University of Białystok

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (University of Bialystok Repository)
Not a member yet
  7829 research outputs found

  System wartości studentów

  Get PDF
  Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – kontynuacja, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy BIBL/SP/0040/2023/01.21322

  Zrównoważone mieszkalnictwo – postępy krajów Unii Europejskiej w pokonywaniu deprywacji mieszkaniowej

  Get PDF
  Warunki mieszkaniowe stanowią istotny element kształtowania zrównoważonego mieszkalnictwa. Kraje Unii Europejskiej cechują się pod tym względem wysokimi nierównościami. Celem artykułu jest ocena ich postępów w przezwyciężaniu tego problemu. Analiza oparta jest na danych Eurostatu. Przeprowadzono ją z wykorzystaniem metody TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution). Wyniki pokazują, że analizowane kraje różnią się poziomem deprywacji mieszkaniowej, choć dystans ten spada w czasie. W szczególności zauważalny jest spadek dystansu „nowych” (rozszerzenie wspólnoty w 2004 roku oraz późniejsze) krajów członkowskich wobec krajów założycielskich. Wyrównywanie warunków mieszkaniowych jest szczególnie widoczne w krajach bałtyckich (zwłaszcza w Estonii) i w Republice Czeskiej.Housing conditions are an important element in sustainable housing. European Union countries are characterised by high inequalities in this respect. The aim of the article is to access progress in overcoming this problem in the last decade. The analysis is based on Eurostat data. It was carried out using the TOPSIS method (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution). The results show that the countries analysed diff er in the level of housing deprivation, although the distance is decreasing over time. In particular, there is a noticeable decrease in the distance of the ‘new’ (2004 enlargement and later) member states to the founding countries. Housing deprivation is particularly evident in the Baltic States (especially Estonia) and the Czech Republic.Uniwersytet w BiałymstokuDewilde C., How housing aff ects the association between low income and living conditions-deprivation across Europe, „Socio-Economic Review” 2022, No. 20.1, s. 373–400.Eurostat, https://data.europa.eu/euodp/pl/data/publisher/estat (dostęp: 20.05.2022).Filandri M., Olagnero M., Housing Inequality and Social Class in Europe, „Journal of Applied Statistics” 2014, No. 29, s. 977–993.Fusco A., The relationship between income and housing deprivation: A longitudinal analysis, „Economic Modelling” 2015, No. 49, s. 137–143.Galeota Lanza G., De Martino M., Urban Housing Inequity: Housing Deprivation and Social Response in the City of Naples, „Sustainability” 2022, No. 14, s. 1–26.Godlewska J., Sidorczuk-Pietraszko E., TaxonomicAssessment of Transition to the Green Economy in Polish Regions, „Sustainability” 2019, No. 11 (18), s. 50–98.Guio A.C., Fusco A., Marlier E., A European Union Approach to Material Deprivation using EU-SILC and Eurobarometer data, „IRISS Working Paper” 2009, No. 19, s. 1–29.Hwang C.L., Yoon K., Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications: A State of the Art Survey, Springer-Verlag, New York 1981.Kiełczewski D., Poskrobko T., Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010, s. 95–108.Mandic S., Cirman A., Housing Conditions and Their Structural Determinants: Comparisons within the Enlarged EU, „Urban Studies” 2012, Vol. 49, s. 777–793.Matel A., Właściciele i najemcy. Status mieszkaniowy gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020.Morris E.W., Winter W., A Theory of Family Housing Adjustment, „Journal of Marriage and Family” 1975, Vol. 37 (1), s. 79–88.Navarro C., Ayala L., Multidimensional housing deprivation indices with application to Spain, „Applied Economics” 2008, No. 40, s. 597–611.Nolan B., Winston N., Dimensions of Housing Deprivation for Older People in Ireland, „Social Indicator Research” 2011, Vol. 104, s. 369–385.Palvarini P., Pavolini E., Housing Deprivation and Vulnerability in Western Europe, [w:] C. Ranci (red.), Social Vulnerability in Europe, Palgrave Macmillan, London 2010, s. 126–158.Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., Measuring sustainable development in the education area using multi-criteria methods: a case study, „Central European Journal of Operational Research” 2019, Vol. 28, s. 1219–1241, https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-019-00641-0 (dostęp: 10.05.2022).Tosics I., European urban development: Sustainability and the role of housing, „Journal of Housing and the Built Environment” 2004, No. 19, s. 67–90.Ulman P., Ćwiek M., Measuring housing poverty in Poland: a multidimensional analysis, „Housing Studies” 2021, Vol. 36 (8), s. 1212–1230.Wan C., Su S., Neighborhood housing deprivation and public health: Theoretical linkage, empirical evidence, and implications for urban planning, „Habitat International” 2016, Vol. 57, s. 11–23.Winston N., From boom to bust? An assessment of the impact of sustainable development policies on housing in the Republic of Ireland, „Local Environment” 2007, Vol. 12 (1), s. 57–71.Winston N., Pareja Eastaway M., Sustainable Housing in the Urban Context: International Sustainable Development Indicator Sets and Housing, „Social Indicator Research” 2008, No. 87, s. 211–221.Zielińska A., Poskrobko T., Analiza zestawu wskaźników rozwoju zrównoważonego dla parków krajobrazowych województw podlaskiego i dolnośląskiego na podstawie banku danych lokalnych, „Ekonomia i Środowisko” 2014, nr 2 (49), s. 221–235.17619

  Wstęp

  Get PDF
  Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku7

  Nazwa własna a derywacja

  Get PDF
  Mainstream thinking holds that the morphological productivity of proper names is low. The derivation of Npr is certainly not homogeneous but we think that there is a real derivation of Npr in the discursive genre we are studying, the media discourse of political information (considered as a discursive genre in the tradition of the French School of Discourse Analysis). In a first step, our purpose is descriptive and highlights the existence of a derivation by suffixation of Npr of contemporary French politicians. In a second step, the context of the lexematic morphology, we propose to see how these Npr considered as bases lexemes behave when they are subject to the Lexemes Construction Rules (RCL) and how it is necessary to take into account the specific semantic functioning of Npr in the calculation of the constructed sense of constructed lexemes obtained.Wedle obiegowej opinii produktywność morfologiczna nazw własnych jest niska. Derywacja Npr z pewnością nie jest jednorodna, aczkolwiek sądzimy, że w badanym gatunku dyskursu, tj. dyskursie medialnym o przekazie politycznym (w tradycji Francuskiej Szkoły Analizy Dyskursu) istnieje prawdziwa derywacja Npr. Na pierwszym etapie nasz cel ma charakter opisowy – chodzi o podkreślenie istnienia derywacji za pomocą przyrostkation w Npr współczesnych francuskich polityków. Na drugim etapie omawiamy kontekst morfologii leksematycznej proponując sprawdzenie, jak Npr uważane za podstawowe leksemy zachowują się gdy są poddane Zasadom Konstrukcji Leksemów (RCL) oraz dlaczego należy wziąć pod uwagę specyficzne funkcjonowanie semantyczne Npr w ustalaniu skonstruowanego sensu w skonstruowanych [email protected]é de ToursApothéloz D., 2002, La construction du lexique français. Principes de morphologie dérivationnelle, Paris.Corbin D., 1987, Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, Villeneuve d’Ascq.Corbin D., 1991, Introduction : la formation des mots : structures et interprétations, « Lexique », 10, p. 7–30.Dal G., 2004, A propos de Nouvelles approches en morphologie de Bernard Fradin ; à quelle dimension des catégories les règles de construction de lexèmes sont-elles sensibles?,« Lexique » 16, p. 231–263.Fradin B., 2001, A propos du suffixe -et, « Le français moderne » LXIX, p. 86–98.Fradin B., 2003, La morphologie lexématique classique, dans Nouvelles approches en morphologie, sous la direction de F. Bernard, Presses Universitaires de France, p. 79–135.Gary-Prieur M.-N., 1991, La modélisation du nom propre, « Langue française » 92, p. 49–69.Gary-Prieur M.-N., 1994, Grammaire du nom propre, Paris.Huguin M., 2018, Les NH comme bases de construction morphologique – Lexèmes construits sur noms propres de personnalités politiques françaises, dans Les noms d’humains – théorie, méthodologie, classification. Nouvelles approches en sémantique lexicale, C. Schnedecker, W. Mihatsch (éd.), Berlin–Boston, p.163–184.Jonasson K., 1994, Le nom propre : constructions et interprétations, Louvain–LaNeuve.Kleiber G., 1995, Sur la définition des noms propres : une dizaine d’années après, Actes du colloque de Brest « Nom propre et nomination », avril 1994.Koehl A., 2012, La construction morphologique des noms désadjectivaux suffixés en français, thèse de doctorat, Université de Lorraine.Leroy S., 2004, Le nom propre en français, Paris.Leroy S., 2005, Les dérivés de noms propres dans le TLFi. Quelles bases pour quels sens?, « CORELA », Numéros spéciaux – Colloque AFLS.Leroy S., 2008, Les Noms Propres Et La Dérivation Suffixale, « Neuphilologische Mitteilungen » 109(1), p. 39–55.Molino J., 1982, Le nom propre dans la langue, « Langages » 66, p. 5–20.Recanati F., 1983, La sémantique des noms propres, « Langue française » 57, p. 106–118.Siblot P., 2001, De la dénomination à la nomination. Les dynamiques de la signifiance nominale et le propre du nom, « Cahiers de praxématique » 36, Montpellier, p. 189–214.Temple M., 1996, Pour une sémantique des mots construits, Villeneuve d’Ascq.Melis-Puchulu, A., 1991, Les adjectifs dénominaux : des adjectifs « de relation », «Lexique »10, p. 33–59.Molino J., 1982, Le nom propre dans la langue, « Langages » 66, p. 5–20.Vaxelaire J.-L., 2005, Les noms propres : une analyse lexicologique et historique, Paris.238310

