The long economic cycles of 56 years and the 4th industrial revolution

Abstract

Οι τεχνολογικές επαναστάσεις συνδέονται με την εμφάνιση συμπλεγμάτων τεχνολογικών καινοτομιών που μεταμορφώνουν βαθιά την οικονομία, και ευρύτερα τα κοινωνικά συστήματα (Cesare Marchetti, 1986). Παραδείγματα αυτών των τεχνολογιών είναι η ατμομηχανή, που διαμόρφωσε τη Βρετανική Βιομηχανική Επανάσταση, μετά ο ηλεκτρισμός, οι τεχνολογίες αυτοκινήτων και πιο πρόσφατα οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η παρατήρηση τέτοιων κυκλικών επαναστάσεων έχει παράσχει τη βάση για την ανάπτυξη μιας θεωρίας μακρών κύκλων στην οικονομική ανάπτυξη όπου οι περίοδοι υψηλής και χαμηλής ανάπτυξης συνδέονται με την άνοδο και την πτώση των κυμάτων τεχνικής αλλαγής (Modis, Technological Forecasting & Social Change, 2002). Η οικονομική βιβλιογραφία έχει επίσης συνδέσει αυτή την άνιση αναπτυξιακή πορεία με την εμφάνιση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας τεχνολογιών. Tων τεχνολογιών γενικής χρήσης σε πρώτο επίπεδο και μεταγενέστερα των ενεργοποιητηκών τεχνολογιών, που χαρακτηρίζονται από διεισδυτικότητα, υψηλό δυναμισμό και ισχυρή αλληλοσυμπλήρωση (Bresnahan, T. F. and M. Trajtenberg, 1995). Η κατανόηση των επιπτώσεων του τεχνολογικού μετασχηματισμού απαιτεί να ανοίξουμε το «μαύρο κουτί» της τεχνολογίας και να εξηγήσουμε πώς, πού και γιατί αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται και εξελίσσεται (Rosenberg, 1982). Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός αποτελεί ένα μοναδικό πρότυπο τεχνικής αλλαγής που αναπτύσσονται μέσω πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων τεχνικών παραγόντων, της επιστημονικής βάσης και του ευρύτερου θεσμικού και οικονομικού πλαισίου. Οι έννοιες του Dosi (G. Dosi, 1982) περί τεχνολογικών προτύπων και κύκλων παρέχουν ένα ιδανικό πλαίσιο για τη μελέτη καινοτόμων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν γνωστικές, τεχνικές, θεσμικές και οικονομικές διαστάσεις. Ενώ τα τεχνολογικά πρότυπα χαρακτηρίζουν και δεσμεύουν τον δυνητικά απεριόριστο χώρο έρευνας μιας τεχνολογίας, οι τεχνολογικές τροχιές προσδιορίζουν τοπικά, σωρευτικά και μη αναστρέψιμα πρότυπα μοντέλα ανάπτυξης μέσα στο χρόνο. Εν συντομία, ο κοσμικός παλμός των 56 ετών ρυθμίζει πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες και ιδίως την εξέλιξη της οικονομίας. Βασίζεται στην φυσιολογική ανάπτυξη τεχνολογιών που διαγράφουν σιγμοειδής καμπύλες μέχρι το επίπεδο κορεσμού τους. Η κατανόηση και η ερμηνεία των συγκεκριμένων κύκλων εξυπηρετεί στην εκτίμηση των τάσεων του παρελθόντος και στην πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων. Συνεπώς, ο συνδυασμός των διαδικασιών φυσιολογικής ανάπτυξης, των τεχνολογιών γενικής χρήσης με τους μακροχρόνιους οικονομικούς κύκλους 56 ετών μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για την ανάλυση μιας υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο.Περίληψη: Οι μακροχρόνιοι οικονομικοί κύκλοι έχουν διάρκεια 56 έτη. Τα πρώτα 28 χρόνια χαρακτηρίζονται από σημαντική οικονομική ανάπτυξη και τα άλλα 28 χαρακτηρίζονται από στασιμότητα ή ύφεση. Ο παρόν οικονομικός κύκλος κορυφώνεται το 2024 όπου θα έχει διανύσει 28 χρόνια από το 1996. Τα προηγούμενα 28 χρόνια της ύφεσης και στασιμότητας 1968 με 1996, ήταν τα χρόνια όπου πολλές νέες βιομηχανίες αναπτύχθηκαν γύρω από την πληροφορική και τους υπολογιστές. Νέες τεχνολογίες δημιούργησαν πολλούς νέους βιομηχανικούς τομείς για πρώτη φορά. Όταν οι υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα εισήλθαν σε κάθε σπίτι και κάθε επιχείρηση, ξεκίνησε η δυναμική ανάπτυξη διάρκειας 28 ετών. Αυτοί οι νέοι τομείς ώθησαν την ανάπτυξη των ετών 1996-2024. Τα ερχόμενα 28 έτη στασιμότητας και ύφεσης 2024-2052 θα εξελιχθούν οι τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Θα καταφέρουν να επιφέρουν το επόμενο ανοδικό κύμα των 56 ετών 2052-2080; Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση βρίσκεται σε κορεσμό. Επίσης η επέλαση του διαδικτύου καθώς και άλλων εφευρέσεων που εντάσσονται στις ζωές μας με σφοδρή ταχύτητα καθιστά ιδανικές τις συνθήκες για μια συνταρακτική αλλαγή. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας επανάστασης που αλλάζει ριζικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλοεπιδρούμε μεταξύ μας. Ως προς την κλίμακα, το εύρος και την πολυπλοκότητά, αυτό που την καθιστά τόσο ξεχωριστή την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι πως δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχει βιώσει η ανθρωπότητα στο παρελθόν. Στην συγκεκριμένη εργασία συντάσσεται αναλυτικά η μετατροπή που φέρνει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στους οικονομικούς κύκλους του μέλλοντος. Συγκεκριμένα, η ανάλυση εμπίπτει στην καταγραφή και διαχωρισμό των νέων τεχνολογιών που καθορίζουν την διέλευση του Industry 4.0. Όπως για παράδειγμα, το IOT (internet of things), τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, αυτόνομα οχήματα, τρισδιάστατη εκτύπωση, νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, η αποθήκευση ενέργειας και κβαντικοί υπολογιστές. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες θα δημιουργήσουν έναν νέο κόσμο με εντελώς καινούργια δεδομένα. Αυτός είναι και ο στόχος της εργασίας. Δηλαδή να προσδιορίσει με ακρίβεια τη δημιουργία του επόμενου οικονομικού κύκλου των βιομηχανιών, των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων. Περιγράφοντας τους νέους κλάδους αλλά και τον μετασχηματισμό της οικονομίας που θα προκύψει μέσω αυτών καθώς και την εγκατάλειψη πρώην και πλέον μη-βιώσιμων οικονομικών μοντέλων.Summarization: Long economic cycles have a duration of 56 years. The first 28 years are characterized by significant economic growth and the other 28 are characterized by stability or recession. The current economic cycle peaks in 2024 where it has been 28 years since its beginning in 1996. The previous 28 years of recession and stagnation 1968-1996, were the years where many new industries developed around IT and computing. New technologies created many new industrial sectors for the first time. When computers and cell phones penetrate every home and business, a 28-year economic boom began. These new sectors drove the growth of the 1996-2024. In the next 28 years of stagnation and recession 2024-2052 the technologies of the 4th industrial revolution will evolve. Are they going to bring the next fruitful wave of 28 years (2052-2080) of economic growth? The third industrial revolution is in saturation. Also, the advance of the internet and other inventions that are entering our lives at breakneck speed makes the conditions ideal for a disruptive change. We are at the beginning of a revolution that is fundamentally changing the way we live, work, and interact with each other. In terms of scale, complexity, and scope, the ingredients that make the fourth industrial revolution so special is that it is unlike anything humanity has experienced before. This bachelor’s thesis composes the transformation that the fourth industrial revolution brings to the economic cycles of the future. In particular, the analysis falls under the recording and separation of the new technologies that determine the passage of Industry 4.0. For example, IOT (internet of things), artificial intelligence, machine learning, autonomous vehicles, 3D printing, nanotechnology, biotechnology, energy storage and quantum computing. These technologies will create a new world with completely new data. This is also the goal of the work. That is to pinpoint the creation of the next economic cycle of industries, governments, and products. Describing the new industries but also the transformation of the economy that will arise through them as well as the abandonment of former and no longer sustainable economic models

Similar works

Full text

thumbnail-image

Institutional Repository of the Technical University of Crete

redirect
Last time updated on 11/07/2023

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.