Building problems and administrative process according with building process legal aspects

Abstract

Darba mērķis ir apskatīt būvniecības procesu, tā tiesisko regulējumu, būvniecības procesa kontroli, kā arī administratīvo procesu būvniecības procesa ietvaros – valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs. Lai varētu sasniegt darba mērķi, ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1) ieskats būvniecības procesā, tai skaitā, administratīvie akti būvniecības procesa ietvaros; 2) būvniecības procesa kontrolējošo valsts pārvaldes uz pašvaldību iestāžu funkcijas un to duālais raksturs – procesa problemātika un izrietošie šķēršļi; 3) būvniecības procesa problemātika un administratīvie šķēršļi, kas ierobežo būvniecības ieceru īstenošanu; 4) administratīvie akti būvniecības procesā – cik un kādi, to nozīme konkrētā būvniecības procesa posmā un ietekme uz būvniecības procesā iesaistītajām trešajām personām; 5) pastāvošo būvniecības problēmu pilnveidošana, kā arī pastāvošo problēmu administratīvo aktu izdošanas procesā būvniecības procesa ietvaros novēršana. Lai varētu veikt būvniecības procesa un administratīvā procesa būvniecības procesa ietvaros izpēti un analīzi, uz izdarīt secinājumus darbā ir izmantoti šādi materiāli: literatūra par būvniecības jautājumiem un administratīvo procesu, Latvijas Republikas normatīvie akti, izmantota tiesu prakse (Satversmes tiesa, administratīvā tiesa), kā arī zinātniskie raksti un pētījumi par būvniecības nozari un administratīvo procesu. Darba iedalījums tiek veidots šādi: Pirmajā nodaļā tiek apskatīts būvniecības un administratīvais process un šo procesu savstarpējā mijiedarbība. Otrajā nodaļā tiek aplūkota būvniecības kontroles un uzraudzības institucionālā administrēšanas, lai varētu izprast būvniecības kontroli veicošo un īstenojošo iestāžu institucionālo hierarhiju, darbības mehānismu un deleģētās funkcijas. Trešajā nodaļā tiek apskatīti administratīvie akti būvniecības procesā – kādi administratīvie akti būvniecības procesa gaitā tiek izdoti (kuri no būvniecības procesā izsniegtajiem dokumentiem ir administratīvie akti), kā tie ietekmē būvniecības procesa gaidu, kā ar pastāvošās problēmas būvniecības procesā administratīvo aktu izdošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas gadījumos. Uz iepriekš minētās analīzes pamata tiek izdarīts secinājums par būvniecības procesa Latvijā sakārtotību, administratīvajiem aktiem būvniecībā un to ietekmi uz būvniecības ieceres realizēšanu un nepieciešamajiem grozījumiem un papildinājumiem normatīvajos aktos un institucionālā mehāniskai pilnveidošanai efektīva procesa nodrošināšanai un kontroles veikšanai.The title of my Bachelor Paper is Building process according with building problems and administrative process according with building process legal aspects. The main task of my Paper is to analyze: 1) building and administrative process and reciprocity of both processes; 2) administrative problems in building process; 3) governmental authority functions on building process control, supervision and building process politics developer; 4) which of all documents in building process are administrative acts - architectural and planning order technical regulations and special provisions construction permit and approval of the construction design . Building sector is very important, but very complicated economic sector, but laws and regulations are outdated and sometimes inadequate to real situation. In the Republic of Latvia are four governmental authorities responsible for building sector – the building department of Ministry of Economics, the State Construction Inspection, the Building, power industry and lodging government agency and construction boards. These institutions coordinate building process step by step and grant permissions and administrative acts in three sections – preparing to construction design, construction design and building operations. One of the problems in building process is very long coordination process in governmental authorities before construction works. Second problem is too many governmental authorities where client have to go and get agreements for building conception – building process should be managed by “one stop agency”. In my Paper I analyzed several other problems related with building and administrative process in the Republic of Latvia. For my Paper I have used national regulations of the Republic of Latvia, judgments of the constitutional and administrative court, inquiries about building and administrative process, publications and foreign country practice

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.