Zrównoważone mieszkalnictwo – postępy krajów Unii Europejskiej w pokonywaniu deprywacji mieszkaniowej

Abstract

Warunki mieszkaniowe stanowią istotny element kształtowania zrównoważonego mieszkalnictwa. Kraje Unii Europejskiej cechują się pod tym względem wysokimi nierównościami. Celem artykułu jest ocena ich postępów w przezwyciężaniu tego problemu. Analiza oparta jest na danych Eurostatu. Przeprowadzono ją z wykorzystaniem metody TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution). Wyniki pokazują, że analizowane kraje różnią się poziomem deprywacji mieszkaniowej, choć dystans ten spada w czasie. W szczególności zauważalny jest spadek dystansu „nowych” (rozszerzenie wspólnoty w 2004 roku oraz późniejsze) krajów członkowskich wobec krajów założycielskich. Wyrównywanie warunków mieszkaniowych jest szczególnie widoczne w krajach bałtyckich (zwłaszcza w Estonii) i w Republice Czeskiej.Housing conditions are an important element in sustainable housing. European Union countries are characterised by high inequalities in this respect. The aim of the article is to access progress in overcoming this problem in the last decade. The analysis is based on Eurostat data. It was carried out using the TOPSIS method (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution). The results show that the countries analysed diff er in the level of housing deprivation, although the distance is decreasing over time. In particular, there is a noticeable decrease in the distance of the ‘new’ (2004 enlargement and later) member states to the founding countries. Housing deprivation is particularly evident in the Baltic States (especially Estonia) and the Czech Republic.Uniwersytet w BiałymstokuDewilde C., How housing aff ects the association between low income and living conditions-deprivation across Europe, „Socio-Economic Review” 2022, No. 20.1, s. 373–400.Eurostat, https://data.europa.eu/euodp/pl/data/publisher/estat (dostęp: 20.05.2022).Filandri M., Olagnero M., Housing Inequality and Social Class in Europe, „Journal of Applied Statistics” 2014, No. 29, s. 977–993.Fusco A., The relationship between income and housing deprivation: A longitudinal analysis, „Economic Modelling” 2015, No. 49, s. 137–143.Galeota Lanza G., De Martino M., Urban Housing Inequity: Housing Deprivation and Social Response in the City of Naples, „Sustainability” 2022, No. 14, s. 1–26.Godlewska J., Sidorczuk-Pietraszko E., TaxonomicAssessment of Transition to the Green Economy in Polish Regions, „Sustainability” 2019, No. 11 (18), s. 50–98.Guio A.C., Fusco A., Marlier E., A European Union Approach to Material Deprivation using EU-SILC and Eurobarometer data, „IRISS Working Paper” 2009, No. 19, s. 1–29.Hwang C.L., Yoon K., Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications: A State of the Art Survey, Springer-Verlag, New York 1981.Kiełczewski D., Poskrobko T., Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010, s. 95–108.Mandic S., Cirman A., Housing Conditions and Their Structural Determinants: Comparisons within the Enlarged EU, „Urban Studies” 2012, Vol. 49, s. 777–793.Matel A., Właściciele i najemcy. Status mieszkaniowy gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020.Morris E.W., Winter W., A Theory of Family Housing Adjustment, „Journal of Marriage and Family” 1975, Vol. 37 (1), s. 79–88.Navarro C., Ayala L., Multidimensional housing deprivation indices with application to Spain, „Applied Economics” 2008, No. 40, s. 597–611.Nolan B., Winston N., Dimensions of Housing Deprivation for Older People in Ireland, „Social Indicator Research” 2011, Vol. 104, s. 369–385.Palvarini P., Pavolini E., Housing Deprivation and Vulnerability in Western Europe, [w:] C. Ranci (red.), Social Vulnerability in Europe, Palgrave Macmillan, London 2010, s. 126–158.Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., Measuring sustainable development in the education area using multi-criteria methods: a case study, „Central European Journal of Operational Research” 2019, Vol. 28, s. 1219–1241, https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-019-00641-0 (dostęp: 10.05.2022).Tosics I., European urban development: Sustainability and the role of housing, „Journal of Housing and the Built Environment” 2004, No. 19, s. 67–90.Ulman P., Ćwiek M., Measuring housing poverty in Poland: a multidimensional analysis, „Housing Studies” 2021, Vol. 36 (8), s. 1212–1230.Wan C., Su S., Neighborhood housing deprivation and public health: Theoretical linkage, empirical evidence, and implications for urban planning, „Habitat International” 2016, Vol. 57, s. 11–23.Winston N., From boom to bust? An assessment of the impact of sustainable development policies on housing in the Republic of Ireland, „Local Environment” 2007, Vol. 12 (1), s. 57–71.Winston N., Pareja Eastaway M., Sustainable Housing in the Urban Context: International Sustainable Development Indicator Sets and Housing, „Social Indicator Research” 2008, No. 87, s. 211–221.Zielińska A., Poskrobko T., Analiza zestawu wskaźników rozwoju zrównoważonego dla parków krajobrazowych województw podlaskiego i dolnośląskiego na podstawie banku danych lokalnych, „Ekonomia i Środowisko” 2014, nr 2 (49), s. 221–235.17619

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (University of Bialystok Repository)

redirect
Last time updated on 12/01/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.