Implementering av Patientsimulator för Anestesimaskiner

Abstract

In order to facilitate testing of anesthesia machines a patient simulator has been required by Maquet Critical Care AB. A patient simulator has been developed to reduce expensive and time consuming animal experiments and temporary lab arrangements. The patient simulator has been developed and designed to simulate human lungs with regards to anesthetic uptake, production of carbon dioxide and heating and moisturizing exhaled air. The system comprises a container and a test lung to simulate the volume and the dynamic of the human lung. The simulation of uptake of anesthetics has been implemented by pumping a fraction of the gas from the container through a bypass circuit with an active charcoal filter that adsorbs volatile anesthetics. The flow through the bypass circuit is generated by a pump and is controlled by a linear valve. The resulting performance of the patient simulator has fulfilled the requirements. A verification of the performance has been done by weighing the anesthetic uptake filter and comparing it with calculated values. The exhaled simulator imitates human lungs to a large extent. The simulation of uptake of anesthetics follows a model that is a modification of a well known model. A modification of the model was made in order to handle changes in agent concentration. The carbon dioxide production was implemented by dosing carbon dioxide from a gas tank through a mass flow controller. The carbon dioxide in the system can be set to a constant flow to achieve a certain production rate or set to achieve a desired concentration in the exhaled gas. To achieve moisture and right temperature in the exhaled air, a humidification chamber with water with heating elements was used. A connection to the humidification chamber with non return valves was used to guide the exhalation gas through the humidification chamber while bypassing the inhalation gas. This minimizes the humidity uptake in the charcoal filter. To monitor and control the system, a program was made in LabVIEW. The graphical user interface of this program consists of a control panel where measurement data of the system is displayed. Settings of patient data and other parameters are also made here. The program handles the communication with the process using a data acquisition and instrument control device. A PI-controller with gain scheduling and anti-windup was implemented to control the flow through the anesthetic uptake filter. The parameters of the controller were tuned experimentally.För att kunna testa anestesimaskiner har en patientsimulator efterfrågats av Maquet Critical Care AB. Patientsimulatorn konstrueras för att kunna minska antalet kostsamma djurförsök och tillfälliga labuppställningar. Patientsimulatorn har utvecklats och konstruerats för att efterlikna mänskliga lungor med egenskaper såsom upptag av anestesimedel, avgivning av koldioxid samt uppvärmning och befuktning av utandningsluft. Systemet har en behållare och en testlunga för att simulera lungdynamiken hos människan. Anestesimedelsupptaget har implementerats genom att pumpa en del av gasen i behållaren via en bypasskrets med ett kolfilter som adsorberar anestesimedel. Flödet genom bypasskretsen skapas av en pump och styrs med en linjärventil. Anestesimedelsupptaget följer en modell som är en modifiering av en känd modell. Den befintliga modellen hanterade endast konstanta halter anestesimedel, vilket inte återspeglar verkligheten. Modifieringen gjordes för att hantera förändringar i anestesimedelskoncentrationen. Koldioxidavgivningen har implementeras genom att dosera in koldioxid från ett tryckkärl via en massflödesregulator, för att erhålla önskad koldioxidkoncentration alternativt koldioxidproduktion. Fukt och temperatur i utandningen har åstadkommits genom att använda en befuktarkammare med vatten som värms upp med hjälp av två PTC-element. En anslutningsmodul med backventiler konstruerades för att kunna leda exspirationsgasen genom befuktarkammaren och inspirationsgasen förbi kammaren, då vissa komponenter i patientsimulatorn är känsliga för fukt. På detta sätt undviker man även att fukten upptar en del av kolfiltrets adsoptionskapacitet. För att övervaka systemet och dess sensorer samt styra det, har ett program skapats i LabVIEW. I LabVIEW-programmets användargränssnitt har en kontrollpanel byggts där systemets mätvärden presenteras samt patientdata och parametervärden kan ställas in. Programmet hanterar kommunikationen med systemet via en styr- och mätmodul. Styrningen av flödet genom kolfiltret sker med hjälp av en PI-regulator försedd med parameterstyrning och anti-windup och parametervärden har tagits fram experimentiellt. Anti-windup användes för att begränsa styrsignalen till ventilen. Resultaten har varit goda och noggrannheten har bekräftats genom kontrollvägningar av kolfiltret att rätt mängder anestesimedel tagits upp. Patientsimulatorn efterliknar till stor del de egenskaper en mänsklig lunga har

Similar works

Full text

thumbnail-image

Publikationer från KTH

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:kth-10749...Last time updated on 6/16/2016

This paper was published in Publikationer från KTH.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.