Legal aspects and problems of unsurance brokers performance

Abstract

Darba mērķis ir veikt apdrošināšanas brokeru tiesiskā regulējuma analīzi un tā problēmjautājumu apzināšanu. Darba mērķa sasniegšanai autore veic Eiropas Savienības apdrošināšanas starpniecības regulējuma apskati kontekstā ar Latvijas normatīvo regulējumu. Problēmjautājumu identificēšanai ir nepieciešams noteikt un apskatīt: apdrošināšanas starpniecības definējumā ietilpstošo personu loku, apdrošināšanas starpnieku reģistrācijas un uzraudzības prasības, apdrošināšanas starpniekiem izvirzāmos profesionālos kritērijus, kā arī klienta un apdrošināšanas starpnieka attiecībām piemērojamo regulējumu. Pētījuma rezultātā autore piedāvā darba gaitā konstatēto problēmjautājumu risināšanas priekšlikumus un tiesiskā regulējuma nepilnību novēršanu. Atslēgas vārdi: Apdrošināšana, apdrošināšanas starpniecība, starpniecības direktīva, apdrošināšanas brokerisThe aim of the paper is to investigate the regulations of insurance brokers activities and determine the main problem areas of the same. To reach the aim author study and compare the European Union regulation on insurance mediation jointly with Latvian regulations. To identify the key questions it is necessary to determine the range of persons falling under the scope of insurance intermediaries, insurance intermediaries’ registration criteria and supervising requirements, the professional standards of insurance intermediaries and regulations applying for relationship in between clients and intermediaries. As the result author identifies the main insurance mediation regulation problems and provides the suggestion how identified problems can be solved. Key words: Insurance, insurance mediation, insurance mediation directive, insurance broke

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.