  The use of property tax preferences as a response to the COVID-19 pandemic on the example of municipal communes in the Silesian Province

  Get PDF
  Cel – Identyfikacja oraz ocena preferencji w podatku od nieruchomości, wprowadzanych w odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię COVID‑19, na przykładzie gmin miejskich województwa śląskiego. Metoda badań – Studia literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych (w szczególności prawa miejscowego – co do zasady uchwał rad gmin) w aspekcie ekonomicznym, elementy analizy porównawczej oraz proste metody statystyczne. Wnioski – Gminy miejskie województwa śląskiego stosowały ustawowo wskazane preferencje w podatku od nieruchomości w ograniczonym zakresie – 57,14% przebadanych gmin w 2020 roku i 38,78% w 2021 roku. Jednak, jeśli gminy decydowały się na wprowadzanie zwolnienia lub przedłużenia terminu płatności rat podatku, to przepisy pojawiały się w relatywnie krótkim czasie. Gminy częściej decydowały się na wprowadzenie zwolnień, czyli na rezygnację ze swoich dochodów własnych (a nie na przesunięcie momentu ich otrzymania), co w wielu przypadkach było rozwiązaniem oczekiwanym przez przedsiębiorców. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Analiza realizacji społecznego filaru zrównoważonego rozwoju jest stosunkowo rzadko podejmowana w publikacjach naukowych. W niniejszym artykule udowodniono, że podatek od nieruchomości może być wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych, aby poprzez preferencje wspomóc lokalne przedsiębiorstwa.Purpose – Identification and evaluation of preferences in real estate tax, introduced in response to the crisis caused by the COVID-19 pandemic, using the example of urban municipalities in the Silesian Voivodship. Research method – Studies of the literature on the subject, analysis from the economic aspect of legal acts (especially local laws – as a rule, resolutions of municipal councils), elements of comparative analysis and simple statistical methods. Results – Municipal communes in the Silesian voivodship applied the statutorily indicated preferences in real estate tax to a limited extent – 57,14% of the examined municipalities in 2020 and 38,78% in 2021. However, if municipal communes decided to introduce exemptions or extensions of tax instalments, the provisions appeared in a relatively short period of time. Municipal communes were more likely to decide to introduce exemptions, that is, to forego their own revenues (rather than postpone the moment of receipt), which in many cases was a solution expected by entrepreneurs. Originality / value / implications / recommendations – Analysis of the implementation of the social pillar of sustainable development is relatively rarely undertaken in scientific publications. In this article, it is proven that property tax can be used in crisis situations to help local businesses through [email protected] Ekonomiczny w KatowicachAdeosun O.T., Adebowale I.O., 2022, Property Tax and Sustainable Development in Ekiti State: Citizens’ Perspective, “Central European Journal of Public Policy”, no. 16(2), s. 18–29, DOI: 10.2478/cejpp‑2022-0006.Casula Vifell A., Soneryd L., 2012, Organizing Matters: How “the Social Dimension” Gets Lost in Sustainability Projects, “Sustainable Development”, no. 20(1), s. 18–27.Dempsey N., Bramley G., Powers S., Brown C, 2011, The Social Dmension of Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability, “Sustainable Development”, no. 19(5), s. 289–300.Cipora E., Mielnik A., 2022, Wybrane aspekty medyczne i społeczne pandemii COVID‑19, „Journal of Education, Health and Sport”, nr 12(1), s. 11–20, DOI: 10.12775/JEHS.2022.12.01.001.Dziuba J., 2013, The Concept of Sustainable Development in Tax Policy of Cities with County Rights Referring to Property Tax in Poland, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 302, s. 26–36.Famulska T., Szymczak M., 2022, Pro‑Ecological Preferences in Real Estate Tax on the Example of Municipal Communes of the Silesian Voivodeship, „Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska, sectio H – Oeconomia”, nr 56(3), s. 19–35, DOI: 10.17951/h.2022.56.3.19-35.Fatica S., Prammer D., 2018, Housing and the Tax System: How Large are the Distortions in the Euro Area?, “Fiscal Studies”, no. 39(2), s. 299–342.Franek S., 2022, Konsekwencje kryzysu COVID‑19 dla finansów jednostek samorządu terytorialnego w krajach