Article thumbnail
Location of Repository

Perifeeristen kanyyli-infektioiden ehkäisy kirjaamiskäytäntöä muuttamalla : TOLA-hanke "täppä"

By Kika Kallen-Autio and Minna Ataruwa

Abstract

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä näyttöön perustuva ehdotus uuden kirjaamiskäytännön aikaan saamiseksi. Opinnäytetyö on osa kolmivuotista yhteistyöprojektia (TOLA), jonka tarkoituksena on tuottaa yhdenmukainen näyttöön perustuva toimintamalli laskimonsisäisen mikrobihoidon oikeellisuudesta. Yhteistyökumppanina toimivat HUS:n Medisiininen tulosyksikkö sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu. Edellisten hankkeessa olevien opinnäytetöiden mukaan kanyylin juuren ihon päivittäinen tarkistaminen ei toteudu. Tämä opinnäytetyö on tuotetyö, jossa näyttöön perustuvan tiedon pohjalta tuotettiin yhdenmukainen potilasturvallisuutta parantava kirjaamiskäytäntö. Sen myötä kanyylin juuren ihon tarkkailu ja siitä kirjaaminen tapahtuisivat päivittäin. Näyttöä tuotteen tueksi etsimme systemaattisesti eri tietokannoista, hoitotyön suosituksista sekä alan julkaisuista. Mukaan valitsimme artikkeleita jotka käsittelivät kanyyli-infektioita, potilasturvallisuutta sekä kirjaamisen parantamista. Kanyyli-infektiot ovat suurin vierasesineen aiheuttama infektioryhmä sairaaloissa. Ne pitkittävät potilaiden hoitojaksoja ja lisäävät hoidon kustannuksia. Yksi keino vähentää kanyyli-infektioiden syntyä on päivittäinen kanyylin juuren tarkistaminen. Se on nopea ja helppo toimenpide jonka avulla potilaan hoidon laatu ja potilasturvallisuus paranevat. Artikkeleissa mainittiin kirjaamiskäytännön muuttamisen sekä erilaisten tarkistuslistojen käyttöönoton parantaneen potilasturvallisuutta infektioita vähentäen. Erilaiset tarkistuslistat ja mittarit tukevat hoitohenkilökunnan työskentelyä potilaan turvallisuuden takaamiseksi. Tekemämme ehdotuksen mukaan kanyylin juuren ihon kunto tarkistetaan ja kirjataan päivittäin sitä varten muokatulle kohdalle Uranuksen hoitotaulukkopohjaan. Toinen mahdollisuus on kirjata potilaan kanyylin juuren ihon kunto manuaalisesti seurantalomakkeeseen, jota säilytetään osaston lääkehuoneessa. Tämän ehdotuksen avulla osaston henkilökunta saa helpon työkalun, jonka avulla kanyyli-infektiot vähenevät.The purpose of this final project was the prevention of cannula infection by revising the way of documentation. Our final project is a part of a larger, three year project (TOLA), aimed to create a consistent procedure for intravenous antimicrobial medicine treatment. Partners on this project are Helsinki University Hospital`s (HUH) department of medicine and Metropolia University of Applied Sciences. This final project is a product, for which we developed a new, consistent way of documentation, supported by evidence based articles on the subject. In order to find confirmation for our work, we made several systematic searches in various databases, guidelines and nursing publications. We chose for reference articles on cannula infections, patient safety and the improvement of documentation. Cannula infections are the most common complications in hospitals. They prolong the treatment periods as well as increase the costs of health care. One way of preventing can-nula infection is daily monitoring, which is a quick and easy tool to increase the quality of care. Previous final projects in this project found that inspection of cannula and its skin does not happen daily. However, research articles showed that changing documentation practices and using different checklists had reduced the amount of infections. In this way, checklists and other quality instruments support the nursing staff in maintaining patient safety. Our suggestion is that daily monitoring of the skin around the cannula and its documentation be added to the HUH´s electronic documentation form. Another option is to manually add the results on to a paper form devised for this purpose to be kept in the medicine storeroom in the ward. Either way, the main issue is to check the skin around the cannula daily. What we suggest is a simple but effective infection control tool for the nursing staff

Topics: kanyyli, kanyyli-infektio, potilasturvallisuus, aseptiikka, systemaattinen kirjaaminen, Sairaanhoitaja, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyö
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/89522
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.