Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Lectoescriptura i dansa: Un binomi que funciona

By Míriam Cabré Rocafort

Abstract

Facultat de Formació del Professorat, Universitat de Barcelona. Ensenyament: Grau en Educació Primària, Treball final de grau, Curs: 2013-2014, Coordinador: Rosa Sayós SantiagosaLa lectoescriptura és un dels processos més amplis, transcendents i difícils d’ensenyar amb eficàcia, per la qual cosa tot agent educatiu hauria de dedicar molts esforços i energies per aconseguir el seu òptim assoliment i consolidació. La lectura i l’escriptura són els mètodes més eficaços per combatre el fracàs escolar, ja que són la base de qualsevol aprenentatge. Partint de l’elevat índex de trastorns de lectoescriptura a la població general, com ara la dislèxia, aquest estudi planteja dues hipòtesis que qüestionen si practicar dansa contribueix a l’assoliment i consolidació de la lectoescriptura i, a més, si pot esdevenir una forma de reeducació d’aquest procés. En aquest sentit, tenint en compte les aportacions de la dansa al procés de lectoescriptura (afirmació de la lateralitat, consciència de l’esquema corporal i percepció espacial), es presenta una comparativa entre el nivell de lectoescriptura de l’alumnat d’un centre d’escolarització artística integrada (dansa, música i Currículum de Primària) i el d’un altre d’escolarització ordinària (Currículum de Primària), per verificar, refutar o modificar les hipòtesis inicials. Aquest treball sobre la possible relació i complementarietat entre la lectoescriptura i la dansa consta de les parts característiques de qualsevol treball d’anàlisi sobre una situació i problemàtica educativa concreta. La part més significativa i reveladora d’aquest estudi són les conclusions, en les quals no només es donen explicacions en base als resultats aconseguits, sinó que, a partir de la fonamentació teòrica i pràctica del treball, es va més enllà i es contemplen possibles modificacions i ampliacions de cara a una possible continuació de l’estudi, sempre tenint com a finalitat contribuir al millor assoliment del procés de lectoescriptura. Amb tot, aquest TFG busca establir relacions beneficioses entre aquestes dues disciplines, la dansa i la lectoescriptura, per tal d’aportar noves perspectives a la necessària millora de la competència lectora de l’alumnat de Primària

Topics: Ensenyament de l'escriptura (Educació primària), Lectura (Educació primaria), Dislèxia, Dansa, Educació psicomotriu, Treballs de fi de grau, Penmanship (Elementary), Reading (Primary), Dyslexia, Dance, Movement education, Bachelor's thesis
Year: 2015
OAI identifier: oai:diposit.ub.edu:2445/65675

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.