UE, „Optimum. Economic Studies”, nr 3(109), s. 55–68, DOI: 10.15290/OES.2022.03.109.05.Károly K., 2011, Rise and Fall of the Concept Sustainability, “Journal of Environmental Sustainability”, no. 1(1), art. 1, DOI: 10.14448/jes.01.0001.Katoła A., 2011, Rola samorządu terytorialnego we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 229, s. 94–101.Khanna R.C., Cicinelli M.V., Gilbert S.S., Honavar S.G., Murthy G.S., 2020, COVID‑19 pandemic: Lessons learned and future directions, “Indian Journal of Ophthalmology”, no. 68(5), s. 703–710, DOI: 10.4103/ijo.IJO_843_20.Kielin‑Maziarz J., 2022, Miasto czy państwo – jaka jest rzeczywista rola samorządu w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju?, [w:] Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego. Rzeczywistość a oczekiwania, Stec M., Małysa‑Sulińska K. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.Komunikat Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID‑19, Dz.U.UE.C.2020.91I.1.Konat G., Olejnik Ł., 2022, Restrykcje administracyjne i działania fiskalne wprowadzone przez polski rząd w związku z pandemią COVID‑19, [w:] Gospodarka w pandemii, Adamowicz E., Walczyk K. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.Malinowska‑Misiąg E., 2021, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom II, Ostaszewski J., Malinowska‑Misiąg E. (red.), Difin, Warszawa.Malinowska‑Misiąg E., 2022, Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w pierwszym roku pandemii, „Optimum. Economic Studies”, nr 1(107), s. 48–63, DOI: 10.15290/oes.2022.01.107.04.Martofel A., 2020, Analiza rządowych i międzynarodowych działań wobec pandemii SARS‑CoV-2, „Almanach”, nr 15(2), s. 48–53.Murphy K., 2012, The social pillar of sustainable development: a literature review and framework for policy analysis, “Sustainability: Science, Practice and Policy”, no. 8(1), s. 15–29, DOI: 10.1080/15487733.2012.11908081.Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian, 2023, Felis P. (red.), Wydawnictwo Instytutu Finansów, Warszawa.Pawlonka C., 2018, Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, nr 4(30), s. 28–31.Preferencje podatkowe w Polsce, 2010, Ministerstwo Finansów, https://www.podatki.gov.pl/media/1237/preferencje‑podatkowe-w-polsce‑warszawa-2010.pdf [data dostępu: 21.04.2023].Purvis B., Mao Y., Robinson D., 2019, Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins, “Sustain Science”, no. 14, s. 681–695, DOI: 10.1007/s11625-018-0627-5.Rauf M.A., Weber O., 2022, Housing Sustainability: The Effects of Speculation and Property Taxes on House Prices within and beyond the Jurisdiction, “Sustainability”, no. 14, 7496, s. 1–19, DOI: 10.3390/su14127496.Redclift M., 2005, Sustainable Development (1987–2005): An Oxymoron Comes of Age, “Sustainable Development”, no. 13(4), s. 212–227, DOI: 10.1002/sd.281.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. 2020 poz. 491.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2022 poz. 1027.Tegler E., 1998, Preferencje podatkowe (wybrane aspekty teoretyczne i prawne), „Roczniki Nauk Prawnych”, t. VIII, s. 149–161.Uchwała (2020a) nr 196/XI/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 maja 2020. r. w sprawie uchwały Nr XXIII/308/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne związane ze skutkami epidemii COVID‑19, Dz.U. W. Śl. 2020, poz. 4819.Uchwała (2020b) nr 227/XII/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwały Nr XIX/348/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, Dz.U. W. Śl. 2020, poz. 4821.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2023 poz. 70.Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.Wiatrowski P., 2018, Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 54(2), s. 76–86, DOI: 10.15584/nsawg.2018.2.5.Zioło M., 2020, Finanse zrównoważone, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. Tom 1, 2009, Lorek E. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.www 1, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/tablica [data dostępu: 7.11.2023].www 2, https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/six‑european-regions‑awarded-for‑their-entrepreneurial‑vision-of-a-sustainable‑recovery.aspx [data dostępu: 21.04.2023].www 3, https://rpo.slaskie.pl/czytaj/slaskie_europejski_region_przedsiebiorczosci_031921 [data dostępu: 21.04.2023].www 4, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/tablica [data dostępu: 21.04.2023].4(114)25827

