Article thumbnail
Location of Repository

Terveystietoa mielenterveyskuntoutujille

By Minna Mänttäri

Abstract

Mielenterveyskuntoutujilla on usein ylipainoa sekä epäterveelliset ravitsemustottumukset, ja heidän liikuntansa on vähäistä sekä yksipuolista. He tarvitsevat tietoa ja tukea toteuttaakseen terveellisiä elämäntapoja. Kehittämistyön tavoitteena on lisätä mielenterveyskuntoutujien tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä niiden merkityksestä omaan hyvinvointiin. Lisäksi tavoitteena on saada mielenterveyskuntoutujat noudattamaan terveellistä ruokavaliota sekä lisäämään liikuntaa. Hoitohenkilökunnan tulisi tukea mielenterveyskuntoutujia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehittämistyö toteutettiin neljän eri intervention avulla eräässä Kymenlaakson pienkodissa, joka tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille. Kaksi ensimmäistä interventiota olivat luentoja, joissa kerrottiin terveellisestä ruokavaliosta ja sen merkityksestä hyvinvointiin sekä liikunnasta ja sen merkityksestä. Kolmas interventio oli liikuntatuokio, jossa kokeiltiin kolmea erilaista liikuntamuotoa. Liikuntatuokiossa saatiin onnistumisen kokemuksia sekä hyvää mieltä. Neljäs interventio oli askartelutuokio, jossa selvitettiin, mitä luennoista oli jäänyt mieleen. Mielenterveyskuntoutujat noudattivat osittain terveellistä ruokavaliota hoitohenkilökunnan tukemana. Osa ymmärsi terveellisen ruokavalion merkityksen ja halusi siitä lisää tietoa. Liikuntaa mielenterveyskuntoutujat halusivat jonkin verran lisää. Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat tukea ja kannustusta noudattaakseen terveellisiä elämäntapoja jokapäiväisessä elämässä.Mental health patients usually have overweight, unhealthy eating habits and their exercise is slight and one-sided. They need information and support to achieve a healthy lifestyle. The aim of this development project is to increase mental health patient´s knowledge of healthy nutrition and exercise and their impact on their own wellbeing. In addition to that one aim is to make mental health patients follow a healthy diet and to increase exercise. The nursing staff should support mental health patients to achieve these aims. The development project was carried out with help of four interventions in one nursing home for people in mental health rehabilitation in Kymenlaakso. Two of these interventions were lessons dealing with healthy nutrition and exercise and their effects on wellbeing. The third intervention was a sports lesson, which included three different exercises. The sports lesson gave experience of success and high spirits. The fourth intervention was a handcraft moment and it showed what the participants remembered of the lessons. Mental health patients partly followed a healthy diet with the support of the nursing staff. Some of them understood the importance of healthy nutrition and wanted more information of that. Mental health patients wanted a little more exercise. Mental health patients need support and encouragement to follow a healthy lifestyle in their everyday lives

Topics: liikunta, mielenterveyskuntoutujat, ravitsemus, tukeminen, liikunta, mielenterveyskuntoutujat, ravitsemus, tukeminen, Terveyden edistäminen, fi=Sosiaali- ja terveysalan johtaminen|sv=Ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen|en=Management of Health and Welfare|, Terveyden edistämisen koulutusohjelma (ylempi AMK)
Publisher: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Year: 2010
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/13049
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.