Market share development of exports in Latvia 2009.-2012.

Abstract

Maģistra darba „Latvijas eksporta tirgus daļu attīstība 2009.-2012.” Mērķis ir raksturot Latvijas eksporta tirgu un tā daļu attīstību, noteikt šīs attīstības veidu un tendences, kā arī pārbaudīt hipotēzi par eksporta tirgus diversifikācijas palielināšanos. Maģistra darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumu un priekšlikumu daļas. Galvenais secinājums ir, ka lai arī Latvijas eksporta preču tirgus nav pietiekami diversificēts, tajā vērojamas pozitīvas attīstības tendences starp kurām īpaši jāakcentē Āzijas tirgu veiksmīgā apguve. Maģistra darba praktiskā daļa ir izstrādāta pamatojoties uz Latvijas Bankas, Centrālās statistikas pārvaldes, Apvienoto nāciju preču tirdzniecības statistikas datubāzes un Apvienoto nāciju tirdzniecības un attīstības konferences sniegtajiem datiem. Maģistra darbā ir 91 lapaspuse, 77 tabulas, 39 attēli un 41 literatūras vienība. Atslēgas vārdi: Eksports, tirgus daļu analīze, ekstensīvā attīstība, intensīvā attīstība.The aim of Master thesis „Market share development of exports in Latvia 2009.-2012.” is to describe market shares and its development of exports in Latvia, determine the trends and type of development as well as to verify the hypothesis about diversification of exports increase. The work consists of introduction, five sections, conclusion and proposal section. The main conclusion is although Latvia export market is not sufficiently diversified it has showed positive trends with special emphasis on successful expanding in the Asian market. Practical part of master thesis is designed on the basis of the Bank of Latvia, Central Statistical Bureau of Latvia, United Nations Commodity Trade Statistics Database and United Nations Conference on Trade and Development provided data. Master’s thesis contains 91 page, 77 tables, 39 figures and 41 bibliograpfh source. Keywords: Exports, Market share analysis, extensive margin, intensive margin

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.