцінювання вартості підприємства 23 Висновки до розділу 1................................................................................ 30 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР».................................... 31 2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства...................................................................................... 31 2.2 Чинники, котрі впливають на динаміку вартості підприємства..... 37 2.3 Оцінка стану та динаміки вартості підприємства........................... 44 Висновки до розділу 2................................................................................ 50 РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» У СТРАТЕГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ........................................................................................... 52 3.1 Удосконалення методичного інструментарію оцінки вартості підприємства....................................................................................... 52 3.2 Реалізація стратегічних заходів забезпечення підвищення вартості підприємства........................................................................ 56 3.3 Економіко-математичне моделювання вартості підприємства ТОВ «Техно-буд-центр» у перспективному періоді...................... 66 Висновки до розділу 3................................................................................ 69 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР»..................................... 71 4.1 Охорона праці на підприємстві ТОВ «Техно-буд-центр».............. 71 4.2 Впровадження заходів захисту працівників підприємства під час надзвичайних ситуацій воєнного часу............................................. 74 Висновки до розділу 4................................................................................ 76 ВИСНОВКИ................................................................................................ 77 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................... 81 ДОДАТКИ................................................................................................... 8

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University

redirect
Last time updated on 22/01/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.