  Конституционный аспект эволюции пограничных войск в 1945–1965 гг.

  Get PDF
  Before I proceed to further detailed and developed arguments, I would like to present the main research problem involving the following question: how did the Border Protection Forces evolve in the years 1945–1965 from the perspective of the legal system and the constitutional law in particular. The constitution referred to above is not the basic law “as such”, in common parlance, but it is the constitution present in the course of the evolution of the legal status of the Frontier Protection Forces. This article is mainly focused on this constitution, although, apart from that, it contains the spectrum of legal and constitutional schemes adopted in different periods of the functioning of the Border Guard Forces in their constitutions. It is therefore immanent to present the process of the functioning of the Border Guard Forces – the origin and evolution of legal norms in the light of the constitution and the whole system of law, as well as the changes taking place in the system of law in the time-space between 1945 and 1965. Taking into account the defined objectives, it turned out to be necessary to present the work from a historical perspective. The chronology of facts is important for the discussed subject matter, as it helps to systematize the deliberations. The structure of the work has been adapted to the above principles of this publication. It begins with a legal-historical part introducing the subject of the tradition of constitutionalism in Poland. It presents the reasons for the creation and the process of subordination of border formations to various institutional solutions, and systematizes the legal and organizational transformation of the Border Protection Forces created in 1945 as a separate type of troops by the Ministry of Public Security and the Ministry of Internal Affairs as part of the People's Army of Poland. The Border Protection Forces repeatedly revised its structural-bureaucratic subordination from the Ministry of National Defence through the Ministry of Public Security to the Ministry of the Interior and vice versa. The general research method became a legal-historical method to reconstruct the past state of affairs, the evolution of the legal status of the Border Protection Forces.Uniwersytet w BiałymstokuUstawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 nr 44, poz. 267).Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. 1935 nr 30, poz. 227).Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. 1944 nr 5, poz. 22).Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (Dz.U. 1927 nr 117, poz. 996).Dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945 r. (Dz.U. 1948 nr 20, poz. 138).Dekret z dnia 7 grudnia 1954 r. o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. 1954 nr 54, poz. 269).Dekret z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz.U. 1956 nr 9, poz. 51).Zarządzenie Departamentu Poboru i Uzupełnień OU-03984/II, 25 IX 1945 r.AIPN, 1572/2527, Rozkaz organizacyjny ministra obrony narodowej nr 0205/Org., 4 XII 1948 r., k. 384-386.AIPN, 1572/750, Rozkaz ministra bezpieczeństwa publicznego nr 0112/Org., 14 XII 1948 r., k. 69.AIPN, 2308/3, Projekt instrukcji Kontroli Ruchu Granicznego, k. 1-18.AIPN, 2396/9, Rozkaz dowódcy WOP nr Pf 25 w sprawie podporządkowania organów Kontroli Ruchu Granicznego, 10 III 1961 r., k. 96-111.AIPN, 01225/390, Zarządzenie nr 07/61 ministra spraw wewnętrznych w sprawie podporządkowania Zarządu II Dowództwa WOP Departamentowi II MSW w zakresie pracy operacyjnej 12 I 1961 r., k. 28.Ajnenkiel A., Konstytucje Polski 1791–1997, Warszawa 2001.Gołębiewicz M., Sprawa zabójstwa komunistycznego oficera wywiadu Władysława Mroza: zbrodnia – śledztwo – konsekwencje, „Dzieje Najnowsze” 2022, nr 54.Grabowski Ł., Maruszak M., Zarys struktur oraz zadania Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza i Kontroli Ruchu Granicznego w latach 1945–1991, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2012, nr 2 (20).Kallas M., Historia ustroju Polski, PWN 2019.Karski K., Wielkie mocarstwa wobec Polski (1919–1945.) Od Wersalu do Jałty, Kraków 1989.Kersten K., The Establishment of Communist Rule in Poland, 1943–1948, University of California Press 1991.Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.Ławski J., Żmuda C., Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945–1946, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1966, nr 4.Peretiatkowicz A., Kodeks polityczny, wyd. 2, Poznań 1947.Prochowicz J., Powstanie Wojsk Ochrony Pogranicza wrzesień – grudzień 1945 r., „Studia z Dziejów Wojskowości” 2016, t. V.Szymczak T., Materiały do nauki prawa konstytucyjnego 1939–1952, wyd. 2, Łódź 1991.Tkaczew W., Powstanie i działalność organów informacji Wojska Polskiego w latach 1943–1948. Kontrwywiad wojskowy, Warszawa 1994.Walichnowski T., Ochrona bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w Polsce 1944–1988, Warszawa 1989.IPN, Polacy na Syberii Materiały ze zbiorów Komisji Historycznej Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków; https://ipn.gov.pl/ftp/wystawy/polacy_na_sybierii/html/wstep.html22224726

  Kronika białostockiego środowiska historyków prawa (rok 2022)

  Get PDF
  [email protected] w Białymstoku22263764

  Censoring the past? The topic of the Holocaust in the documents of the Central Office for Press, Publication and Performance Control in the second half of the 1970s

