Article thumbnail

Användbarhet av AliveCor (KardiaMobile 1L) för EKG-registrering hos katt i hemmet

By Sandra Dahlström

Abstract

I en undersökningssituation i klinikmiljö har katter ofta en ökad hjärtfrekvens, eftersom de kan uppleva situationen stressande. Detta kan försvåra bedömningen av den kliniska statusen hos katten eftersom en förhöjd hjärtfrekvens dessutom kan indikera en mängd olika sjukdomstillstånd. Vid förekomst av arytmier under den kliniska undersökningen är det viktigt att utreda vilket typ av arytmi som föreligger och den kliniska betydelsen av den hos patienten. Vid hjärtauskultation med ett stetoskop, palpation av hjärtstöten eller via ett elektrokardiogram (EKG) kan hjärtfrekvensen mätas och hjärtrytmen undersökas. EKG-registrering vid klinik innebär emellertid flera moment som kan stressa katter, och kan därmed potentiellt påverka hjärtrytmen och hjärtfrekvensen. Möjligheten att djurägaren själv i hemmet utför EKG-registreringar medför fördelar så som en mindre stressfull miljö för katten. Detta kan vara värdefullt vid utvärdering av hjärtfrekvens och hjärtrytm hos katter för monitorering av eventuella arytmier, utredning av frekventa svimningar, och respons till behandling av dessa tillstånd. Denna studie syftade till att undersöka användbarheten av ett EKG system, AliveCor KardiaMobile 1L, i syfte att monitorera hjärtfrekvens och hjärtrytm i hemmiljö utfört av djurägaren. Dessutom utvärdera tillförlitligheten hos mjukvarans algoritm vid bedömning av hjärtrytm. Avslutningsvis syftade studien till att undersöka om det förelåg skillnader i hjärtfrekvens och hjärtrytm vid EKG-registrering vid klinik respektive i hemmet. Till studien rekryterades 22 kliniskt friska katter. Initialt genomfördes en klinisk undersökning med fokus på hjärt- och lungstatus, därefter utfördes en hjärtultraljudsundersökning och slutligen en standard EKG-registrering. Nästa steg var att djurägaren registrerade EKG i hemmet med hjälp av KardiaMobile 1L; vilket är en fristående enhet för trådlös EKG-registrering anpassad för smartmobiler via applikationen Kardia. Djurägarna fick till slut svara på en enkät rörande hur de upplevde användbarheten av systemet. I 99 % av registreringarna överensstämde den automatiska hjärtfrekvensen mellan KardiaMobile 1L med den manuellt uträknade vid tolkning av EKG. En regelbunden sinusrytm identifierades manuellt i 91 % av registreringarna och respiratorisk sinusarytmi i de resterande. Kardiaapplikationens algoritm klassificerade emellertid hjärtrytmen som ”möjligt förmaksflimmer” (48 %), ”oklassificerad” (35 %), ”oläslig” (10 %), ”för kort” (4 %), ”takykardi” (2 %) eller ”normal” (1 %). På klinik förekom sinusrytm i 100 % av registreringar. Hjärtfrekvensen var signifikant högre vid auskultation och vid EKG-undersökning utfört på djursjukhuset jämfört med EKG-registreringarna i hemmet med KardiaMobile 1L. Resultatet för utvärdering av användbarheten visade följande: 82 % av djurägarna tyckte att informationen rörande utförandet av EKG registrering var lätt att förstå, samtidigt som 59 % ansåg det praktiska utförande vara medelsvårt. Konklusionen från studien är att KardiaMobile 1L har en förhållandevis god användbarhet för EKG-registrering vid monitorering av hjärtfrekvens och hjärtrytm hos katt i hemmet. Överensstämmelsen mellan de automatiska och manuella beräkningarna av hjärtfrekvens är hög. Algoritmen är ej tillförlitlig hos katt för bedömning av hjärtrytm, och tolkning av EKG bör av den anledning utföras manuellt.In a clinical environment, stress often causes an increased heart rate in cats. This can make the interpretation of the cats’ clinical status more difficult, because an increased heart rate also can indicate a variety of different diseases. In the case of suspected arrhythmias identified during cardiac auscultation, it’s important to investigate the type of arrhythmia that occurs and the potential clinical significance. The heart rate and heart rhythm can be characterised in different ways; such as by auscultating the heart using a stethoscope, by palpating the heartbeat or by recording an electrocardiogram (ECG). ECG-registration at the clinic involves several steps that can stress cats and potentially affect the heart rhythm and heart rate. The possibility that the owner performs an ECG-registration at home has benefits, including a less stressful environment for the cat. This can be of value when investigating frequent episodes of fainting and when monitoring potential arrhythmias and response to treatment of these conditions. The purpose of this study was to evaluate the usefulness of AliveCor KardiaMobile 1L in a population of clinical healthy cats. The aim was to monitor heart rate and heart rhythm in cats by the owner in their home environment, and furthermore, evaluate the reliability of the software algorithm when assessing the heart rhythm. An additional aim was to investigate whether there were any differences in heart rate and heart rhythm in ECG-registrations performed in a clinical environment compared to in the cats’ home environment. The study population included 22 cats. Initially, the cats underwent a general physical examination focussing on the heart and lung status, an echocardiographic examination, and an ECGregistration at the clinic. Thereafter, the cat owner registered an ECG in the home environment using the KardiaMobile 1L system, a handheld device for smartphones for wireless registrations of ECGs. Finally, the owners answered a questionnaire about how they experienced the usefulness of the system. In 99% of the registrations, the automatic heart rate from KardiaMobile 1L was the same as the manually calculated ones from the ECG interpretation. A sinus rhythm was identified manually in 91% of the registrations and respiratory sinus arrhythmia in the remaining ones. However, the Kardia-application’s algorithm classified the heart rhythm as “possible atrial fibrillation” (48%), “unclassified (35%), “unreadable” (10%), “too short” (4%), “tachycardia” (2%) or “normal” (1%). At the clinic, sinus rhythm occurred in 100% of the registrations. The heart rate was significantly higher during auscultation and ECG-registration performed at the clinic compared with the ECG-registration at home with KardiaMobile 1L. From the questionnaire for evaluating of the usefulness of KardiaMobile 1L 82% responded that the instructions were easy to understand, however 59% responded that the practical registration of ECG at home comparably difficult. It is concluded that KardiaMobile 1L has a comparably good usefulness for ECG-registration, when monitoring heart rate and heart rhythm in cats at home. The agreement between the automatic and manually obtained values of heart rate is high. However, the software’s algorithm is not reliable for evaluating the heart rhythm, and for this reason the ECG interpretation should be done manually

Topics: Animal diseases
Year: 2020
OAI identifier: oai:stud.epsilon.slu.se:16138

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.