oaioai:DiVA.org:rkh-61

Kultur och omvårdnad : en litteraturstudie om kulturens betydelse i omvårdnadsarbetet

Abstract

Sverige har gått från ett monokulturellt samhälle till ett mångkulturellt samhälle. En allt större del av Sveriges befolkning består av människor med olika kulturella och etniska bakgrunder. Det senaste decenniet har kombinationen av en åldrande befolkning med varierad etnisk och kulturell bakgrund ställt nytt krav på svensk hälso- och sjukvård. Detta innebär att sjuksköterskor kommer att träffa människor från olika kulturer och med olika vård behov. Med detta i beaktande är det betydelsefullt att belysa vikten av kulturell omvårdnad och kulturkompetens i mötet med patienten. Bakgrund: Patienter med annan etnisk bakgrund kan vara sårbara på grund av de problemen som inträffar när de flyttar till ett nytt land. Kulturella skillnader och språk svårigheter kan vara ett hinder för patienten att söka eller få adekvat vård. Syfte: Att belysa kulturens betydelse i omvårdnadsarbetet. Metod: En litteraturstudie utförs för att kunna besvara syftet. Tio vetenskapliga artiklar har valts ut. Nio av de valda artiklarna har en kvalitativ ansats och en är en blandning av kvantitativ och kvantitativ ansats. Resultat: Sju kategorier identifierades i studien; Språk och kommunikation, Samarbeta med anhöriga, Sjuksköterskan attityder och uppfattningar, Betydelse av utbildning, Vikten av kulturell kompetens inom omvårdnad, Sjuksköterskans yrkesroll samt Patient perspektiv. Slutsats: Resultatet påvisar de berörda kategorier i studierna som har betydelse i vårdande av patienter från annan kultur. Studien fokuserade på att belysa betydelsen av kulturen i omvårdnadsarbetet. De flesta studierna här huvudsakligen berört sjuksköterskorna men i resultat delen lyfts bland annat patientens perspektiv fram vilket uppsatsens författare tycker att det kan bidra till att skapa medvetenhet hos alla hälso-sjukvård personal inom olika områden.Sweden has changed from a monoculture society to a multicultural society. A big part of the Swedish population today consists of people with different cultural backgrounds. These past decades the combination of the ageing population with different cultural backgrounds has put new demands on the Swedish health sector. This means that nurses today and in the future will meet patients from different cultures and with various health needs. Putting this in consideration it is significant to highlight the importance of cultural care and cultural competence in nursing encounter. Background: Patients with different ethnicity can be vulnerable because of problems they face when they move in the new country. Cultural differences and language barriers can be one of the obstacles for a patient to receive sufficient health care. Aim: The purpose of this study is to illustrate the importance of cultural care and cultural competence and the effects it has in nursing. Method: A literature study is designed to answer the aim of the study. Nine qualitative scientific articles and one article composed of both quantitate and qualitative are selected for the study. Results: seven categories were identified in the study: Communication and language barriers, education, cooperation with relatives, nurse’s attitudes, cultural competence, patient perspectives and nursing profession role. Conclusion: The result demonstrates categories in the studies that are important in caring for patients from other cultures. The study focused on highlighting the importance of culture in nursing. Most studies where about nurses but in the results section highlights include the patient's perspective, which essay writers feel that it can also help create awareness among all health care professionals in various fields

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:rkh-61Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.