Μη γραμμικός δυναμικός σχεδιασμός στροβιλογεννητριών με εφαρμογή αριθμητικής συνέχισης

Full text

thumbnail-image

DSpace at NTUA

redirect
Last time updated on 23/08/2022

This paper was published in DSpace at NTUA.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.