Ακαδημαϊκά συναισθήματα και κίνητρα αναφορικά με την αναγνωστική κατανόηση σε μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Abstract

Η αναγνωστική κατανόηση είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η διερεύνηση του πώς ψυχοσυναισθηματικοί παράγοντες και πιο συγκεκριμένα τα ακαδημαϊκά συναισθήματα και τα κίνητρα την επηρεάζουν, αλλά και το πώς αυτά βιώνονται από μαθητές με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες που φοιτούν στο Δημοτικό. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί το αν υπάρχουν και παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών των παραγόντων που να σχετίζονται με την αναγνωστική κατανόηση σε διαφορετικά πλαίσια, όπως είναι η ανάγνωση στη σχολική τάξη, η μελέτη στο σπίτι και η εξέταση της ανάγνωσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 148 μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα 51 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και 97 μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία: Ερωτηματολόγιο Ακαδημαϊκών Συναισθημάτων - Δημοτικό Σχολείο (AEQ), Ερωτηματολόγιο Ακαδημαϊκών Συναισθημάτων για Προεφήβους (AEQ-PA), Κίνητρα για την Ανάγνωση (MRQ), Ερωτηματολόγιο αυτορρύθμισης και κίνητρα ανάγνωσης (SRQ) και Συστοιχία αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης κειμένου. Η ανάλυση των δεδομένων ήταν ποσοτική. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την ύπαρξη σχέσης μεταξύ κινήτρων, αυτορρύθμισης και συναισθημάτων, καθώς και διαφοροποιήσεις μεταξύ των συναισθημάτων και των κινήτρων των μαθητών με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες. Τέλος, αναφορικά με τους παράγοντες φύλο και ηλικία εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις, τόσο σε σχέση με τα κίνητρα για την Ανάγνωση, όσο και τα συναισθήματα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος που θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει την ανάπτυξη θετικών ακαδημαϊκών συναισθημάτων και την καλλιέργεια κινήτρων στους μαθητές για τη γενικότερη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεών τους, μέσα από τη διερεύνηση και την κατανόηση των παραπάνω ψυχοκοινωνικών παραγόντων.Reading comprehension is a complex process, which is influenced by many different factors. The main purpose of this study was to investigate how psycho - emotional factors and more specifically academic emotions and motivations affect it, but also how they are experienced by students with and without learning disabilities who attend primary school. In addition, an attempt was made to investigate whether there are significant differences between these factors related to reading comprehension in different context, such as reading in the classroom, studying at home and assessment of reading. The sample of the research consisted of 148 students of elementary school (3rd, 4th, 5th, 6th grade) and specifically 51 students with learning difficulties and 97 students without. The following tools were used to collect the research data: Achievement Emotions Questionnaire – Elementary School (AEQ), Achievement Emotions Questionnaire for Pre-Adolescents (AEQ - PA), Motivations for Reading Questionnaire (MRQ), Self-Regulation Questionnaire (SRQ) and Test Battery of increasing difficulty texts with comprehension questions. Data analysis was quantitative. The results of the research not only showed the existence of a relationship between motivations and self – regulation, but also the relationship between academic emotions and motivation as well as the differences between emotions and motivation of students who may or may not experience learning difficulties. Finally, differences were identified in terms of gender and age, both relating to motivation for reading and emotions. The results of the present study contribute to the formation of such a school environment that will support and facilitate the development of positive academic emotions and cultivate motivation in students for the overall improvement of their academic performance, through the investigation and understanding of the above mentioned psychosocial factors

Similar works

Full text

thumbnail-image

Pergamos : Unified Institutional Repository / Digital Library Platform of the National and Kapodistrian University of Athens

redirect
Last time updated on 27/08/2023

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.