oaioai:gupea.ub.gu.se:2077/64889

Har magra mejeriprodukter någon effekt på blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck? – en systematisk översiktsartikel

Abstract

Sammanfattning Titel: Har magra mejeriprodukter någon effekt på blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck? Författare: Louise Hedblom och Charlotte Jönsson Handledare: Jenny van Odijk Examinator: Klara Sjögren Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2020-04-01 _____________________________________________________________________ Bakgrund: WHO uppskattar att drygt en miljard personer har hypertoni världen över. I Sverige ses en förekomst hos cirka en tredjedel av den vuxna befolkningen, baserat på ett medeltryck på ≥ 140/90 mmHg. Hypertoni är en riskfaktor för hjärtkärl-sjukdom, vilket är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Därmed bedöms behandling av hypertoni vara en av de viktigaste faktorerna för att uppnå en bättre folkhälsa. Syfte: Att undersöka effekten av magra mejeriprodukter på blodtrycket och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck, jämfört med habituella matvanor. Sökväg: För att få en så heltäckande sökning som möjligt gjordes två grundliga sökningar i databaserna PubMed och Scopus. Sökorden som användes var: milk, dairy, full-fat dairy, full fat dairy, full-fat milk, full fat milk, whole-fat dairy, whole fat dairy, whole-fat milk, whole fat milk, dairy products, hypertension och blood pressure. Urvalskriterier: Inklusionskriterier var humanstudier av typen randomiserade kontrollerade studier skrivna på engelska. Studierna skulle vara gjorda på vuxna (≥ 18 år) med normalt eller förhöjt blodtryck som fick magra mejeriprodukter som intervention. Exklusionskriterier var studier gjorda på barn, gravida och djur och studier som inte var skrivna på engelska. Andra exklusionskriterier var kalorirestriktion och ett blodtryck ≥ 160/110 mmHg. Datainsamling och analys: Litteratursökningen gav 793 träffar varav två studier granskades med hjälp av “Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” skapad av Statens beredning för medicinsk utvärdering. Därefter användes “Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE” för att sammanväga evidensstyrkan för effektmåttet. Resultat: Ena studien visade en signifikant förändring i både systoliskt (-4.6 ± 11.2 mmHg) och diastoliskt blodtryck (-3.0 ± 6.7 mmHg). Den andra kunde inte påvisa någon signifikant förändring. I båda studierna bestod interventionerna av ett ökat intag av magra mejeriprodukter med en duration på sex veckor hos vuxna individer. Slutsats: En ökad konsumtion av magra mejeriprodukter kan ha en viss blodtryckssänkande effekt hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck. Forskningsunderlag med längre interventionsperioder behövs för att fastställa magra mejeriprodukters långsiktiga effekt på blodtrycket. Evidensgraderingen av det vetenskapliga underlaget för det undersökta effektmåttet bedömdes låg (++). Nyckelord: dairy, milk, hypertension och blood pressure Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition 3 Abstract Titel: Does low-fat dairy products have any effect on blood pressure and other risk factors of cardiovascular disease in adults with normal to elevated blood pressure? Author: Louise Hedblom and Charlotte Jönsson Supervisor: Jenny van Odijk Examiner Klara Sjögren Programme: Programme in dietetics, 180/240 hp ECTS Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hp Date: 1st of april 2020 ________________________________________________________________________ Background: WHO estimates that more than one billion people have hypertension worldwide. In Sweden the incidence is about one third of the adult population, based on an average blood pressure of ≥ 140/90 mmHg. Hypertension is a risk factor for cardiovascular disease, which is the most common cause of death in Sweden. Thus, treatment of hypertension is considered to be one of the most important factors in achieving better public health. Objective: To investigate the scientific basis for whether an intake of low-fat dairy products may have an effect on blood pressure and other risk factors of cardiovascular disease in adults with normal to elevated blood pressure, compared to habitual eating habits. Search strategy: To get a comprehensive search, two thorough searches were done in the PubMed and Scopus databases. The keywords used were: milk, dairy, full-fat dairy, full fat dairy, full-fat milk, full fat milk, whole-fat dairy, whole fat dairy, whole-fat milk, whole fat milk, dairy products, hypertension and blood pressure. Selection criteria: Inclusion criteria were human studies of the type randomized controlled trials written in English. The studies were conducted on adults (≥ 18 years of age) with normal or elevated blood pressure who received low-fat dairy products as an intervention. Exclusion criteria were studies conducted on children, pregnant women and animals and studies not written in English. Other exclusion criteria were calorie restriction and a blood pressure ≥ 160/110 mmHg. Data collection and analysis: The literature search gave 793 results, of which two studies were reviewed using the “Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” created by Statens beredning för medicinsk utvärdering. “Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE” was used to weigh the strength of evidence. Main results: One study showed a significant change in both systolic (-4.6 ± 11.2 mmHg) and diastolic blood pressure (-3.0 ± 6.7 mmHg). The other could not show any significant changes. In both studies, the interventions consisted of an increased intake of low-fat dairy products with a duration of six weeks in adult individuals. Conclusion: An increased consumption of low-fat dairy products may have a lowering effect on blood pressure in adults with normal to elevated blood pressure. Research with a longer intervention period is necessary to determine whether low-fat dairy products may have a long-term effect on blood pressure. The evaluation of the scientific basis was assessed to be low (++). Keywords: dairy, milk, hypertension and blood pressur

Similar works

Full text

thumbnail-image

Göteborgs universitets publikationer - e-publicering och e-arkiv

Provided a free PDF
oaioai:gupea.ub.gu.se:2077/64889Last time updated on 9/4/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.