Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Heelkunst der paerden, hunne natuer, eygenschappen, ziektens, genees-middels, enz. : ook handelende van alle andere huys-dieren, ossen, koeyen, schaepen, honden, enz. : werk ten behoeve van alle vee-meesters, paerden-smits, landslieden, koopmans in paerden, voerlieden, enz.

By Emmanuel C. Dutoict

Abstract

TAFEL. \ud \ud o*•*•»*»•»*»•» \ud \ud EERSTE DEEL. \ud \ud Voorrede. bladz. 5 buyk-kliei'é 54\ud r. Beschryving der levens- 18. Van de nieren. 55\ud geesten. i5 19. Van de blaese. 57\ud 2. Van den omloop des 20. Van de verdeelinge der\ud bloeds. j.4 zenuwen* 5g\ud 5. Van de herssenen. 17 21. Van de gevoeligheyd\ud 4. Van het rugge-merg. 18 der zenuwen. 46"\ud 5. Van de bloed-vaten en 22. Van eenige andere\ud andere. 19 vremde gevallen. 52\ud 6. Van de zenuwen. Ibid. 23. Teekens der ziekten. 53\ud 7. Van het opper-vlies. 20 24. Hoe eenen goeden mees-1\ud 8. Van de huyd. Ib. ter zal ordonneren en on-\ud 9. Van de inwendige dee- derzoeken de oorzaek der\ud 'len. 21 ziekte. 57\ud 10. Van de borst. 22 s5. Vanhetbloed-laeten.60\ud 11. Van den buyk. Ib. 26. Van de oude pratike. 64\ud 12. Van de inwendige dee- 27. Hoe men een paerd op\ud len in hun byzonder. 27 het groen voeyer moet stel-\ud i3. Van de longe. 28 len, en dan weder op het\ud i4. Van de lever. 29 droog. 66\ud i5. Van de mil te. 3o 28. Van de gezwellen des\ud 16. Van de maeg. 5i monds. 68\ud 17. Van den pancreas of 29. Van over-tanden, ook \ud wol ve-tanden genaemd. 70 3i. Van eenigeoudeenver-\ud 3o. Van het kort-aderen, worpe inwendige genees-\ud en het breken van de mu- middels,by voorige tyden\ud lette, het openen der klie- gebruykt. j<±\ud ren, enz. 72\ud * .,\ud TWEEDE DEEL.\ud Ziektens der Poerden.\ud 1. Van den hoest en knug 10. Van de huyk - pyn\ud der paerden. 83 veroorzaekt door de wor-\ud 2. Van hèt stragilloen oi' men, en de genezing om\ud droes. 92 die te dooden en af te\ud 3. Van het regt snot, in dryven. 128\ud Vlaendereh rot-snot ge- 11. Van de vervangent-\ud naemd. 96 heyd of verwatering. i3i\ud 4. Van de long-ziekte. 102 12. Van de versloplheyd\ud 5. Van het pleurus, of biri- der ingewanden, of ob-\ud nen-borst-vliesen. io4 structien. 157\ud 6. Van den worm of farcia i5. Van de byzondere ver-\ud gënaemd. 106 stoptheyd, door het mist\ud 7. Van den klem, in het in de darmen. i38\ud fransch mal—de-cerf', ook i4. Van de korts der paer-\ud tetanos in de nieuwe frah- den. 13g\ud sche schooien. n3 i5. Van de ontstekenllieyd\ud 8» Van den kol, zyne ver- of inflammatie. i4i\ud schillen en zyne oorzae- 16. Van de dempigheyd\ud keii. 116 der paerden. i44\ud 9. Van allerley soorten van 17. Van de vallende ziekte,\ud btiyk-pynen,en verstopt- épilepsie genaemd. i4g\ud heden der blaese en an- 18. Van de ziekte genaemd\ud dere. 120 gesmolten - smeer , ofTAFEL» 089\ud liese. 