  No full text
  The paper addresses the issue of censoring the topic of the Second World War, mainly the Holocaust, in the second half of the 1970s. The author’s considerations are based on archival materials found in the Archives of Modern Records, in the collection of the Central Office for Press, Publication and Performance Control. The analysis of the documents indicates that censors were very scrupulous in reading prose, poetry texts and personal documents, which referred to the events of 1939–1945, as well as to the situation after 1945 (especially relations with the USSR). In order to illustrate censorship measures, the paper quotes selected fragments of works by Agnieszka Barłóg and Władysław Szlengel. An attempt is also made to answer the question of why the actions of the officials of the Central Office for Press, Publication and Performance Control at the time may have been part of a broader strategy and whether they were, from the point of view of censorship, effective.Artykuł powstał dzięki kwerendzie wykonanej w ramach projektu „Miniatura”, nr rej. 2021/05/X/HS2/00981.WIKTOR GARDOCKI – dr, pracownik Katedry Badań Porównawczych i Edytorstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Autor artykułów na temat cenzury w PRL oraz literackich świadectw Zagłady, a także książek pod tytułem Cenzura wobec literatury polskiej w latach osiemdziesiątych XX wieku (Warszawa 2019, Wydawnictwo IBL PAN) oraz Pod presją cenzury. Szkice na temat kontroli słowa w latach 1945–1990 (Lublin 2022, Wydawnictwo Episteme). Publikował m.in. w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, „Napisie”, „Slavisticnej Reviji”, „Studiach Wschodniosłowiańskich” i „Sztuce Edycji”.Uniwersytet w BiałymstokuBarłóg A., Przystanek Agaty, Łódź 1978.Barłóg A., Przystanek Agaty, Łódź 1984.Bates J. M., Cenzura wobec problemu niemieckiego w Polsce (1948–1955), [w:] Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm, red. D. Dąbrowska, P. Michałowski, Szczecin 2002, s. 79–92.Bilewicz M., Babińska M., Bystander, czyli kto? Potoczne wyobrażenia Polaków na temat stosunku do Żydów w czasie okupacji hitlerowskiej, „Teksty Drugie” 2018, nr 3Budrowska K., Cenzura wobec tematu II wojny światowej w literaturze polskiej w latach 1944–1990. Stan badań i perspektywy badawcze, „Teksty Drugie” 2020, nr 3, s. 181–197.Budrowska K., Studia i szkice o cenzurze w Polsce Ludowej w latach 40. i 50. XX w., Białystok 2014.Buryła S., Tematy (nie)opisane, Warszawa 2013.Dąbrowicz E., „Rojsty” 1956/2010. Kilka uwag o piętnie sprawczym cenzury, [w:] tejże, Cenzura na gruzach. Szkice o literackich świadectwach życia w PRL-u, Białystok 2017, s. 95–116.Esposito E., Social Forgetting: A Systems-Theory Approach, [w:] Cultural Memory Studies, red. A. Erll, A. Nünning, Berlin – New York 2008, s. 181–190.Gross J. T., Sąsiedzi i inni: prace zebrane na temat Zagłady, Budapeszt–Syrakuzy–Kraków 2018.Janicka E., Obserwatorzy uczestniczący zamiast świadków i rama zamiast obrzeży. O nowe kategorie opisu polskiego kontekstu Zagłady, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 131–132.Kloc A., Cenzura wobec tematu II wojny światowej i podziemia powojennego w literaturze polskiej (1956–1958), Warszawa 2018.Meng M., Shattered Spaces. Encountering Jewish Ruins in Postwar Germany and Poland, Harvard University Press 2011.Panz M., Prawo pięści, Warszawa 1977.Pisarze i ich książki. 15 lat Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Wystawa ze zbiorów WBP w Kielcach, wst. S. Nyczaj, Kielce 1999.Prekerowa T., Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, Warszawa 1982.Romek Z., Cenzurowanie dziejów II wojny światowej: Armia Krajowa i Powstanie Warszawskie 1944, [w:] Cenzura a nauka historyczna w Polsce. 1944–1970, Warszawa 2010, s. 273–299.Szlengel W., Co czytałem umarłym, Warszawa 1977.Szlengel W., Co czytałem umarłym, Warszawa 1979.Weizman Y., Unsettled possession: the question of ownership of Jewish sites in Poland after the Holocaust from a local perspective, “Jewish Culture and History” 2017, s. 34–53.AAN, GUKKPiW, sygn. 3590.AAN, GUKPPiW, sygn. 3584.AAN, GUKPPiW, sygn. 3606.AAN, GUKPPiW, sygn. 3624.AAN, GUKPPiW, sygn. 3648.AAN, GUKPPiW, sygn. 3677.16517

  Affect, cognition and ideology in language pedagogy. Introduction to the special issue Studies in Language Education 1

  Get PDF
  EDYTA WAJDA: [email protected] SAŃCZYK-CRUZ: [email protected] Wajda is an applied linguist teaching at the University of Białystok. She specializes in language education and cognitive studies. Her areas of research interest include non-testing language assessment, the evaluation of higher education, and the generic overgeneralization effect.Anna Sańczyk-Cruz has taught English in Norway, the United States and Poland for nearly fifteen years. Currently, she teaches at the University of Białystok. Her research focuses on language teacher agency, language teacher identity, language teacher preparation, and intercultural education.EDYTA WAJDA - University of Białystok, PolandANNA SAŃCZYK-CRUZ - University of Białystok, PolandBeltman, S. 2021. Understanding and examining teacher resilience from multiple perspec-tives. In: C.F. Mansfield (ed.), Cultivating Teacher Resilience: International Approaches, Applications and Impacts, 11−26. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5963-1.Beltman, S., Mansfield, C. F. & Price, A. 2011. Thriving not just surviving: A review of research on teacher resilience. Educational Research Review 6: 185–207.Di Leo, J. R. 2020. Catastrophe and Higher Education: Neoliberalism, Theory, and the Future of the Humanities. Springer Nature.Dörnyei, Z. & Guilloteaux, M. J. 2008. Motivating language learners: a classroom-oriented investigation of the effects of motivational strategies on student motivation. TESOL Quarterly 42(1): 55−77.Dörnyei, Z. & Ryan, S. 2015. The Psychology of the Language Learner Revisited. New York: Routledge.Dörnyei, Z. & Schmidt, R. 2001. Motivation and Second Language Acquisition. Honolulu: Second Language Teaching and Curriculum Centre.Dörnyei, Z. & Ushioda, E. 2021. Teaching and Researching Motivation. Second edition. Harlow: Pearson Education.Dörnyei, Z., Ibrahim, Z. & Muir, C. 2015. Directed motivational currents: Regulating complex dynamic systems through motivational surges. In: Z. Dőrnyei, P.D. MacIntyre & A. Henry (eds.), Motivational Dynamics in Language Learning, 95−108. Bristol: Mul-tilingual Matters.Ellis, R. 2008. The Study of Second Language Acquisition. Second Edition. Oxford: Oxford University Press.Giroux, H. E. 2020. On Critical Pedagogy. Second edition. London: Bloomsbury Academic.Ibrahim, Z. & Al-Hoorie, A. H. 2019. Shared, sustained flow: triggering motivation with collaborative projects. ELT Journal 73(1): 51−60.Li, S. 2016. The construct validity of language aptitude: A meta-analysis. Studies in Second Language Acquisition 38(4): 801–842.McGroarty, M. 2017. Neoliberal reforms in language education: Major trends, uneven outcomes, open questions. In: M-C. Flubacher & A. Del Perci (eds.), Language, Education and Neoliberalism: Critical Studies in Sociolinguistics, 229−241. Bristol: Multilingual Matters.Rysiewicz, J. 2008. Measuring foreign language learning aptitude. Polish adaptation of the Modern Language Aptitude Test by Carroll and Sapon. Poznań Studies in Contem-porary Linguistics 44(4): 569−595.42 (3/2023)61

