oaioai:DiVA.org:hb-9303

Det är möjligt! Samverkan mellan bibliotek, äldreomsorg och funktionshindersomsorg

Abstract

Folkbibliotekens uppsökande verksamhet för vuxna har långa traditioner. På senare år har den dock stagnerat på många håll, delvis på grund av besparingar men också av andra skäl. Det pågår fortfarande mycket engagerat arbete för att nå ut till funktionshindrade och äldre som inte själva har möjlighet att komma till biblioteket. Men samhället har förändrats, och gamla metoder som depositioner och Boken kommer behöver förnyas och kompletteras. Många bibliotek har också vittnat om svårigheter att få till samarbeten med hårt pressade verksamheter inom vård och omsorg. Idag finns många olika utförare och inriktningar i den sektorn, medan biblioteken fortfarande till allra största delen drivs i kommunal regi

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:hb-9303Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.