Article thumbnail

Tumppaa se! : tupakastavieroituskurssilaisten alkuhaastattelu

By Jonna Reinikainen and Taru Virtanen

Abstract

Tupakkatuotteet aiheuttavat riippuvuutta, joka johtaa jatkuvaan tupakkatuotteiden käyttöön. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tupakastavieroituskurssille osallistuneiden tupakointitottumuksia, lopettamisyrityksiä ja pitkäaikaissairauksia ennen tupakastavieroituskurssia. Työn tavoitteena oli kehittää Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) keuhkoklinikan tupakastavieroituskurssia. Tupakastavieroituskurssi järjestettiin Tyksin keuhkoklinikalla vuosina 2007–2012. Tutkimusmenetelmänä oli strukturoitu kyselylomake ”Tupakastavieroitus – alkuhaastattelu”. Kyselyyn vastasi 88 (=n) kurssille osallistunutta henkilöä. Opinnäytetyön aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin käyttämällä Excel-ohjelmaa ja tulokset esitettiin frekvensseinä, kuvioina sekä taulukoina. Tässä opinnäytetyössä tupakkatuotteilla tarkoitetaan savukkeita, nuuskaa, sikareita ja piippuja. Keskimääräisesti päivässä tupakoitiin 16–20 savuketta. Kurssilaisista 41 (53 %) oli aloittanut tupakoinnin 16–20-vuotiaana. Tupakastavieroituskurssilaisista 84 (99 %) tupakoi muiden paikkojen lisäksi myös kotona. Osallistujista 32 (30 %) kertoi jonkun muun heidän lisäkseen tupakoivan kotona. Kahvinjuonnin yhteydessä tupakoi 65 (82 %) osallistujaa. Hieman yli puolet kertoi tupakoinnin lisääntyvän alkoholia nautittaessa. Tämä tupakastavieroituskurssi oli ensimmäinen tupakoinnin lopettamisyritys 11:lle (17 %) vastaajista. Aikaisemmin lopettamista yrittäneiden käytetyin menetelmä tupakoinnin lopettamisen tukena oli nikotiinikorvaushoito. Tupakoinnilla oli 69:n (90 %) mukaan rauhoittava vaikutus. Tupakastavieroituskurssilaisista 68 (86 %) kertoi sairastavansa yhtä tai useampaa pitkäaikaissairautta. Nimetyistä sairauksista astma oli yleisin. Tupakastavieroitusta tulee jatkossa kehittää edelleen ja pyrkiä luomaan uusia keinoja savuttomuuden takaamiseksi. Jo varhain aloitettu tupakkavalistus tuo laajempaan tietoisuuteen tupakoinnin haittavaikutukset, sekä aktiivisen että passiivisen tupakoinnin osalta. Tupakkatuotteiden mainonnan kieltäminen, näkyvistä poistaminen kaupoissa sekä työpaikkojen että julkisten tilojen savuttomuus edesauttavat tupakastavieroitusta luoden näin parempaa pohjaa savuttomalle Suomelle.Tobacco products cause addiction which leads to constant using of tobacco products. The purpose of this thesis was to study smoking habits, cessation attempts and chronic diseases of those people who were involved themselves to this smoking cessation intervention in group course. This interview was made before the smoking cessation course. The aim of this thesis was to develop smoking cessation course of Pulmonary diseases outpatient clinic of Turku University Central Hospital. The smoking cessation intervention in group course was organized in the years 2007-2012 in the Pulmonary diseases outpatient clinic. The research method was structured questionnaire “Smoking cessation – opening interview“. There were 88 persons who participated to this smoking cessation course. The data of the thesis was analyzed by using Excel and the results were presented by frequencies, diagrams and tables. Cigarettes, snuff, cigars and pipes are tobacco products in this thesis. The most common smoking number was 16-20 cigarettes per day. The 41 (53 %) of course participants had started to smoke at the age of 16-20. The 84 (99 %) of smoking cessation course participants smoked also in their home and somewhere else. There were 32 (30 %) participants who told that they weren’t the only ones who smoked in their home. There were 65 (82 %) participants who smoked and drunk coffee at the same time. About half of the participants were told that their smoking increases when they drink alcohol. This course was the first attempt to quit smoking for 11 (17 %) of the participants. Nicotine replacement therapy was the most used method among these people who tried to quit smoking earlier. There were 69 (90 %) persons who said that smoking calms down. Smoking cessation course participants (n=68, 86 %) told that they have one or more chronic disease. The most common named disease was asthma. Smoking withdrawal is needed to develop further and further and there have to try create new ways to guarantee smoke-free society. Tobacco enlightenment which is started as early as possible makes better knowledge of the dangers of active and passive smoking. By forbidding of advertising of tobacco products, taking them out of sight in the shops and making workplaces and public areas smoke-free helps smoking withdrawal and creates better preconditions to smoke-free Finland

Topics: tupakastavieroitus, strukturoitu kyselylomake, tupakkatuote, tupakastavieroituskurssi, Hoitotyö, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/92701
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.