oaioai:www.theseus.fi:10024/338992

Dialogien ja kyselyiden upottaminen www-sivuille: Sovelluksen sekä hallintatyökalun toteutus

Abstract

Opinnäytetyön aiheena oli luoda EverBetter-alustalle työkalu, joka mahdollistaa älykkäiden dialogien ja perinteisten kyselyiden upottamisen helposti ulkopuolisille verkkosivustoille. Lisäksi tavoitteena oli luoda alustalle kokonaan uusi, ”nopea palaute”-tyylinen kyselytyyppi, joka on myös mahdollista upottaa. Tärkeä osa työtä oli automaattisesti luota-van raportin suunnittelu ja kehitys alustalle. Työn tärkeimpiä vaiheita itse upotuksen luomisen ohella oli selvittää, miten muille sivuistoille olisi mahdollista upot-taa kokonaisia React-sovelluksia ilman, että se vaikuttaa esimerkiksi sivuston tyylittelyihin tai käytettävyyteen. Toi-nen tärkeä vaihe oli käytettävän sivuston varmentamisen suunnittelu, jotta upotusta ei voida käyttää miltä tahansa sivustolta. Front-end toteutettiin käyttämällä JavaSciprtin React-käyttöliittymäkirjastoa. Rajapinta ja back-end toteutettin Java-ohjelmointikielellä Play-viitekehystä hyödyntäen. Tietokantana käytettiin MongoDB NoSQL-tietokantaa. Työn loppu-tuloksena syntyi toimiva kokonaisuus: alustalle työkalu upotusten luontia varten, sovellus sekä automaattinen rapor-tointi uudelle kyselytyypille. Tulevaisuudessa upotuksen kehittämistä jatketaan uusilla ominaisuuksilla

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:www.theseus.fi:10024/338992Last time updated on 5/25/2020

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.