Article thumbnail

Varastoinnin tehostaminen : Pakkaustarvikevarasto

By Matias Hamnström

Abstract

Opinnäytetyön lähtökohtana oli Kiilto Oy:n halu tehostaa Lempäälän toimipisteen pakkaamon pakkaustarvikkeiden varastointia. Pakkaamon varastonhallinta ja itse varastointi eivät olleet toiminnan sekä tuotevalikoiman kasvun ja muutosten johdosta enää ajan tasalla. Työn tavoitteena oli kartoittaa pakkaamon varastoinnin nykytila sekä tehostaa varastointia luomalla kehitysehdotukset nimikerekisterin, materiaalivirtojen ja layoutin sekä nimikesijoittelun parantamiseksi. Varastoinnin nykytilasta kerättiin tietoa havainnoimalla, tutkimalla yritykseltä saatuja ja yrityksen sisäisiä materiaaleja sekä haastattelemalla työntekijöitä. Nykytilaselvityksen avulla toiminnasta nostettiin esille selkeimmät ongelmakohdat, joiden kehittämisen pohjaksi työhön kirjoitettiin kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsaus aiheet käsittelevät varastointia, tuotetiedon hallintaa, varaston layoutia ja materiaalivirtoja sekä nimikesijoittelua. Työn tuloksena luotiin ehdotukset nimikerekisteristä poistettavista ja sinne lisättävistä nimikkeistä, layoutmuutoksista kampanjatelineiden kokoamispaikan suhteen sekä materiaalivirtojen suoraviivaistamisesta uudella nimikesijoittelusuunnitelmalla. Suunnitelmassa nimikkeiden sijoittelun perusteena on käytetty nimikkeiden ryhmittelyä käyttökohteiden mukaan. Sijoittelun lisäksi nimikkeille luotiin kiinteät keräilypaikat sekä osoitejärjestelmä. Varastoinnin nykytilaselvityksen ja kehitysehdotusten pohjalta yrityksellä on annettu lähtökohdat ja perusteet pakkaustarvikkeiden varastoinnin tehostamiseksi. Käyttöönotto on itse yrityksestä kiinni.The thesis was based on Kiilto Oy’s need to enhance the warehousing of packaging materials in their packaging department in Lempäälä. As a result growing operations, and the increase of product range and changes in the product range, the inventory management and the warehousing itself were no longer up to date. The aim of the thesis was to examine the current state of the packaging storage and enhance warehousing by creating development proposals for the item registry, material flows and layout, as well as the layout of storage items. The current state of the storage was studied by observing, exploring the company’s internal materials and materials given, as well as interviewing the employees. The theoretical part of the thesis is based on the problems that were discovered in the collected information. The theory discusses warehousing, product data management, warehouse layout and material flows and layout of the items. As a result, proposals were made on the items that should be removed from or added in the registry, layout changes including moving the campaign stand assembly area to a different place, and improving the material flows with a new layout plan for the storage items. The plan is based on grouping items by use. In addition to the item layout plan, fixed picking locations and location labeling were created. The information on the current state of the storage and the development proposals made give the company a starting point and basis to improve the packaging material storage. Deploying the proposals is the company’s decision

Topics: Varastointi, nimikerekisteri, nimikesijoittelu, osoitejärjestelmä, fi=Logistiikka|sv=Logistik|en=Logistics|, Logistiikan koulutusohjelma
Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Year: 2016
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/121547
Provided by: Theseus

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles