research
oaioai:gupea.ub.gu.se:2077/40909

Genus och jämställdhet i förskolan. En undersökning om hur pedagogerna resonerar kring genus och jämställdhet i förhållande till förskolans läroplan.

Abstract

Huvudsyftet med vår studie har varit att undersöka hur pedagoger arbetar med genus i förskolans verksamhet gentemot läroplanen. Vi valde att arbeta utefter två frågeställningar: - Hur resonerar pedagogerna att de arbetar med genus i förskolan? - Hur resonerar pedagogerna kring genus gentemot de styrdokument som ligger till grund för förskolans verksamhet? Vi har använt oss av intervjuer för att få fram kvalitativ data till vår studie. Vi använde oss även av inspelningsinstrument för att få med allt pedagogerna sa för att kunna genomföra en studie där den verkliga bilden av hur det fungerar i verksamheten såg ut, de små detaljer som man annars kan missa var mycket viktiga för vår studie av pedagogernas resonemang. Det har varit fem medverkande pedagoger i studien. Vår studie grundar på två perspektiv, genusperspektiv samt det sociokulturella perspektivet. Vi har i vår studie valt att förklara de två perspektivens ståndpunkter samt deras relevans för vår studie. Vi har även tagit upp läroplanens historik och hur allt detta knyts samman i förskolans verksamhet för att skapa en bra lärande miljö för barnen. Studien är vetenskapligt baserad och vi har tagit med relevant litteratur för att få en så stor trovärdighet som möjligt. Resultatet av denna studie har förvånat oss på det sätt att den utbildning kring genus som vi innan trodde att verksamma förskollärare skulle ha fått i sina utbildningar var nästintill obefintlig. Dagens förskollärare har alla haft kapitel i sina utbildningsdokument om genus och jämställdhet men de har aldrig diskuterats under deras utbildningar. Det arbete som görs av våra förskollärare idag är tack vare intresse från förskollärarna och dagens läroplan

Similar works

Full text

thumbnail-image

Göteborgs universitets publikationer - e-publicering och e-arkiv

Provided a free PDF
oaioai:gupea.ub.gu.se:2077/40909Last time updated on 8/9/2016View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.