Research Work on Russian Language as the Tool of Communicative Competence Development of School Students

Abstract

Viena no pamata problēmām, ar ko jāsaskaras mūsdienu pedagogiem, saistīta ar efektīvāko veidu meklēšanu kā organizēt mācību procesu, balstoties uz individualizācijas apmācību pamata un iekļaujot personīgās attīstības mehānismus. Šis darbs „Zinātniski pētnieciskais darbs krievu valodā kā skolēnu komunikatīvas kompetences attīstības līdzeklis” ir veltīts , lai atrastu jaunus veidus kā attīstīt audzēkņu komunikatīvo kompetenci, mācot krievu valodu kā svešvalodu. Pamatojoties uz audzēkņu zinātniski pētnieciskajiem darbiem par krievu valodu (svešvalodu) un to analīzi, aprakstiem un komentāriem, darba autors mēģina nodemonstrēt netradicionālu pieeju mācību procesam, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas. Darbā tiek pētīts kā skolēnu prasmes izstrādājas veicamā projekta laikā, veidojot jēgpilnu dzīvē svarīgu prāta spēju un praktisko darbību izpildi, atšķirībā no tradicionālās apmācības, tātad veidojas audzēkņa galvenās kompetences – sociālās un komunikatīvās. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti teorētiskie jautājumi, saistīti ar komunikatīvo kompetenču noteikšanu un inovatīvo tehnoloģiju klasificēšanu. Otrajā nodaļā apskatīti un izanalizēti divi Kārļa Videnieka Rīgas 77. vidusskolas zinātniski pētnieciskie darbi krievu valodā. Sniegta ar zinātniski pētniecisko darbu autoriem veikto interviju, anketēšanas un testēšanas rezultātu analīze, aprakstīti mehānismi ar kuriem iespējama komunikatīvo kompetenču attīstība.One of the main problems for the modern pedagogues is search for the most effective methods of the teaching process organization based on the individual instruction including personal development mechanism. Present research work „Russian Language as the Tool of Communicative Competence Development of School Student” is devoted to the search of new ways for communicative competence development of school students while giving instructions on Russian as a foreign language. On the basis of research works’ samples on Russian as a foreign language produced by school students and their analysis, description and comments of the author on research work produced by school students, attempt to demonstrante non-traditional approach to the teaching process with the usage of innovative technologies has been made. It is seen from the given work that skills acquired by the school student during the process of projecting (research), on the contrary to the traditional teaching, form sensible implementation of essential mental and practical actions, which means such competences of the student, as communicative and social ones ,come into being. In the first chapter theoretical questions connected with the definition of communicative competence and classification of innovative technologies are explored. In the second chapter two research works on Russian language produced by the students of Riga K.Videnieks Secondary School Nr.77 have been analyzed, analysis of the interviews being conducted, questionnaires and testing of given research works’ authors are presented, as well mechanisms of communicative competence development are described

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.