oaioai:invenio.nusl.cz:278860

Welfare of persons with health disabilities

Abstract

Univerzita Karlova v Praze Právnická Fakulta Miloš Martínek 147 Závěr I. Zhodnocení platné právní úpravy Systém sociálního zabezpečení (sociální ochrany) , ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, jev ČR v posledních letech reformován a rozvíjen s cílem poskytovat soubor dávek a služeb primárně podporujících sociální začleňování těchto osob. Daří se tak postupně vytvářet kvalitnější, modernější, dostupnější a efektivnější systém sociálních dávek a služeb odrážející změny ve společnosti a srovnatelný se systémy ostatních členských států EU. Jednotným rysem nově budovaných a reformovaných subsystémů sociálního zabezpečení se stala snaha státu odstranit dříve užívaný model plošného pojetí (výplata, poskytování) institutu sociální podpory ve smyslu cílené ingerence ve prospěch osob a rodin objektivně i subjektivně nejvíce zasažených zdravotním postižením. Prováděné úpravy systému sociálního zabezpečení by měly vést k cílené a vědomé diferenciaci, prováděné podle závažnosti a důsledků zdravotního postižení, jejímž výsledkem by mělo být sociální začlenění osob se zdravotním postižením. Současná koncepce sociálního zabezpečení v ČR směřuje především k širší nabídce služeb podporujících setrvání občana se zdravotním postižením ve vlastním přirozeném prostředí a umožňující mu vést samostatný život a zároveň..

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:278860Last time updated on 10/22/2017

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.