Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Speech Outcome in 3-7 year old Children with Unilateral Cleft Lip Palate Operated with the Gothenburg Technique in Bucharest

By Rebecca Petersson and Sofia Portström

Abstract

Studiens syfte var att följa upp talet hos barn med läpp-käk-gomspalt opererade med Göteborgsmetoden på barnsjukhuset Maria Sklodowska Curie. Arton deltagare med unilateral läpp-käk-gomspalt spelades in och bedömdes med ett talmaterial på ordnivå. Utifrån fonetisk transkription beräknades andel korrekt producerade konsonanter samt talavvikelser specifika för läpp-käk-gomspalt. Förståelighet skattades och en summa för velofarynxfunktion beräknades. Andelen korrekt producerade konsonanter var Md= 61% och korrelerade signifikant positivt med ålder. Tillbakadragen oral artikulation förekom hos 61% av deltagarna med en högre förekomst hos de yngre deltagarna. Icke-oral artikulation förekom hos 28% av deltagarna. Tio barn uppvisade inkompetent velofarynxfunktion. Föräldraskattningen av förståelighet visade på en något nedsatt förmåga (Md=4). Resultatet indikerar att en stor andel av deltagarna uppvisar tal-avvikelser relaterade till spalt. Det observerades en minskning av tillbakadragen oral artikulation och en ökning av andel korrekt producerade konsonanter med ökad ålder. Jämförelse med resultat från Göteborg måste föregå ett uttalande om implementeringsutfallet.The aim of the study was to assess the speech outcome in children with cleft palate operated with the Gothenburg Technique at Maria Sklodowska Curie Children’s Hospital. Eighteen participants with unilateral cleft lip palate were recorded and assessed through a single word test. Percent consonants correct and cleft speech characteristics were calculated after phonetic transcription. Intelligibility ratings and velopharyngeal composite scores were reported. Percent consonants correct were obtained (Md=61%) and significantly correlated with age. Retracted oral articulation was present in 61% of the participants and a higher prevalence was observed in the younger participants. Non-oral articulation was observed in 27% of the participants. Ten children had incompetent velopharyngeal function. Parental ratings of intelligibility showed a reduced ability (Md=4). The results imply that a high percentage of the participants have cleft related speech characteristics. A decrease of retracted oral articulation and an increase of percent consonants correct were observed with increasing age. A comparison to the result from Gothenburg is necessary to enable a statement about the implementation outcome

Topics: unilateral läpp-käk-gomspalt, tal, tvärspråklig bedömning, Göte-borgsmetoden, reliabilitet, Unilateral cleft lip palate, speech, cross-linguistic assessment, Gothenburg Delayed Hard Palate Closure Technique, reliability
Year: 2015
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/39880

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.