The distribution of imperative in Latvian

Abstract

Maģistra darba temats ir „Imperatīvs un tā apkaime latviešu valodā”. Darba mērķis ir izpētīt apkaimes lomu imperatīva izteikšanā. Ar terminu imperatīvs šajā pētījumā saprasta – ne tikai pavēles izteiksme, bet plašāka nozīmju grupa – imperatīvs var būt jebkurš izteikums, kas izsaka teksta autora gribu, lai notiktu vai tiktu pārtraukta kāda darbība. Ar terminu apkaime tiek saprasti valodas līdzekļi, kas atrodas izteikumā un kopā ar citiem veido vai niansē izteikuma nozīmi. Maģistra darbs sastāv no sešām nodaļām un vairākām apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā vispārīgi aplūkots imperatīva jēdziens, tā semantika un izteikšanas līdzekļi latviešu valodā. Otrajā nodaļā aplūkoti valodas līdzekļi, kas visbiežāk sastopami imperatīva apkaimē. Pārējās četrās nodaļās autore analizējusi atsevišķas imperatīva semantiskās grupas un to apkaimi.The theme of the Master’s Paper is “The distribution of imperative in Latvian”. The objective of this research is to explore the role of the distribution in the expression of imperative. With the term imperative is understood broader group of meanings – imperative can be any utterance that expresses the will of the text’s author to happen or to stop some activity. With term distribution is understood every language means that are in utterance and forming or shading its meaning. Paper consist of six chapters and several subchapters. In the first chapter is inspected concept of imperative, its semantics and possible ways how to express it. The second chapter deals with language means, that most often occur in imperative’s distribution. In last four chapters authoress is analyzed separate semantic groups of imperative and its distribution

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 13/08/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.