Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

STÄRKTA INFÖR FRAMTIDEN(?) ! En analys av tretton ungdomars upplevelser kring en visstidsanställning

By Niklas Dragunowicz

Abstract

Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå betydelsen av en satsning mot ungdomsarbetslöshet på individnivå. Detta genom att analysera tretton ungdomars erfarenheter av en visstidsanställning. Studien skall dessutom analysera skillnaderna i upplevelsen av visstidsanställningen och vidare försöka förklara varför skillnader av upplevelserna uppstår. ! Metod: Metoden för att få fram resultatet grundar sig i en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats. Samtliga informanter har besvarat en enkät och blivit intervjuade. Tillsammans skall det ge en bättre förståelse för uppsatsens frågeställningar: Vilken betydelse tillskriver ungdomarna satsningen? Hur kan skilda upplevelser av visstidsanställningen förklaras? ! Teori/tidigare forskning: Den valda teorin som studien använder sig utav är KASAM. Motiveringen är att KASAM med hjälp utav de tre huvudkomponenterna - begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet - kan mäta och ge en förståelse för graden av hur människor hanterar stressorer som exempelvis arbetslöshet. Vidare används deprivationsteorin för att djupare förstå fenomenet arbetslöshet. Uppsatsen använder sig även utav tidigare forskning kring arbetslöshet och projekt mot ungdomsarbetslöshet. ! Resultat: Den generella tolkningen utifrån intervjuerna av ungdomarnas upplevelser innan anställningen var att majoriteten uppfattades ha låg känsla av sammanhang. Tillvaron uppfattades som meningslös och otrygg. Brist på ork och engagemang ledde till att de ungdomar med framtidsplaner att plugga eller arbeta inte hade driv till att ta tag i planerna. Beskrivning av ungdomarna mot anställningens slutskede har varit väldigt positiv. Anställningen har för majoriteten av ungdomarna bidragit till positiva erfarenheter: ökat meningsfullheten till tillvaron, högre livsglädje, bättre organiserade, förståelse för problemhantering samt ökade tankar kring framtiden. Utifrån analysen tyder resultatet på att anställningen påverkat ungdomarna i positiv riktning där en ökad strävan ifrån arbetslösheten har uppnåtts

Topics: arbetslöshet, KASAM, projekt mot ungdomsarbetslöshet, tillgänglighetsdatabasen, Västra Götalandsregionen
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/37259

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.