Article thumbnail

Vammaisten asiakkaiden kokemuksia ja toiveita Toimintapiste Rastin päivätoiminnasta

By Hanna Masalin

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää päivätoiminnan asiakkaiden omia kokemuksia päivätoiminnasta. Tarkoituksena oli myös selvittää heidän päivätoimintaan liittyviä toiveita. Tutkimuksen myötä Toimintapiste Rasti saa toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää tietoa asiakkaiden kokemuksista ja toiveista. Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastateltavana oli viisi päivätoiminnnan asiakasta. Tutkimusaineisto analysoitiin teemoittelua käyttäen. Tulosten mukaan päivätoiminnassa tehtyjä työtehtäviä pidettiin monipuolisina, mielekkäinä ja haastateltavia innostavina. Päivätoiminnassa opittuja asioita olivat itsenäisen elämän taidot, käytöstavat, ajan hahmotus ja sosiaaliset taidot. Haastateltavien mielestä oma-aloitteisuutta tuetaan. Ohjaajien tunnettavuus oli hyvä haastateltavien keskuudessa. Haastateltavat tunsivat ajoittain tarvetta lisäohjaajille ja yksilölliselle ohjausajalle. Sosiaalisten suhteiden löytymistä pidettiin yhtenä päivätoiminnan parhaista puolista. Haastateltavien toiveissa esiintyivät miesohjaajien lisääminen, erilaiset työtehtävät, aktiviteetit ja ulkopuolinen toiminta. Johtopäätöksistä ilmenee päivätoiminnan tuoneen haastateltaville sosiaalisia suhteita, itsenäisen elämän taitoja ja etenkin kattavaa sekä elämyksellistä tekemistä. Haastateltavat kokivat viihtyvänsä päivätoiminnassa. Kehittämisen kohteita haastateltavien mukaan olivat työtehtävien laajempi vaihtuvuus, jakelukeittiön ruuan monipuolistaminen ja melutason laskeminen.The purpose of this study was to examine clients’ experiences of the daily activities. The aim was also to find out their wishes for daily activities. Information collected for this study from clients is important aspect for development of services in Toimintapiste Rasti. The thesis was a qualitative study. The data collection method used was a theme interview. The interview was conducted by five clients in day activities. The data were analyzed using a theme interview. According to the results, clients considered the work tasks versatile, meaningful and inspiring. Independence in life skills, manners, sense of time-tables and social skills are the most valuable things the clients have learned during the day activities as well as their initiative was encouraged. From time to time interviewees wished to get more instructors as well as individual working time from instructors. Having more social contacts was mentioned as one of the best sides of daily activities. In the future inter-viewees hoped that bigger part of instructors could be men and work tasks could be more many-sided. Also the clients wished more versatile activities and activities on free time. In conclusion, daytime activities have given social relationships, independence in life skills and new experiences for the clients, and they were glad about them. As devel-opment points they named more diversity in daily tasks, diversifying the food and lowering the noise

Topics: asiakaslähtöisyys, osallisuus, päivätoiminta, vammaisuus, asiakaslähtöisyys, osallisuus, päivätoiminta, vammaisuus, fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, Sosiaalialan koulutusohjelma
Publisher: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/66121
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.