101 seii* i85\ud 19. Van de onbeweeglyk- 33. Van het zinken van de\ud heyd of onberoerlykheyd, lyf-moeder. —- Het zinken\ud enz. i53 van de roede. — De omge-\ud 20. Van de knauw-pyn, keerde lyf-moeder.—Den\ud verooi'zaekt door het eten ontyilligen roeden-stand*\ud Van het jong hout. in het 187\ud voor-jaer. i54 34. Van den gezwollen\ud 31. Van de versmagting, kloot-zak. — Van het\ud verstikken door rook. i58 zwellen der kokers door\ud 22. Van het vergif; hoe een veureri ofsnyden. 189\ud paerd kan Vergeven wor- 35. Van het afwerpen van\ud den. 160 het veulen. 191\ud a3. Van het dol worden en 56. Van de spanninge der\ud water-schrik. 162 vliesen, érélhisme, eresi-\ud la. Van den snik der paer- pèle. 194\ud dem iji 3y. Van de abcessen eri den\ud 25. Van het slaen des herte. antrcix. ig(j\ud 172 58. Van alle abcessen, ettç-\ud 26. Van de lamheyd , ge- ringe of suppuralie. 200\ud raektheyd, apoplexie. 175 59. Van de overgeweldige\ud 27. Van den inwendigen ptirgeer-dranken. 2ó3\ud bloed-vloed. 174 4o. Van de opgezwollend-\ud 28. Van den geeleil-zugt. heyd door wind onder dé\ud 175 liuyd. 207\ud ,29. Van het borst-gezwel, 4i. Van de paerden die\ud avant-cœur genaemd. 176 slegt hair hebben, ge-\ud 5o. Van het water-zugt, zwollen beenen, en in"\ud leden-zugt, lyf-water. 179 eenen teerenden staet zyn ;\ud 3i.Van den uytslag des hoe mende zelve helpen\ud bloeds. 182 moet en heelen. 208\ud 32. Van het bloed - pis-\ud 25f>(JO TAFEL.\ud DERDE DEEL.\ud Uytwendige ziektens, zeeren en kwellingen , hee-?\ud linge en handwerk, geneeskunde, enz.\ud !» Van de nieuwe en oude 12. V%n de hieuken der\ud wonden. 2i5 zagte deelen. 238\ud 2. Van de kangrein, hy 15. Van het 3Ìmpel gezwel\ud sommige mortificale ge- binnen de Tullen. 2%\ud naemd. 221 1*. Van het omslaen en\ud 5. Van de inëeting of rot- vervringen des voets. 24o\ud ting der beenderen {carie). i5. Van het verrekken der\ud 223 schouder {écart). 243\ud 4. Van de krauwte pf krau- 16. Van de verrekte heupen\ud wagie (gale). 226 en billen. 244\ud 5. Van de gebroke beende- 17. Van den gezwollen\ud ren. 227 schenkel of ham, by de\ud 6. Van het gezwel op het Fransehe^'a/vef genaemd.\ud hoofd genaemd den mol, 245\ud in het fransen mal-de- 18. Van de krampe of op-\ud taupe. 23o krimping. lb.\ud 7. Van het gezwel op het 19. Van de gestooten , ge-\ud schof (mal-dc garrot). 235 slagen, vervrongen pesen,\ud £3. Van de gezwellen op den nerfêrure genaemd. 246\ud . rugge en op de ribben , 20. Van de geborsten aders\ud door het drukken van den (varices). ity\ud zadel. 235 21. Van de fistels, of ge-\ud o. Van het gezwel in de zwellen der ader-laeting.\ud ooren. . .236 Io\ud 10. Van de gevrongen en 22. Van de afgesneden ton-\ud gebroken leden. Ib. ge. 25o\ud li. Van de kwetzing op 23. Van dekwetsueren dooi-\ud den liais. 257 helmond-stuk. 25iTAFEL. 591\ud 24. Van de fistels aen de kooten (poireaux). 270\ud ruyn - paerden door het 37. Van de liggers (loupe).