Compression of textual information with Huffman algorithm

Abstract

Šī bakalaura darba mērķis ir izpētīt jau eksistējošas informācijas saspiešanas metodes, kā arī, balstoties uz iegūto informāciju, izstrādāt savu arhivātoru, kurš pielietos vienkāršāku no tām – Haffmana algoritmu. Pētījuma sākumā detalizēti ir aplūkota viena no iespējamajām Haffmana algoritma realizācijas metodēm, pēc kuras autors izstrādājis savu arhivātoru JVC6. Darba turpinājumā ir aprakstītas arī citu saspiešanas metožu specifiskās īpašības, raksturīgās iezīmes, sniedzot nelielu ieskatu to realizācijām. Pētījuma noslēgumā ir veikta jaunizveidota arhivātora analīze un salīdzinājums ar mūsdienas populārākām saspiešanas programmām, nosakot katras stiprās puses, pozitīvās iezīmes. Veikta algoritmu salīdzināšana dažādiem tekstiskiem failiem.The main target of this bachelor’s paper is to learn modern compression algorithms, to produce a compressor for textual data. It will implement the easiest and simplest algorithm – Huffman code for textual data compression. In the beginning of research is gone into a detail one of the possible methods of Huffman algorithm realization. After that an author produced his own compressor JVC6. In this work are also described specific characteristics of other compression methods, and their realization possibility. In the end of the research are done some analyses of new compression program, its comparison with modern, popular and wildly used programs-compressors. Positive and good features are finalized for each of them. Comparison of algorithms for some textual files is also done

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.