Docència de l'àrea específica de l'Informàtica en l'Ensenyament Secundari Obligatori

Abstract

L'àrea de l'Informática contribuix a la consecució dels objectius de l'etapa de l'ESO, desenvolupants destreses bàsiques en l'utilització de fonts d'informació per a adquirir nous coneiximents, consolidar hàbits de treball, tant individual com en equip, i contribueix a la comprensió i l'expresió de la propia llengüa. Al mateix temps utilitza l'expressió artística a través dels mitjans digitals, desenvolupant l'autonomia i l'inicitativa personal. Es realitzarà un análisis dels continguts dels curriculums d'Informàtica en els diferents cursos de l'ESO en la Comunitat Valenciana, amb el fi de millorar la planificació i sequenciació dels continguts i com ajuden per a adquirir les competencies claus, al mateix temps que s'introduixen noves eines per a l'ensenyament de l'informática

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante

redirect
Last time updated on 25/08/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.