Artist image and integrated marketing strategy development to popular music business in Latvia

Abstract

Maģistra darbs ir izstrādāts par tēmu „Mākslinieka tēla un integrētās mārketinga stratēģijas veidošana populārās mūzikas biznesā Latvijā”. Mūzikas industrija visā pasaulē atrodas strukturālu pārmaiņu priekšā straujā ierakstu tirdzniecības ienākumu krituma dēļ. Darba mērķis ir raksturotajā situācijā atrast mērķa auditoriju, efektīvākos mārketinga pasākumus un izstrādāt integrētā mārketinga komunikāciju plānu jaunas mūzikas grupas virzīšanai Latvijas tirgū 2010./2011.gada sezonā. Darba apjoms ir 101 lapaspuse un tas satur 14 tabulas, 23 attēlus un 8 pielikumus. Par izpētes objektu darbā ir izmantota dāmu rokgrupa G-point. Veikto pētījumu rezultāti liecina, ka grupai ir pieejama mērķa auditorija, taču jāveic būtiskas tēla veidošanas un virzīšanas aktivitātes, lai vairotu tās atpazīstamību un pieprasījumu. Darbā ir izvirzītas efektīvākās aktivitātes un izstrādāts integrēto mārketinga komunikāciju plāns minēto mērķu īstenošanai.This Master’s paper is written on the theme „Artists image and integrated marketing stradegy development to popular music business in Latvia”. Global music industry is facing structural changes because of fast record sales income decrease. The aim of this paper is to find the target audience, define most effective marketing activities and work out an integrated marketing communication plan in the mentioned situation for positioning a new music band in Latvia for season year 2010/2011. The paper contains 101 pages, 14 tables, 23 pictures and 8 appendices. A ladies rock band G-point is used as the research object. Results of performed research acknowledges a target audience, but relevant image development and promotion activities should be realized to increase band’s identification level and demand. Most effective marketing activities are nominated and an integrated marketing plan worked out to achieve the defined goals

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.