\ud snyden. 252 '271\ud q5. Van de klooven in de 38. Van de simpele gezwel-\ud beenen (molandres en so- len aen de horst. 272\ud landres). 255 3g. Van het kribhe-byten.\ud 26. Van den zeeren steirt, 275\ud en verlies van het hair 4o. Van de uytgezonken\ud (arrête). 254 heupe (épointé). Ib.\ud 27. Van de klooven in het 4i. Van de opgetrokken\ud onderste gevrigl, in het Janken. Ib.\ud fransch mule traversine 42. Van de sprynk-hielen.\ud genaemd. 255 274\ud 28. Van de waters in de 43. Van de geboogen bee-\ud beenen. 257 nen-, Ib.\ud 29. Van het gezwel door 44. Van de paerden die\ud iiytgeborstenheyd (vessi- over de gevrigten staen\ud gnon). 263 (bouleté). 2?5\ud 5o. Van het gezwel caplet 45. Van de styve beenen.\ud genaemd. 264 Ib.\ud 5i". Van de gezwellen jar— 46. Heelinge voor paerden\ud dun en de courbe genaemd. die styf zyn in de leden,\ud : 264 schouders en beenen. 278\ud 32. Van de spaenen en 47. Van den voet, zyne be-\ud spakken (éparvins). 266 schiy ving en deelen der\ud 33. \'an de heuver-beenen zelve. Ib.\ud (suros). 267 48. Van de ziekten en kwel-\ud 34. Van de loupe op den lingen des voets, reme-\ud bol (loupe au boulet). 269 dien , heelingen, enz. 285\ud 55. Van de moletten , gal- 49. Ziektens en kwellingen\ud len genaemd. . Ib. der oogen. 3i8\ud 36. Van de pusten in de 5o. Van het trekken der3g à ta FE i,i\ud zooien. 3'i5 dingen Voor verschillende\ud 5i. Wyze om zonder ge- ziektens. 338\ud vaer van slegt gevolg en Dranken, electuairen, con-\ud gemakkelyk den steert te serven,enz. 343\ud snydenophetengelsch.527 Diversche lavementen en\ud 52. Van de natuer der klysterien. 55o\ud paerden. ' 33o Verscheyde soorten van\ud 53. Aenmerkingen op den uytwendige medicamen-\ud oorsprongderziektens.35i ten. 355\ud Bereyding van den teria- Van de slegte medicament\ud kei. 333 ten, enz. , 368\ud Bereyding van het goed Algemeene aenmerkingen,\ud coi'diael-poeder. 336 bewyzen , en besluyt van\ud Verscheyde goede berey- het werk der paerden. 5^0\ud TWEEDEN BOEK,\ud Handelende van de stieren, ossen, koeyen, geytetiy\ud schoepen, verkens , honden, katten , konynen ,\ud enz. ; hunne lyzondere kwellingen en genees-\ud kunde, enz.\ud 1. Van de zeere voeten 5. Van eenige kwellingen\ud [fourchet of piétain ge- eygen aeri de verkens. 38;»\ud naemd). ■ 376 6.Vandeinwendige pokken\ud •2. Als het vee dik opge— (phthisie tubercul.") 383\ud blaezen is. 577 7. Van de konynen. 385\ud 3. Van eenige kwellingen Middel tegen de ralten en\ud eygenaendeschaepen.378 muyzen. 386\ud 4. Van de rotting der scliae- Geluk-wensch. Ib.\ud pen. 379 .\ud JB ■; ■ . • • : ■:. : '..,.■ ::.\ud EYNDE DER TAFEL

Topics: Diergeneeskunde, Veterinary Medicine, horse, Diergeneeskunde. Paard, Diergeneeskunde
Publisher: ter drukkery van J.-N. Houdin
Year: 1827
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34275
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.