Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Miljöredovisning i fokus? –En studie kring hur företag inom den svenska gruv- respektive modeindustrin redovisar miljöindikatorer

By Sofia Bernestål and Hanna Eriksson

Abstract

Bakgrund och problem: I samband med en tilltagande miljöförstöring har intresset för hållbarhetsarbete ökat. Detta har skapat press på företagen att redovisa miljöpåverkan och utveckla hållbarhetsarbetet. Två industrier som är kritiserade för sin omfattande miljöförstöring är gruv- respektive modeindustrin vars påverkan drabbar såväl natur som människor och djur. Hur den konstaterade miljöpåverkan redovisas och eventuella skillnader mellan de två (helt) olika industrierna ligger till grund för den fortsatta studien. Syfte: Syftet med denna uppsats är att mer ingående undersöka redovisningen av miljöindikatorer. Fokus riktas på omfattning och skillnader samt utveckling över en femårsperiod mellan företag verksamma inom den svenska gruv- respektive modeindustrin som redovisar sitt hållbarhetsarbete utifrån Global Reporting Initiative (GRI). Avgränsning: Studien är avgränsad till att endast behandla den miljöpåverkan de valda företagen har, ansvaret för de sociala och ekonomiska områdena har således bortsetts. Metod: Studien omfattar en kvalitativ innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar för åren 2009 till 2013 för sex utvalda företag, tre från vardera industri. Informationen har samlats in med hjälp utav ett indikatorprotokoll som baseras på de miljöindikatorer som finns inkluderade i GRI:s ramverk G4. Sammanställningen av insamlad data har gjorts i såväl kvantitativ form som löpande text. Resultat och slutsatser: Det resultat som framkommit i studien är att företagen inom gruvindustrin, i förhållande till de inom modeindustrin, redovisar miljöindikatorer i större utsträckning och mer utförligt. Inom modeindustrin tycks hållbarhetsrapporterna fokusera mest på målsättningar, samarbetsarrangemang och initiativ medan upplysningar av kvantitativ art och information om miljöpåverkan genom hela värdekedjan är bristfällig. Sammantaget visar dock utvecklingen för redovisningen på en positiv trend för såväl gruv- som modeindustrin, samtliga av de studerade företagen har redovisat fler miljöindikatorer år 2013 än vad som gjordes år 2009. Förslag till vidare forskning: Vidare forskning skulle kunna inkludera de sociala och/eller ekonomiska perspektiv som ingår i GRI:s ramverk. Ytterligare förslag vore att undersöka om det finns skillnader i utformning och omfattning av hållbarhetsredovisning mellan små och stora företag

Topics: Global Reporting Initiative, miljöindikatorer, gruvindustri, modeindustri,
Year: 2015
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/39467

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.