The revision of soil survey of research and application Farm Lands of Agriculture of Faculty of Adnan Menderes University

Abstract

Bu tezin konusu, 1999 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma ve uygulama çiftliği arazisi topraklarında yapılmış olan etüt ve haritalama çalışmalarının, yeni teknolojiler ve veriler ışığında revize edilmesidir. Yaklaşık 2400 da büyüklüğündeki çalışma alanı içerisinde 6 farklı fizyografik ünite tespit edilmiş olup, bu üniteler üzerinde 26 profil çukuru açılmış ve 15 tanesi seri olarak tanımlanmıştır. Her seriden horizon esasına göre toprak örnekleri alınmış ve laboratuvarda kimyasal ve fiziksel analizleri yapılmıştır. Yapılan laboratuvar analizleri ve morfolojik gözlemler sonucunda seri toprakları Toprak Taksonomisi (Soil Taxonomy, 2014)'ne göre Entisol ve Inceptisol, FAO/UNESCO (FAO/UNESCO, 2006) 'ya göre ise Fluvisol, Regosol ve Calcisol olarak sınıflandırılmışlardır. Çalışma sonucunda alanın 1/5000 ölçekli temel toprak haritası üretilmiştir. Ayrıca alanda zaman içerisinde meydana gelen değişimler tespit edilerek, sorunlar hakkında çözüm önerileri getirilmiştir. In this thesis, it was aimed to update the survey and map work that was done in experimental fields of Research and Application Farm, Department of Agricultural Faculty in Adnan Menderes University in 1999 with respect to new technologies and informations. In the work area (approximately 2400 da) it was detected six different physiographical units, 26 pedon was hollowed out over the units and 15 of them was identified as a series. Soil samples were taken from the each series with respect to horizon principle, chemical and physical analysis were conducted in the laboratory. According to the results of analysis and morphological observations, soil samples were classified as Entisol and Inceptisol in Soil Taxonomy 2014 and classified as Fluvisol, Regosol, Calcisol in FAO/UNESCO 2006. 1/5000 scale soil map was obtained at the end of the work. The changes in the work area were identified over the time, solutions have been developed about the issues

Similar works

This paper was published in Adnan Menderes University.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.