oaioai:DiVA.org:uu-226191

Idealfarmaceuten : En diskursanalys av hur den ideala farmaceuten konstrueras i tal och skrift

Abstract

Med utgångspunkt i ett ökat personlighetsfokus i rekryteringssammanhang syftar denna studie till att synliggöra antaganden kring rekrytering och den ideala medarbetaren i tal och skrift. Fältet har avgränsats till apoteksbranschen och specifikt farmaceutyrket då det genomgått stora förändringar till följd av avregleringen. Dessutom är det intressant att undersöka personlighetens roll i ett yrke som ställer höga krav på formell kompetens. Fokus ligger på att undersöka hur idealfarmaceuten konstrueras i platsannonser samt hur rekryterare talar om personliga egenskapers betydelse i apoteksbranschen. Med socialkonstruktionismen och diskursanalys som referensramar genomfördes en kvalitativ undersökning av platsannonser och intervjuer med rekryterare. Två av dessa intervjuer gjordes med representanter för apotekskedjor, en med en konsult som arbetar med HR-frågor och den sista med en respondent som arbetar med rekrytering mot läkemedelsindustrin. Materialet analyserades med utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys. Studien visar att apotekskedjorna konstruerar en liknande bild av idealfarmaceuten i platsannonserna. Personlighet konstrueras i både platsannonser och rekryterarnas diskurs som något bestående medan kompetens ses som formbart. Detta anses legitimera ett större fokus på personlighet vid rekrytering. Idealfarmaceuten framstår i resultatet som utåtriktad och säljande vilket grundas i yttre samhälleliga och ekonomiska faktorer

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:uu-226191Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.