The Features of Pronunciation of the Reduced Vowels in the Russian Speech of the Latvians

Abstract

Darbs ir veltīts reducēto patskaņu izrunas īpatnību analīzei latviešu krieviskajā runā. Tā mērķis ir izpētīt latviešu spontāno krievisko runu, lai konstatētu fonētiskās interferences ietekmē radušās novirzes no krievu valodai raksturīgās reducēto patskaņu /a/ un /u/ pareizrunas. Autors veic augstāk minēto patskaņu eksperimentālo analīzi un iegūtos rezultātus salīdzina ar atbilstošo krievu un latviešu valodas fonēmu pareizrunu. Darbs sastāv no divām daļām – pirmajā tiek apskatīti ar pētījumu saistītie teorētiskie jautājumi, savukārt otrā ir veltīta divu diktoru izrunas analīzei. Pētījums var ieinteresēt filologus, kas specializējas fonētikas un krievu valodas kā svešvalodas apmācības jautājumos, kā arī visus interesentus. Atslēgvārdi: fonētiskā interference, kvantitatīvā patskaņu redukcija, kvalitatīvā patskaņu redukcija, pareizruna.The Bachelor’s Paper is devoted to the research of native Latvian speakers’ pronunciation peculiarities of Russian reduced vowels. The aim of the research is to find out the Latvian speakers’ pronunciation peculiarities of Russian reduced vowels in spontaneous speech, caused by the interfering influence of their native language. The author of the Paper undertakes the experimental analysis of pronunciation peculiarities of the vowels /a/ and /o/ after hard consonants in spontaneous speech of the Latvians, as well as compares the gained data with the characteristics of the corresponding Russian and Latvian vowels in the received pronunciation. The Paper consists of the two sections. The first section deals with the theoretical issues related to the research, meanwhile the second presents the research part, in which pronunciation of two speakers is analysed. The research might be of interest to philologists dealing with the phonetics and teaching Russian as a foreign language, as well as to any reader interested in this topic. Keywords: phonetical interference, quantitative reduction, qualitative reduction, received speech

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.