research
oaioai:rua.ua.es:10045/67623

Docència de l'àrea específica de l'Informàtica en l'Ensenyament Secundari Obligatori

Abstract

L'àrea de l'Informática contribuix a la consecució dels objectius de l'etapa de l'ESO, desenvolupants destreses bàsiques en l'utilització de fonts d'informació per a adquirir nous coneiximents, consolidar hàbits de treball, tant individual com en equip, i contribueix a la comprensió i l'expresió de la propia llengüa. Al mateix temps utilitza l'expressió artística a través dels mitjans digitals, desenvolupant l'autonomia i l'inicitativa personal. Es realitzarà un análisis dels continguts dels curriculums d'Informàtica en els diferents cursos de l'ESO en la Comunitat Valenciana, amb el fi de millorar la planificació i sequenciació dels continguts i com ajuden per a adquirir les competencies claus, al mateix temps que s'introduixen noves eines per a l'ensenyament de l'informática

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante

Provided a free PDF
oaioai:rua.ua.es:10045/67623Last time updated on 8/25/2017View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.