  Iustitias vestras iudicabo – European Commision’s action against Poland over the prohibition of pharmacy advertising

  Get PDF
  In July 2023 the European Commission has announced bringing an action to the Court of Justice of the European Union against Poland. The action concerns on the functioning of the prohibition of pharmacy advertising in Polish law, which leads to the question - whether and how such prohibition may violate European law. The objective of this research paper is to give, in particular for a foreign reader, a general overview of the prohibition of pharmacy advertising institution, as well as the proceedings conducted by the European Commission under Art. 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union against Poland. The other objective of this paper is to conclude whether there are existing any alternatives to resolve dispute between the Commission and Poland, without a necessity for bringing an action to the Court and also what are the possible consequences of not using them. The author of the paper shares his remarks on one of the allegations presented in the European Commission's press [email protected] of Białystok, PolandBruggeman, I.G.J., & Verschueren, Ch. (2019). Protectionism in Central and Eastern Europe and the EU Internal Market: the case of retail. In: W. Heusel & JP. Rageade (eds), The Authority of EU Law. Do We Still Believe in It? (pp. 169-191). Springer, Berlin-Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58841-3_14.Case C‑339/15 (2017, May 4). Judgement of the Court, Request for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken (Dutch-language Court of First Instance, Criminal Section, Brussels, Belgium), made by decision of 18 June 2015, received at the Court on 7 July 2015, in the criminal proceedings brought against. ECLI:EU:C:2017:335.Case C-405/98 (2001, March 8). Judgement of the Court, Reference to the Court under Article 177 of the EC Treaty (now Article 234 EC) by the Stockholms Tingsrätt, Sweden, for a preliminary ruling in the proceedings pending before that court between Konsumentombudsmannen (KO) and Gourmet International Products AB (GIP) on the interpretation of Articles 30, 36, 56 and 59 of the EC Treaty (now, after amendment, Articles 28 EC, 30 EC, 46 EC and 49 EC). ECLI:EU:C:2001:135.Case C‑530/20 (2022, December 22). Judgement of the Court, Request for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Constitutional Court, Latvia), made by decision of 6 October 2020, received at the Court on 20 October 2020, in the proceedings ‘EUROAPTIEKA’ SIA ECLI:EU:C:2022:1014.Communication from the Commission — EU law: Better results through better application (2017, January 19). 2017/C 18/02. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.018.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2017%3A018%3ATOC.Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union (2007, December 13). OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390 (GA).Dończyk, M., & Stupak, M. (2020). Reklama apteki: Praktyczny przewodnik po możliwych formach aktywności: czy naprawdę wszystko jest zabronione?. Wolters Kluwer.Druk sejmowy nr 238 [Parliamentary document No. 238] (2020, February 3). Retrived from: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=238.European Comission. (2010, March 3). System EU PILOT – szybkie odpowiedzi na skargi od obywateli i przedsiębiorców. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_10_226.European Comission. (2023, July 14). Usługi: Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z zakazem reklamy aptek i ich działalności. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_23_3528.Hellwig, HJ. (2019). The authority of EU law: What does it require and why is it fading?. In: W. Heusel & JP. Rageade (eds), The Authority of EU Law. Do We Still Believe in It? (pp. 149–162). Springer, Berlin-Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58841-3_12.Konfederacja Lewiatan. (2023, July 19). Kolejny etap batalii o zniesienie zakazu komunikacji aptek z pacjentem. Retrieved from: https://lewiatan.org/kolejny-etap-batalii-o-zniesienie-zakazu-komunikacji-aptek-z-pacjentem/.Kozik, K., & Pietryga, E. (2014, January 3). Przedsiębiorca powinien umieć odróżnić informację od reklamy. Rzeczpospolita. Retrieved August 10, 2023, from https://www.rp.pl/prawo-w-firmie/art5230911-przedsiebiorca-powinien-umiec-odroznic-informacje-od-reklamyMoens, G., & Trone, J. (2010). Free Movement of Persons and Services. In: Commercial Law of the European Union. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, vol 4. