Instruments of Visual Persuassion in printed political adwertisements of “Tautas partija” party during 8th Parlament Election

Abstract

Ikdienā mēs satopamies ar lielu informācijas daudzumu. Mēs skatāmies televīziju, lasām avīzes, klausāmies radio. Gandrīz ik uz soļa ir redzama kādas reklāma, it sevi ķi laikā, kad notiek kādas vēlē anas (Saeimas, pa valdību). Politisko reklāmu viens no galvenajiem mērķiem ir panākt pozitīvu attieksmi pret reklamējamo partiju. Lai reklāmas ietekme uz vēlētāju būtu lielāka, tai jāpievēr skatītāju uzmanību un tai jāspēj iedarboties uz uztvērēja zemapziņu. Vizuālie pārliecinā anas līdzekļi ir veids kā iedarboties uz uzvērēja zemapziņu, tādējādi reklāmas veidotājiem cen oties sasniegt labākus rezultātus. Bakalaura darba tēma ir Vizuālie pārliecinā anas līdzekļi Tautas partijas drukātajās reklāmās 8. Saeimas priek vēlē anu kampaņas laikā. Tēma ir aktuāla, jo ogad 7. oktobrī gaidāmas 9. Saeimas vēlē anas. Turklāt sabiedrībā ir aizsākusies diskusija par polisko reklāmu ierobe o anu. Jau pirms 2005.gada Pa valdību vēlē anām tika noteikts, ka partijas nedrīkst tērēt vairāk kā 20 santīmus uz vienu vēlētāju, tādejādi būtiski samazinot naudas summu, kas paredzēta reklāmai. Tas nozīmē, ka partijas vairs nevarēs organizēt lielas kampaņas ar neskaitāmām reklāmās uz katra stūra. Partijām būs jāspēj atrast veidi, kā padarīt reklāmu efektīvāku. Viens no veidiem ir vizuālās pārliecinā anas līdzekļi. Darba hipotēze ir: • Tautas partijas reklāmas veidotāji izmanto vizuālos pārliecinā anas līdzekļus, komunicējot ar reklāmas uztvērēju, pasniedzot partijas kā vienota veseluma ( Komanda ) tēlu, kas ir profesionāla un vēlētājam pieejama. Veicot semiotisko analīzi un dziļo interviju, konstatēju, ka vizuālie pārleicinā ans līdzekļi Tautas partijas reklāmās izmantoti nepazināti, bie i vien viens ar otru nonākot pretstatā. Reklāmas veidotāji nav ņēmu i vērā vizuālos pārliecinā anas līdzekļus un savus pūliņus vērsu i uz kosmētisko remontu jeb mēģinājumu panākt, lai reklāmas izskatītos labi. Reklāmas speciālisti vairāk uzmanību pievērsa tehnisku problēmu risinā anai un mazāk konceptuāliem uzstādījumiem. Turklāt reklāmā atspoguļojas to veidotāju priek stats par sabiedrības un politiķu savstarpējām attiecībām, tos pretnostatot vienam pret otru.Every day we face with large amount of information. We are watching TV, reading newspapers and listening radio. Almost after every step we are making, we meet with some kind of advertisement, especially during election time (Saeima s election, local elections). The main goal of political advertisement is to gain positive attitude to the advertised party. To achieve as high as possible advertisement s influence on voter, advertisement should be able to attract viewer s attention and work on his/her subconsciousness. Trying to achieve the best results, creators of advertisements are using visual inducement aids, which are one of the ways, how to work on viewer s subconsciousness. The topic of this research work is Visual inducement aids in printed advertisements of Peoples party during 8th Saeima s preelection campaign . The topic is urgent, because election of 9th Saeima will be on 7.10.2006. Moreover, there is discussion in society about putting some limits on political advertisements. Already before local elections in 2005 it was set, that parties are not allowed to spend more than 20 santims on every voter, thereby considerably decreasing amount of money planned for advertisements. It means that parties are not able to organize huge campaigns with advertisements on every corner. But they should find the way, to make their advertisements more effective. Visual inducement aids are one of those ways. Hypothesis of this research work is: • Creators of Peoples party advertisements are using visual inducement aids, when communicating with advertisements viewers. After semiotical analyses and depth interview, it was established, that visual inducement aids in advertisements of Peoples party are used unawares. Very often those aids are coming into collision. Creators of advertisements haven t taken into consideration visual inducement aids, and have been working only on decoration trying to achieve that advertisements look good. Specialists of advertisements mostly paid their attention to technical problems and less to conceptual things. Besides, creators individual view on society and relations between politicians are illustrated in advertisements

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.