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8774-4_3.Odpowiedź Ministra Zdrowia na zapytanie nr 9544 w sprawie nowelizacji art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne [Minister of Health’s answer to Parliamentary Question No. 9544 regarding the amendment of the art. 94a(1) of the Pharmaceutical Law Act] (2019, July 24). PLO.070.43.2019.MP. Retrived from: https://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=9544&view=2.Olszewski, W.L. (2016). Art. 94a. In R. Dybka (Ed.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz (pp. 958–981). Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587711450/508890/olszewski-wojciech-l-red-prawo-farmaceutyczne-komentarz?cm=URELATIONS.Półtorak, N. (2012). Art. 258. In D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny & A. Wróbel (Eds.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-358). Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587326818/124258/kornobis-romanowska-dagmara-red-lacny-justyna-red-wrobel-andrzej-red-traktat-o-funkcjonowaniu...?cm=URELATIONSRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” [Regulation of the Prime Minister on “Principles of legislative technique”] (2002, June 20). Dz.U. 2002 nr 100 poz. 908.Sikora, A. (2015). Rozdział 1. Skargi o stwierdzenie uchybienia prawu unijnemu przez państwo członkowskie (art. 258, 259 oraz 260 TFUE). In A. Łazowski, & A. Zawidzka-Łojek (Eds.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej (pp. 235-248). Instytut Wydawniczy EuroPrawo.Skrzydło-Tefelska, E. (2012). Art. 56. In D. Miąsik, N. Półtorak & A. Wróbel (Eds.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89). Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587327130/124570/miasik-dawid-red-poltorak-nina-red-wrobel-andrzej-red-traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej...?cm=URELATIONS.Śmigulska-Wojciechowska, A. (Ed.) (2020). Zakaz reklamy apteki. Wiedza i Praktyka.Stefańczyk-Kaczmarczyk, J. (2016). Art. 94a. In M. Kondrat (Ed.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz (pp. 1114-1124). Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587252184/505028/kondrat-mariusz-red-prawo-farmaceutyczne-komentarz-wyd-ii?cm=URELATIONS.Świerczyński, M. (2020). 7.4.1. Obrót detaliczny. In M. Krekora, M. Świerczyński, & E. Traple (Eds.), Prawo farmaceutyczne (pp. 511-528). Warszawa: Wolters Kluwer.Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego [The Code of Administrative Procedure Act] (1960, June 14). t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych [Act on medicine, foodstuffs intended for particular nutritional uses and medical devices reimbursement] (2011, May 12). Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696.Ustawa o zawodzie farmaceuty [Act on proffesion of pharmacist] (2020, December 10). t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1873.Ustawa Prawo farmaceutyczne [Pharmaceutical Law Act ] (2001, September 6). t.j. Dz. U. 2022 poz. 2301.Wiśniewska, A. D. (2018). Rozdział XXVIII. Zakaz reklamy aptek jako przykład nieuzasadnionej ingerencji w swobodę działalności gospodarczej?. In E. Kruk, G. Lubeńczuk & M. Zdyb (Eds.), Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego (pp. 423-433). C. H. Beck.Wiszniewska, J. (2019). Rozdział V. Kontrowersje związane z zakazem reklamy aptek i ich działalności. In Zakaz reklamy aptek i ich działalności. C. H. Beck, https://legalis.pl/.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego [Judgment of the Supreme Administrative Court], No. II GSK 568/19. (2022, October 6). https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/523510546/1/ii-gsk-568-19-pojecie-reklamy-aptek-niedozwolona-reklama-apteki-wyrok-naczelnego-sadu...?keyword=reklama%20apteki&cm=SREST.Wyrok Sądu Najwyższego [Judgment of the Supreme Court], No. II CSK 289/07. (2007, October 2). https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520435501?cm=DOCUMENT.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw], No. VI SA/Wa 173/14. (2014, September 1). https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/521690656/1?directHit=true&directHitQuery=VI%20SA%2FWa%20173%2F14Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw], No. VI SA/Wa 250/20. (2020, August 18). https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/523411126/1/vi-sa-wa-250-20-umieszczenie-na-rzucajacych-sie-w-oczy-duzych-banerach-nazwy-danej-apteki-i...?keyword=%22art.%2056%20TFUE%22&cm=URELATIONS.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw], No. VII SA/Wa 1960/07. (2008, February 1). https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520544861/1?directHit=true&directHitQuery=VII%20SA~2FWa%201960~2F07.7112913

  4,100

  full texts

  7,829

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (University of Bialystok Repository) is based in Poland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